1060

Wyjaśnienie

Oryg.: brak. - Druk.: RN 8 (1929) 307.

[Niepokalanów, przed październikiem 1929] [ 1 ]

W podaniach do Niepokalanowa o przyjęcie na Braci niejednokrotnie daje się wyczuć brak dostatecznego zrozumienia istoty życia u nas i warunków przyjęcia do tego życia. Wyjaśniamy więc, że nie decyduje tu ani wykształcenie czy to teoretyczne (gimnazjum, uniwersytet), czy też praktyczne, jak mistrzostwo w jakim zawodzie, choć jedno i drugie bardzo jest pożądane i przydatne, ani też stan materialny i suma wniesionych pieniędzy, lecz tylko i wyłącznie poświęcenie się [ 2 ], złożenie ofiary z siebie, ze swej woli, by siły, zdrowie i życie całe zużyć w pracy nad zdobyciem całego świata i każdej duszy z osobna Niepokalanej, poczynając oczywiście od siebie. Choćby kto więc zgłosił się na Brata z wykształceniem uniwersyteckim lub ze skończoną politechniką i ofiarował ze swych majętności tyle, że pokryłby od razu grube tysiące długów "Rycerza" i umożliwił natychmiastowy zakup potrzebnych maszyn, urządzeń i rozbudowę klasztoru, do takich rozmiarów, by mógł pomieścić tylu Braci, ilu potrzeba przy obecnym rozwoju "Rycerza" dla wykonania wszystkiego na czas, bez przeciągania pracy nieraz późno w wieczór - ale nie całkiem chciałby się poświęcić Bogu i Niepokalanej, tylko z pewnymi zastrzeżeniami: nie mógłby być przyjęty. Z drugiej zaś strony, kto zupełnie całkowicie pragnie oddać się Bogu przez Niepokalaną, choćby był prostaczkiem, bez wykształcenia i bez dyplomów, przy tym bardzo ubogi, zostałby przyjęty z otwartymi rękami, bo choć bardzo potrzeba tu sił wykwalifikowanych i zdatnych do różnych rodzajów pracy tak umysłowej, jak fizycznej, to jednak przede wszystkim chodzi o poświęcenie się Bogu przez Niepokalaną, co stanowi najważniejszy warunek i istotę życia w Niepokalanowie.

Ponieważ "Rycerz" rozwija się szybko i dziennie przybywa przeciętnie od 100 do 200 nowych czytelników, przeto i przyjmowanie kandydatów na Braci nie zostało zawieszone. Kto czuje więc szczere pragnienie oddania się i poświęcenia całego swego życia sprawie Niepokalanej i znajduje się między 15. a 30. rokiem życia, niechaj do prośby o przyjęcie dołączy świadectwo metryczne, świeże świadectwo moralności od księdza i zdrowia od lekarza, jako też własnoręcznie krótko skreślony przebieg dotychczasowego życia, i prześle pod adresem: Wydawnictwo "Rycerza Niepokalanej", Niepokalanów, p[oczta] Teresin Soch[aczewski]. W razie przyjęcia należy przyjechać możliwie najprędzej, w każdym razie nie później, jak w ciągu miesiąca.

Dyrekcja Wydawnictwa
"Rycerza Niepokalanej"

[ 1 ] Zamieszczone w numerze październikowym z 1929 r.

[ 2 ] Wyrazy podkreślone dwukrotnie.