1169a

[Plan książki] [ 2 ]

Oryg.: rkps AN. Jedna karta jednostr. zapis. (w trzech szpaltach).
[Niepokalanów, 1940-1941] [ 1 ]

[Pierwsza szpalta]

Tekst


Tytuł: Niepokalane Poczęcie [ 3 ]

Dysp[ozycja]: (Wstęp, Dzieje [ 4 ], Boża, moja, nasza, zakończenie)

Wstęp

a) do czytania

b) do treści: tło [ 5 ]

I. Dzieje [ 6 ]

N[iepokalane] P[oczęcie:]

a) przed przyjściem na świat

b) za ziemskiego życia

[na wysokości tego punktu w szpalcie drugiej, zatytułowanej "Poprawki", dodano [ 7 ] :]

b) α) Poczęcie Niepok[alanej]

β) Narodzenie

γ) Zwiastowanie

δ) Betlejem

ε) Krzyż

ζ) Zesłanie Ducha Przen[ajświętszego]

- Wniebowzięcie

c) poprzez wieki

d) Cud[owny] Med[alik]

e) Nawrócenie Ratisb[onne’a]

f) Dogmat Niep[okalanego] Pocz[ęcia]

g) Objawienie w Lourdes [ 8 ]

II - Boża (On [jest] Jej)

(dobrowolnie [ 9 ])

A - w ogóle pod każdym względem ([specie] int[erna], ext[terna] [ 10 ]) własność [ 11 ]

B - szczeg[ółowo:]

a) stworzenie - Stwórca

b) dziecię - Ojciec

c) oblubienica - Oblubieniec

d) Matka - Syn (dziecię, własność [ 12 ])

e) pod każdym względem (interna, externa [ 13 ])

- Królowa nieba (Boga) [ 14 ]

[Na wysokości tytułu "II - Boża" w szpalcie drugiej, zatytułowanej "Poprawki", dodano, a potem równolegle do powyższych notatek kontynuowano [ 15 ] :]

Kto, jaka? [ 16 ]

IIIa - in se [ 17 ]

A) Relate ad Deum

- S[anctissimam] Trinit[atem]

- Patrem

- Filium

- Spir[itum] Sanc[tum] [ 18 ]

B) Relate ad creaturas - angelos

- homines - voluntatis

- bonae [ 19 ]

- malae

- in terra

- in purgatorio

- in inferno

- in coelo [ 20 ]

III - Moja (ja [jestem] Jej - Bożej) dobrowolnie

Dzieło

Matka - dziecię

- narzędzie

- rycerz - Królowej miłości

- pod każdym względem ([specie] int[terna], exter[na]) [ 21 ]

IV - Nasza (My [jesteśmy] Jej - Bożej) dobrowolnie

Matka - dzieci

Królowa

- świata - miłość

Pani

V - W przyszłości [ 22 ]

Fiat [ 23 ] non est in spiritualibus, omnia simul [ 24 ] [por. Mdr 7,11] sicut in SS. Trinitate [ 25 ]: spokój ruchu - ruch [w] pokoju.

[Szpalta trzecia [ 26 ], zatytułowana:]

Ogólnie [ 27 ]

Ona [ 28 ]

[Dotyczy] II, III

Obj[awia] miłość

wola

jak

1) z miłości [ 29 ]

2) synteza

3) praktykuje: quid, inde [ 30 ]

4) coś z wszystkiego

Kochający pragnie dobra ukochanej istoty i daje:

1) swoje rzeczy

2) swoje zasługi [ 31 ]

3) siebie aż do wyniszczenia się (odradza się)

Ojciec ↔ Syn

i Sp[iritus] S[anctus]

[ 1 ] Notatki z przekreśleniami są jedną z prób ułożenia materiału w zamierzonej książce o Niepokalanej. Wydaje się, że św. Maksymilian nakreślił je po napisaniu szeregu fragmentów tej książki, a zatem pod koniec 1940 r. lub na początku 1941.

[ 2 ] Notatki te spisane są w trzech szpaltach rozdzielonych od siebie pionową kreską; pierwsza nosi tytuł "Tekst", druga - "Poprawki", a trzecia - "Ogólne" (lub "Ogólnie"). Tytuły te są oddzielone od reszty notatek poziomą kreską. W pierwszej szpalcie wszystkie poszczególne części są przekreślone (każda z osobna) ukośną kreską, co może oznaczać, że plan już zrealizowano, czyli tekst został napisany. W drugiej szpalcie u góry, tuż pod kreską oddzielającą tytuły szpalt od ich treści, napisano duże "0", kilkakrotnie podkreślone, co może oznaczać, że zaznaczone w niej tematy nie zostały jeszcze przepracowane.

[ 3 ] Wyrazy podkreślone dwukrotnie.

[ 4 ] Wyraz niżej dodany z ukierunkowaniem, że ma wejść w to właśnie miejsce.

[ 5 ] Tłumacz włoski, który pierwszy odczytywał rękopis, odczytał tu: kto. Cały ten fragment aż do górnego brzegu strony został przekreślony.

[ 6 ] Pierwotnie autor napisał: I. Boża ([wyraz nieczytelny] jest), a następnie wielokrotnie całą linię przekreślił, a niżej napisał: I. Dzieje. Na tym etapie zapewne do "dyspozycji" wstawił dodatkowy temat: Dzieje.

[ 7 ] Te tematy należało zatem rozbudować.

[ 8 ] Całą notatkę pt. "I. Dzieje" przekreślono dwoma pionowymi kreskami.

[ 9 ] Nad wyrazami "Boża" oraz "On Jej", a także obok wyrazu "dobrowolnie" znajduje się nieczytelny skrót, być może: "div[ina]", czyli: Boża.

[ 10 ] To znaczy: [pod względem] wewnętrznym i zewnętrznym; użyte skróty można też rozwinąć inaczej: int[ensiva], czyli [pod względem] natężenia, oraz ext[ensiva], czyli zakresu - tak odczytał je tłumacz włoski - zob. Scritti, 1288.

[ 11 ] Obok wyrazu "własność" mało czytelny skrót, być może: div[ina] - Boża.

[ 12 ] Zob. poprzedni przyp.

[ 13 ] Zob. powyżej przyp. 10.

[ 14 ] Cała notatka zatytułowana "II - Boża" przekreślona ukośną kreską, co pewnie oznacza, że odpowiadająca jej treść została już napisana.

[ 15 ] Te tematy zapewne należało jeszcze rozbudować.

[ 16 ] Wyrazy podkreślone dwukrotnie.

[ 17 ] Ona - sama w sobie.

[ 18 ] W stosunku do Boga: Trójcy Przenajświętszej, Ojca, Syna, Ducha Świętego.

[ 19 ] Dalsze rozróżnienie zawarte w dwóch punktach zupełnie nieczytelne.

[ 20 ] To znaczy: Ona [Maryja Niepokalana] w stosunku do stworzeń: do aniołów, do ludzi - o woli dobrej lub złej, na ziemi, w czyśćcu, w piekle, w niebie.

[ 21 ] Zob. powyżej przyp. 10.

[ 22 ] Notatki zatytułowane: "III - Moja", "IV - Nasza", "V - W przyszłości" zostały przekreślone jedna ukośną kreską.

[ 23 ] Notatka od "Fiat" do "pokoju" została umieszczona na boku obok szkicu do części II, III i IV, z czego wynika, że dotyczy treści tych części.

[ 24 ] Wyraz "fiat" (odczytanie niepewne) podkreślony trzykrotnie, a wszystkie następne dwukrotnie.

[ 25 ] Przypuszczalne znaczenie skrótu myśli zanotowanego po łacinie: [Słowa powtarzane za Maryją] "Niech mi się stanie..." nie [dotyczą tylko dziedziny spraw] duchowych, [ale obejmują] zarazem wszystkie [dziedziny życia; por. Mdr 7,11] - jak w Trójcy Przenajświętszej.

[ 26 ] Notatki z drugiej szpalty, noszącej tytuł: "Poprawki", wskazują zapewne, co należy poprawić w tekstach już napisanych, dlatego zostały tutaj dołączone do wskazanych tekstów pierwszej szpalty. Trzecia szpalta zawiera notatki bardzo skrótowe i mało czytelne, dlatego zostają podane osobno.

[ 27 ] Por. powyżej przyp. 2.

[ 28 ] Wyraz można odczytać także: "Ono".

[ 29 ] Wyraz zakreślony obwódką.

[ 30 ] To znaczy: co, stąd [też].

[ 31 ] Następują trzy wyrazy nieczytelne.