1091

M[ilitia] I[mmaculatae] - Dubia praecipua solvenda

Oryg.: rkps AN. Jedna karta jednostr. zapis.

[Mugenzai no Sono, około 12 VI 1934] [ 1 ]

Maria

1 - Utrum associatio erecta a Card[inali] Vicario Urbis censenda est erecta a Rom[ano] Pontifice vel ab Ordnario? Vide can. 686 § 2 (M.I. Romae erecta est a Cardinali Pompilj Vicario Urbis die 2 Jan[uarii] 1922 anni) - non ab aliis ex apostolico privilegio.

Effectus diversi - canones 689 § 2, 699 § 2, 715 § 1.

2 - Utrum habemus privilegium apostolicum circa M.I. - vide can. [c] 686 § 2.

Effectus: [canones] 686 § 3, 690 § 1 i 2, 691 § 1, 696 § 3, 698 § 1, 713 § 1,719 § 2.

3 - Utrum "religionis propria" (can. 686 § 3) significat privilegium apostolicum?

4 - Qualis est textus examinatus et approbatus statutorum M.I.? Vide canones: 689 § 1, 692, 694 § 1.

[P. Maximilianus M-a Kolbe]


[Przekład polski]

Rycerstwo Niepokalanej - Ważniejsze trudności do rozwiązania

1 - Czy erekcja stowarzyszenia przez Kardynała Wikariusza Rzymu jest równoznaczna z erekcją przez Papieża lub Ordynariusza? Zob. kan. 686 § 2 [ 2 ] (MI została erygowana w Rzymie przez Kardynała Pompilj, Wikariusza Rzymu, dnia 22 stycznia 1922 roku) - nie przez innych bez apostolskiego przywileju.

Skutki różne - kanony 689 § 2, 699 § 2, 715 § 1.

2 - Czy posiadamy apostolski przywilej odnośnie MI - zob. kan. 686 § 2.

Skutki: kanony 686 § 3, 690 § 1 i 2, 691 § 1, 696 § 3, 698 § 1, 713 § 1, 719 § 2.

3 - Czy słowa "[stowarzyszenie] właściwe zakonowi" (kan. 686 § 3) oznacza przywilej apostolski?

4 - Jaki jest przejrzany i zatwierdzony tekst statutów MI? Zob. kanony: 689 § 1, 692, 694 § 1.

[O. Maksymilian M-a Kolbe]

[ 1 ] Notatka zbliżona treściowo do listu do o. Floriana Koziury z 12 VI 1934 - zob. Pisma, 523.

[ 2 ] Autor przywołuje przepisy Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1917 r.