1078a

[Relazione del Milite dell’Immacolata al proprio stato religioso] [ 2 ]

Oryg.: AN. Jedna karta jednostr. zapis.

[Roma (?), maj 1933] [ 1 ]

Alla religione appartiene la direzione e l’amministrazione del "Miles".

Religioso come rel[igioso] em[ette] prof[essione [della] Reg[ola] e [delle] Const[ituzioni].

M[ilite del] I[mmacolata], [della] societa Pia Unio ha dei diritti e doveri riguardo a M.I., non Ordine né religioso come tali.

Preposti alla direzione M.I. devono procurare incremento mat[eriale], num[erico] e spirit[uale].

Religione come tale non:

1) ha diritti ed obblighi nella M.I.; ma

2) a lui appartiene Direzione e l’Amministrazione del "Miles",

3) deve procurare direttore che possa e voglia procurare l’incremento M.I.

Religioso come tale:

1) viene formato sec[ondo] Reg[ola] e Costituz[ioni] dei fr[ati] Min[ori] Conv[entuali] quam perfectissime,

2) deve amare specialiter l’Immacolata, ma

3) non si specializza nelle cose di M.I.,

4) non c obbligato ai doveri di M.I.

Membro di M.I. come tale ha diritti e doveri verso l’unione [della]. M.I.

Direttore deve procurare l’incremento.

Religioso non c obbligato a M.I.

[P. Massimiliano M-a Kolbe]

[Przekład polski]

[Stosunek członka MI do swojego stanu zakonnego]

Do zakonu należy kierownictwo i administracja "Rycerza".

Zakonnik jako zakonnik składa profesję [zobowiązując się żyć według] Reguły i Konstytucji.

Rycerz Niepokalanej, [członek] stowarzyszenia, [które jest] pobożnym związkiem, ma prawa i obowiązki wobec MI, a nie Zakon ani zakonnik jako tacy.

Ustanowieni do kierowania MI powinni zapewnić [jej] wzrost materialny, liczbowy i duchowy.

Zakon jako taki nie:

1) ma praw i obowiązków w [sprawach] MI; ale

2) do niego należy kierownictwo i administracja "Rycerza",

3) powinien postarać się o dyrektora, który będzie mógł i zechce zapewnić rozwój MI.

Zakonnik jako taki:

1) ma być uformowany według Reguły i Konstytucji Braci Mniejszych Konwentualnych jak najdoskonalej,

2) powinien kochać szczególnie Niepokalaną, ale

3) nie specjalizuje się w sprawach MI,

4) nie jest związany zobowiązaniami MI.

Członek MI. Jako taki ma prawa i obowiązki wobec związku MI.

Dyrektor powinien zapewnić [jej] rozwój.

Zakonnik nie jest zobowiązany [należeć] do MI.

[O. Maksymilian M-a Kolbe]

[ 1 ] Data prawdopodobna.

[ 2 ] Wydawca włoski, analizując odnalezioną w AN notatkę, zwraca uwagę, że jest zapisana na papierze bardzo podobnym do tego, na jakim św. Maksymilian sporządził notatkę "pro memoria", uważaną pierwotnie za list do generała zakonu (por. Pisma, 408) i sugeruje, że ta notatka zawiera wnioski spisane po rozmowie św. Maksymiliana z generałem zakonu o. Domenico Tavanim. Na początku odnalezionej kartki znajduje się pięć linijek nieczytelnego tekstu w jęz. polskim, z czytelną datą 29 V 1933, który ma związek z podróżą św. Maksymiliana z Rzymu do Polski (z Rzymu wyjechał 27 V 1933 por. Pisma, 868, T). Jest to być może fragment wspomnianego pamiętnika, pisany podczas podróży. Jest bardzo prawdopodobne, że treść notatki zapisana w jęz. włoskim jest podsumowaniem rozmów prowadzonych z generałem zakonu podczas dłuższego pobytu w Rzymie (5-27 V 1933) w drodze z Japonii do Polski na kapitułę prowincjalną.