1221

[Projekty dotyczące życia klasztornego] [ 2 ]

Oryg.: brak. - Odp.: kop. kalk. maszynopisu AN. Jedna karta jednostr. zapis.

[Niepokalanów, przed styczniem 1941] [ 1 ]

Poproszę o opinię w następującej sprawie:

Prokuratoria [ 3 ] w Niepokalanowie wymaga:

1. Ze względu na duży ruch, poświęcenia wiele czasu a raczej stałego urzędowania bez względu na to czy konfesjonał woła, czy kazanie przypada lub do chorego wzywają.

2. Nawet trzech a nie jednego urzędnika - zresztą w myśl Konstytucji.

3. Ze względu na obecną sytuację: a) bliższą znajomość prawodawstwa dotychczasowego i czujnego śledzenia coraz to nowych drobiazgowych przepisów w sprawie nabywania i b) znajomości języka niemieckiego, bo doświadczenie dotkliwie poucza, że łatwiej i skuteczniej załatwiać bezpośrednio niż przez urzędowych tłumaczy, którzy nie zawsze umieją i chcą wiernie myśl przełożyć.

Stąd proponowałbym:

1. Br. Hieronima [ 4 ] na poborcę - zna język niemiecki (urodził się w Niemczech).

2. Br. Karola Boromeusza [ 5 ] na skarbnika - studiował buchalterię i prowadził ją w sklepie swego ojca.

3. Br. Pelagiusza [ 6 ] na szafarza - od szeregu lat z obowiązku referuje sprawy prawne, zna ustawodawstwo polskie, na którym też opierają się władze obecne i bez przerwy śledzi liczne powstające teraz przepisy.

Tytułem próby ci trzej od pewnego czasu praktykują te obowiązki i nieźle dają sobie radę, mimo wyjątkowo trudnych obecnie okoliczności.

Wreszcie - moim zdaniem - trochę nawet i za szkoda tych, co mają święcenia kapłańskie i wykształcenie teologiczne na pracę, [w] której na świecie dają sobie radę ludzie bez tych kwalifikacji, tym bardziej że są to w myśl naszych Konstytucji zajęcia "nie przełożonych" (praefecti) jak w oficynach, ale - choć przez kapitułę wybranych - to jednak tylko urzędników działających "mandante superiore" [ 7 ] i którzy są "ad nutum Superiorum amovibiles" [ 8 ].

Poproszę więc o swobodną opinię w tej sprawie celem dokładniejszego zorientowania się, jak tę sprawę obecnie urzędowo postawić.

br. Maksymilian Kolbe

[ 1 ] Wspomniani tutaj bracia zaczęli pełnić swe nowe obowiązki pod koniec 1940 r., np. br. Karol Marchewicz - od października tegoż roku.

[ 2 ] Rozesłane ojcom przed kapitułą konwencką.

[ 3 ] Zob. Pisma, 1117.

[ 4 ] Br. Hieronima Wierzbę.

[ 5 ] Br. Karola Boromeusza Marchewicza.

[ 6 ] Br. Pelagiusza Popławskiego.

[ 7 ] Na zlecenie przełożonego.

[ 8 ] Usuwalni według woli przełożonego.