1012

Odpust Porcjunkuli [ 2 ]

Oryg.: brak. - Druk.: RN 4 (1925) 193-196.
[Grodno, przed sierpniem 1925] [ 1 ]

W dzień 2 sierpnia, [w] święto Matki Bożej Anielskiej widzieć można po kościołach gromadki ludzi wchodzących do świątyni, po krótkiej modlitwie wychodzących i znowu powracających. I tak po kilka, kilkanaście, a nawet kilkadziesiąt razy.

Dlaczego?

By uzyskać odpust Porcjunkuli.

Czy w każdym kościele można go uzyskać?

Nie, ale tylko w kościołach należących do Braci lub Sióstr trzech Zakonów św. O. Franciszka (Grzegorz XV 4 lipca 1622 r.; potwierdził Innoceny XI 22 stycz[nia] 1687 r.).

Czy każdy kościół publiczny Trzeciego Zakonu posiada ten przywilej?

Nie, lecz tylko te [kościoły], których domy są pod posłuszeństwem o. generała Franciszkanów albo bezpośrednio biskupa [ 3 ].

A kościoły dawniej należące do jednego z Zakonów św. O. Franciszka, czy zachowały ten przywilej?

Straciły one ten odpust z chwilą, gdy do Zakonu należeć przestały [ 4 ].

A szpitalne kościoły?

Jeżeli przy którym z nich jest czynnych ośmiu księży Zakonu św. Franciszka, to i w nim odpust Porcjunkuli zyskać można [ 5 ].

A przecież czasem w kościołach parafialnych także istnieje ten odpust?

Papież Pius IX udzielił niektórym diecezjom pozwolenia, na podstawie którego można dostąpić odpustu Porcjunkuli tam, gdzie nie ma kościoła należącego do Zakonu św. Franciszka; kościoły jednak odległe o dwie mile włoskie (trzy kwadranse drogi) od najbliższego kościoła mającego przywilej odpustu, nie otrzymują pozwolenia na odpust u siebie [ 6 ].

Jeżeli jednak kościół franciszkański powstanie po udzieleniu indultu kościołowi parafialnemu?

Wtedy w kościele parafialnym pozostaje odpust [ 7 ].

Gdy odpust jest przeniesiony na niedzielę, czy można go też dostąpić w sam dzień święta?

Nie można, ale tylko w niedzielę [ 8 ].

Jeżeli gdzie w kościele franciszkańskim jest odpust Porcjunkuli w sam dzień święta, a w parafialnym w niedzielę, czy można w obydwu kościołach dostąpić odpustu?

Nie, ale tylko albo w jednym, albo w drugim.

Jakie warunki są wyznaczone do dostąpienia odpustu Porcjunkuli?

Spowiedź, Komunia św. i nawiedzenie kościoła (lub kaplicy publicznej), do którego przywiązany jest odpust.

Czy spowiedź św. trzeba odbyć, albo Komunię św. przyjąć w kościele, do którego przywiązany jest odpust Porcjunkuli?

Nie, można w jakimkolwiek kościele [ 9 ].

Kiedy należy wyspowiadać się, by warunkowi zadośćuczynić?

Wystarczy przystąpić do sakramentu spowiedzi w okresie 8 dni bezpośrednio poprzedzających dzień odpustowy [ 10 ].

A kiedy trzeba przyjąć Komunię św.?

W dzień odpustu albo nawet w przeddzień [ 11 ].

Czy później można odbyć spowiedź i przyjąć Komunię św.?

Owszem, można tego dopełnić w ciągu następującej oktawy [ 12 ].

Jak należy rozumieć trzeci warunek, tj. nawiedzenie kościoła (lub publicznej kaplicy), do którego jest przywiązany odpust?

Jest to wejście do kościoła odpustowego celem uzyskania odpustu i pomodlenie się tam na intencję Ojca św.

Czy wystarczy pomodlić się myślą?

Nie, wymagana jest modlitwa ustna [ 13 ].

By zyskać odpust Porcjunkuli, jak długo trzeba się modlić?

Należy odmówić co najmniej 6 Ojcze nasz, [6] Zdrowaś i [6] Chwała Ojcu [ 14 ].

Jaki odpust się wówczas zyskuje?

Odpust zupełny i to tyle razy, ile razy odwiedzi się kościół i ponowi modlitwę na intencję Ojca św. [ 15 ].

Kto może korzystać z tych odpustów?

Można uzyskać jeden odpust dla siebie, a resztę ofiarować za dusze w czyśćcu. W tym jednak roku jako jubileuszowym wszystkie odpusty należy ofiarować za dusze w czyśćcu. Dusza kochająca szczerze Niepokalaną nie tylko pamięta wówczas o krewnych i znajomych, ale stara się też, o ile obowiązki stanu na to jej pozwalają, zyskać jak najwięcej odpustów, aby je oddać w ręce Niepokalanej na uwolnienie z mąk czyśćcowych tych dusz, które wybawić Jej się najbardziej podoba [ 16 ].

R[ycerz] N[iepokalanej]

[ 1 ] Zamieszczone w numerze sierpniowym z 1925 r.

[ 2 ] W tekście ilustracja przedstawiająca Pana Jezusa Ukrzyżowanego i św. Franciszka. Podpis: "Bóg mój i wszystko - św. O. Franciszek".

[ 3 ] Decr[etum] auth[enticum] 118, 166, 391 - przyp. Aut.

[ 4 ] Decr[etum] Auth[enticum] 243, 177 - przyp. Aut.

[ 5 ] Decr[etum] Auth[enticum] 177 - przyp. Aut.

[ 6 ] Decr[etum] Auth[enticum] 441 - przyp. Aut.

[ 7 ] Decr[etum] Auth[enticum] 449 - przyp. Aut.

[ 8 ] Decr[etum] Auth[enticum] 406 - przyp. Aut.

[ 9 ] Pius IX, 12 lipca 1847 - przyp. Aut. Św. Maksymilian przywołuje nieobowiązujący już Kodeks Prawa Kanonicznego z 1917 r.

[ 10 ] Kan. 931 § 1 - przyp. Aut.

[ 11 ] Kan. 931 § 1 - przyp. Aut.

[ 12 ] Kan. 931 § 1 - przyp. Aut.

[ 13 ] Kan. 934 § 1 - przyp. Aut.

[ 14 ] S. Poenit[entiaria] 10 lipca 1924 - przyp. Aut.

[ 15 ] Kongr[egacja] Odp. 22 lutego 1847 - przyp. Aut.

[ 16 ] Po Soborze Watykańskim II prawo kościelne dotyczące odpustów uległo dużej zmianie. Dotyczy to również odpustu Porcjunkuli (Enchiridion indulgentiarumz 16 VII 1999, nr 28) - zob. M. Pastuszko, Odpusty, Kielce 2001, 22-25.