1106a

Kult maryjny

Oryg.: brak. - Druk.: "Mugenzai no Seibo no Kishi" 7 (1936) nr 2, s. 2 nn. Z oryg. japońskiego tłumaczył o. Janusz M. Koza OFMConv.
[Mugenzai no Sono, przed lutym 1936] [ 1 ]

Słyszałem, że niedawno pewien człowiek przejeżdżając przez Simonoseki pytał ludzi na ulicy, gdzie jest kościół katolicki, ale wszyscy odpowiedzieli, że nie wiedzą. Wreszcie ktoś rzekł: A, to chodzi o religię Maryi!? i zaraz pouczył go, gdzie jest katolicki kościół.

Wierni Kościoła katolickiego nigdy nie nazywają swojego Kościoła religią Maryi, ale bardzo czczą oni Najświętszą Maryję Pannę, ludzie zaś nie znający katechizmu odnoszą się do nich z podejrzeniem. Podam więc tutaj wyjaśnienie.

Wierni katolicy gorąco czczą Matkę Bożą, ale nigdy jako Boga. Najświętsza Maryja Panna jako stworzenie Boże urodziła się przed dwudziestu wiekami - z rodziców jak inni zwyczajni ludzie; jest więc tylko człowiekiem. Dlaczego więc jest czczona?

Kościół katolicki poucza, że Jezus Chrystus, będąc odwiecznym i nieskończonym Bogiem, narodził się w czasie, a wtedy jako Matkę wybrał sobie Maryję, wcielił się w Jej żywocie i z Niej się narodził. Stąd Kościół naucza, że Maryja jest Matką Boga, to zaś jest powodem Jej czci. Ponadto jest Ona niezrównanym zwierciadłem cnót wszelkich, stąd Kościół czci Ją i uwielbia.

Ewangelia święta słowami: "I wszedłszy Anioł do Niej rzekł: Bądź pozdrowiona łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś ty między niewiastami" (Łk 1,28), poucza o sposobie, jak czcić Ją należy.

Uświęcenie zależy od łaski Bożej. A ponieważ wysłannik Boży pozdrowił Ją słowami "łaski pełna", tym samym objawił on, że Najświętsza Maryja Panna jest całkowicie doskonałą świętą. Matka Boża odmawiając "Magnificat" przepowiedziała cześć, jaką w przyszłości otaczać Ją będą. "Wielbi dusza moja Pana. I rozradował się duch mój w Bogu, Zbawicielu moim. Iż wejrzał na niskość służebnicy swojej; albowiem oto odtąd błogosławioną zwać mnie będą wszystkie narody. Albowiem uczynił mi wielkie rzeczy, który możny jest i święte imię Jego" (Łk 1,46-49).

Cześć oddawana Maryi widoczna jest w obrazach katakumb, w okresie pierwszych prześladowań Kościoła, już przed siedemnastu lub osiemnastu wiekami, mianowicie w pierwszym, drugim i trzecim wieku. Gdy skończyły się prześladowania, cześć Matki Bożej objawia się coraz więcej w obrazach, rzeźbach i kościołach [Jej poświęconych] i to przez okres piętnastu wieków. A gdy około czterech wieków temu pewien heretyk sprzeciwił się czci Matki Bożej, wierni katolicy każdego dnia po niezliczone razy gorliwie powtarzali modlitwę "Zdrowaś", a mianowicie: "Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą; błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus" - a nadto "Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen" - oddając cześć Matce Boga - Maryi.

Korube

[ 1 ] Zamieszczone w numerze lutowym japońskiego RN z 1936 r.