1061

[Apel do Czytelników]

Oryg.: rkps AN. Jedna karta dwustr. zapis. - Druk.: z niewielkimi zmianami jako ulotka załączana do "Kalendarza Rycerza Niepokalanej" na 1930 r.: AN. Jedna karta dwustr. druk. Za podstawę przyjęto tekst drukowany.

[Niepokalanów,] 25 X 1929

Uwaga: Prosimy o łaskawe przeczytanie tej kartki aż do końca.

Kto pragnie przyczynić się do budzenia ufności i miłości ku Najświętszej Maryi Pannie Niepokalanej, niech się stara o rozpowszechnianie miesięcznika pt. "Rycerz Niepokalanej".

Jak to wykonać?

1) Zaznajamiać z "Rycerzem Niepokalanej" tych, którzy go jeszcze nie znają, chociażby to byli nawet wrogowie religii i Niepokalanej.

2) Zachęcać do zamówienia sobie "Rycerza" tych wszystkich, którzy go jeszcze stale nie czytają. Każdy bowiem może otrzymywać stale "Rycerza", gdyż prenumerata roczna wynosi zaledwie 1 zł 50 gr (półr[oczna] 80 gr. kwart[alna] 45 gr). A i to nie jest ściśle przedpłata, gdyż przyjmujemy, ile kto przesłać może, a tym, którzy nic ofiarować nie mogą, ślemy chętnie [pismo] zupełnie darmo, chociaż żadnych funduszów ani subwencji nie mamy; liczymy bowiem jedynie na Opatrzność Bożą przez Niepokalaną.

3) Pośredniczyć w zamawianiu "Rycerza" albo przez przesłanie nam adresów tych, którzy chcą "Rycerza" otrzymywać, albo pobierając większą ilość egzemplarzy i wręczając je czytelnikom.

4) Przesyłając nam adresy tych wszystkich, którzy jeszcze "Rycerza" nie otrzymują, tak w kraju jak i za granicą. Można też zbierać adresy od innych i nam je przesyłać.

5) Starać się o jak największe rozpowszechnienie tych karteczek podając je innym, rozdając (choćby przez gorliwego chłopca) tam, gdzie więcej ludzi się skupia jak na targach, jarmarkach, przed fabrykami, na ulicach itp., i rozsyłając je pocztą jako dodatek do listów własnych.

6) Całą zaś działalność przeplatać modlitwą, by Niepokalana raczyła sama dowolnie tą akcją kierować. - Ci, którzy nie mają sposobności [do] rozszerzania "Rycerza", niech będą pewni, że przez jedno nawet "Zdrowaś Maryjo" bardzo wiele zdziałają.

7) Zresztą miłość ku Niepokalanej podyktuje jeszcze więcej skutecznych sposobów.

Adresować do nas tak:

Administracja
"Rycerza Niepokalanej"
Niepokalanów p[oczta] Teresin Soch[aczewski] (Wr)

"Rycerz Niepokalanej" zaczął wychodzić z początkiem roku 1922. Obecnie doszedł już do nakładu ponad 100 000 egz[emplarzy]. Dociera on do wszystkich już prawie miejscowości w Polsce i dąży za wychodźcami w kraje zamorskie, ale na 30 000 000 dusz używających polskiego języka to dopiero 1 egzemplarz na prawie 300. Czy to nie za mało? Przecież Niepokalana ma być Królową każdej duszy! Postarajmy się przyśpieszyć tę chwilę. Szczęśliwy ten, kto wiele się dla sprawy Niepokalanej napracuje, natrudzi i nacierpi, bo słodko mu będzie i żyć, i umierać.

Wydawnictwo

Uwaga: Prosimy bardzo nie niszczyć tej kartki po przeczytaniu, ale pokazać innym i podać lub posłać pocztą dalej.