1094

Militia Immaculatae [ 2 ]

Oryg.: rkps AN. Jedna karta jednostr. zapis. Na odwrocie tekst nie łączący się tematycznie z numerem 1094 i dlatego potraktowany oddzielnie - zob. 1094a.
[Mugenzai no Sono, około 12 VI 1934] [ 1 ]

Maryja

MI w ogóle, MI 1, MI 2 MI 3

MI w ogóle wedle dyplomika. Oddanie się Niepokalanej za narzędzie, być Jej.

MI 1 - bez zobowiązań, wedle mniejszej lub większej gorliwości - działanie pojedyncze - bez heroizmu - z granicami. Zjednoczenie z Jej wolą, pełnienie Jej woli, wedle gorliwości różnej.

MI 2 - zobowiązanie wedle jakiegoś statutu stowarzyszenia - działanie zbiorowe - bez heroizmu, z granicami. Zjedn[oczenie], pełnienie Jej woli wedle też statutu stow[arzyszenia].

MI 3 - bezgraniczność oddania się - więc i heroiczność działania i doskonalenie bezgraniczne - stać się Jej coraz doskonalej - stać się Nią, jak Ona Bożą i Bogiem (w sensie katolickim), (ubóstwienie w Niej i przez Nią). Zjednoczenie, pełnienie Jej woli bezgraniczne. Doskonała MI. Siła bez granic.

Omnia possum in Eo, qui me per Immaculatam confortat [ 3 ] [por. Flp 4,13]. (Principium omnis boni Deus Pater per Filium, per Spiritum Sanctum), (per Iesum per Immaculatam)... [ 4 ]


MI przez Niepokalaną - uznaje Jej doskonałość, niepokalaność doskonałą - wola Boża i wola Jej convertuntur [ 5 ] - uznaje doskonałość Bożą, w stworzeniu Jej tak doskonałej, niepokalanej, bez najmniejszej zmazy nigdy. - Wielką przyjemność i chwałę Duch[owi] Przen[ajświętszemu] jako Oblubieńcowi Jej. Wielka chwała Trójcy Przen[ajświętszej]. Stąd też obfitość łask. - W praktyce wyrażenia: Wola Niepokalanej, pełnić Jej Wolę, zdać się na Jej Wolę, jak Ona zechce itd. - Uznanie Wszechpośrednictwa wszelkich łask.

Miłość Niepokalanej z miłości ku Prz[enajświętszemu] Sercu P[ana] Jezusa, by sprawić jak najwięcej przyjemności, spełnić Jego wolę, pójść drogą, jaką On przykładem i nauką wskazał, by dostać siłę do wykonania Jego przykazań.

[O. Maksymilian M-a Kolbe]

[ 1 ] Racje jak przy numerze 1091.

[ 2 ] Rycerstwo Niepokalanej.

[ 3 ] Wszystko mogę w Tym, który mnie przez Niepokalaną umacnia.

[ 4 ] Źródłem wszelkiego dobra jest Bóg Ojciec przez Syna, przez Ducha Świętego (przez Jezusa przez Niepokalaną)...

[ 5 ] Są zamienne.