1077

[Observationes corrigibilia]

Oryg.: rkps AN. Jedna karta jednostr. zapis.

[Mugenzai no Sono, 1932]

Maria

Observationes aliquae quoad res in novis Constitutionibus contentas. Corrigibilia.

Nr 74 - eius mens est... nullum praestare consensum. - Tunc actus illicitorum invalidi evadent etiam in casu ignorantiae?!

Nr 140, 2 - ... hoc modo professionem eliciens particeps fit omnium... suffragiorum etc. - Nr 62 concedit idem omnibus (ergo etiam hoc modo non dicentibus); idem ex C[odice can.] 567 § 1.

Nr 195 - Dum div[ina] persolvuntur Off[icia] o[mnibus] fratribus praecipitur ne loqui, studere, legere etc. praesumant. - Typographia? Coquina? - Może in choro.

[P. Maximilianus M-a Kolbe]

[Przekład polski]

Maryja

Spostrzeżenia tyczące spraw poruszonych w nowych Konstytucjach. Do poprawienia.

Nr 75 - jest bowiem jego wolą... nie godzić się. W takim razie akty niegodziwie przyjętych staną się nieważne nawet w wypadku niewiadomości.

Nr 140, 2 - ... składając w ten sposób profesję uczestniczy we wszystkich... modlitwach itd. - Nr 62 przyznaje to samo wszystkim (zatem także tym, którzy w ten sposób nie składają profesji); to samo wynika z kan. 567 § 1.

Nr 195 - W czasie odmawiania pacierzy poleca się wszystkim braciom, aby nie odważyli się rozmawiać, uczyć się, czytać itd. - Drukarnia? Kuchnia? - Może w chórze.

[O. Maksymilian M-a Kolbe]

[ 1 ] Nowe Konstytucje zakonne ukazały się w 1932 r.; do Nagasaki dotarły pod koniec tegoż roku.