564a

Do o. Bonawentury Orlandiego

Oryg.: brak. - Kop. kalk. maszynopisu: AN. Jedna karta jednostr. zapis.
Nagasaki, 20 IX 1935

M[olto] Rev[erendo] Padre

Oggi appena ricevuta la lettera inviata per via aerea subito rispondo.

Ho ricevuto in una busta ufficiale del Generalato le stampe cioè Istruzioni e Questionario senza nessuna lettera, cosicché non sapevo precisamente da chi vengono.

Seguendo le Istruzioni (no 8) ho inviato la risposta al Questionario direttamente al Vaticano il 10 di agosto e poi il materiale il 28.

Frattanto arrivò "Commentarium" dicendo d,inviare le risposte ed il materiale alla Direzione "Miscellanea". Inviai dunque il 10 agosto la risposta, il 22 una parte del materiale e 28-30 il resto.

Nell’invio del materiale cercavo di contentare in primo luogo l’Ufficio nostro e poi il Vaticano. Così le fotografie uniche sono nella Direzione nostra nel Collegio.

Credo che finora tutto già sarà pervenuto. Intanto aspetto la notizia.

Tanti ossequi al Reverendissimo Padre Segretario delle Missioni, P[adre] M[aestro] Antonelli.

Nel S[anto] P[adre] Francesco

fr. Massimiliano M-a Kolbe [ 1 ]

[Adres] M[olto] Rev[eren]do P[adre] Orlandi OMC | Curia Generalizia | dei Frati Min[ori] Conv[entuali] | Piazza SS. XII Apostoli 51 | Roma (101) | Italia via Siberia

[Przekład polski]

Przewielebny Ojcze

Dziś, skoro tylko otrzymałem list [ 2 ] wysłany do mnie drogą lotniczą, natychmiast odpowiadam.

Otrzymałem z Kurii Generalnej w urzędowej kopercie druki, tj. instrukcje i kwestionariusz, bez żadnego listu, tak że nie wiedziałem dokładnie, od kogo pochodzą.

Zgodnie z instrukcjami (nr 8) odpowiedź na kwestionariusz przesłałem bezpośrednio do Watykanu 10 sierpnia, a potem materiał 28 [sierpnia].

Tymczasem nadeszło "Commentarium" zawierające zawiadomienie, że odpowiedzi i materiał należy przesłać do redakcji "Miscellanea". Przesłałem więc odpowiedź 10 sierpnia, 22. część materiału, a 28-30 resztę.

Przesyłając materiał starałem się przede wszystkim zadowolić nasze Biuro [Wystawy], a potem Watykan. Tak więc unikaty zdjęć są w naszej dyrekcji w Kolegium [ 3 ].

Sądzę, że do tej pory już wszystko nadeszło. Tymczasem oczekuję zawiadomienia.

Wyrazy głębokiego szacunku dla Najprzewielebniejszego Ojca Sekretarza Misji, Ojca Magistra Antonellego [ 4 ].

W św. Ojcu Franciszku

br. Maksymilian M-a Kolbe

[ 1 ] Podpis i adres własnoręczne.

[ 2 ] O. Bonaventura Orlandi w liście z 26 VIII 1935 zawiadamia św. Maksymiliana, iż wysyła do niego list z kwestionariuszem w sprawie nadesłania odpowiedzi i materiałów w związku z Wystawą Prasową w Watykanie. Do tej pory nie otrzymał on jednak żadnej odpowiedzi, więc reklamuje. List Świętego z 20 IX 1935 jest właśnie wyjaśnieniem w tej sprawie.

[ 3 ] Międzynarodowym Kolegium Serafickim w Rzymie.

[ 4 ] O. Alessandro Antonellego.