1079a

Różaniec [ 1 ]

Oryg.: brak. - Kop. kalk. maszynopisu: AN. Jedna karta jednostr. zapis.
Niepokalanów, 18 VIII 1933

W domach katolickich można spotkać różaniec, a nawet nieraz ujrzeć, jak się na nim modlą czy to w domu, czy w kościele, czy podczas pogrzebu. Jest on podobny do koronki bonzów, którą noszą na ręku, ale paciorki są mniejsze i jest ich więcej, nawleczone zaś są albo na sznurek albo szczepione łańcuszkiem. Składa się on z 5 części o jednym paciorku większym i 10 mniejszych. Na większych paciorkach odmawia się modlitwę zwaną modlitwą Pańską, bo sam Jezus Chrystus ją kazał odmawiać i brzmi ona tak: "Ojcze nasz, któryś jest w niebie: święć się imię Twoje, przyjdź Królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen" [Mt 6,9-13]. Na małych zaś modlitwę do Matki Chrystusowej Maryi, która tak brzmi: "Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego [Łk 1,28.42], Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen".

Przy każdej zaś części złożonej z 1 Ojcze nasz i 10 Zdrowaś rozważa się jedną z tajemnic wiary i tak: Zwiastowanie Najśw[iętszej] Maryi Panny, Odwiedzenie św. Elżbiety przez Matkę Najśw[iętszą], Narodzenie Pana Jezusa w stajence betlejemskiej, Ofiarowanie Pana Jezusa w kościele jerozolimskim, Znalezienie Pana Jezusa w kościele, Pan Jezus w Ogrojcu krwawym potem się poci, Ubiczowanie Pana Jezusa, Ukoronowanie cierniem Pana Jezusa, Pan Jezus niesie ciężki krzyż na górę Kalwarię, Ukrzyżowanie i Złożenie do grobu Pana Jezusa, Zmartwychwstanie Pana Jezusa, Wniebowstąpienie Pana Jezusa, Zesłanie Ducha Świętego na Matkę Najśw[iętszą] i Apostołów, Wniebowzięcie Najśw[iętszej] Maryi Panny, Ukoronowanie Najśw[iętszej] Maryi Panny na Królowę nieba i ziemi.

Różaniec więc jest modlitwą łatwą, bo nietrudno powtarzać wyżej podane modlitwy, ale również jest on modlitwą bardzo wzniosłą, bo przy jego odmawianiu rozważa się tajemnice wiary. Im zaś kto jest inteligentniejszy i bardziej obznajomiony w rzeczach wiary, tym głębiej owe tajemnice rozważać może i tym więcej praktycznych wskazówek dla życia w nich znaleźć.

A poganin czy może odmawiać różaniec? Czemu nie. Owszem, wówczas łatwiej zapozna się głębiej z prawdami wiary i wyprosi sobie łatwiej łaskę poznania prawdy w sprawach religijnych i siłę do przyjęcia tej religii, którą pozna jako prawdziwą, bez względu na trudności i opinię innych nie znających jeszcze spraw wiary.

W miesiącu październiku katolicy mają zwyczaj czcić Matkę Najświętszą różańcem w kościołach lub domach prywatnych, a i Niepokalana objawiając się w Lourdes w roku 1858 objawiła się z różańcem w ręku, zachęcając swym przykładem do jego odmawiania. Sprawiamy więc na pewno wielką przyjemność Matce Bożej, gdy odmawiamy różaniec i ściągamy na siebie i rodziny nasze dużo błogosławieństw od Boga.

Korube

[ 1 ] Gdy się porówna artykuły: nr 1079a i 1081a, 1085 i 1085a oraz 1105b i 1105c, widzi się, jaką drogę musiał przejść artykuł, zanim ukazał się drukiem w japońskim RN. Sam Święty pisał po polsku, następnie tłumaczył na język obcy (włoski, łaciński, francuski lub niemiecki) i oddawał tłumaczowi, który dokonywał przekładu na japoński. Autor nie miał nawet możności sprawdzenia, czy po tylu przeróbkach jego myśl została wiernie oddana.