1117

Organizacja Niepokalanowa

Oryg.: brak. - Odp.: ms powiel. AN. Dwie karty: pierwsza dwustr., druga jednostr. zapis.

Niepokalanów, 8 XII 1936
w dzień Niepokalanego Poczęcia
Najświętszej Maryi Panny

Maryja!

Wstęp

1. W Krakowie i Grodnie Centrala MI była przy konwencie, a od roku 1927 stała się sama konwentem. Stąd Niepokalanów jest Centralą MI w formie konwentu, a przełożony Niepokalanowa przełożonym Centrali.

USTRÓJ

I. CEL

2. Celem MI jest starać się o nawrócenie grzeszników, heretyków, schizmatyków, żydów itd., a zwłaszcza masonów i o uświęcenie wszystkich pod opieką i za pośrednictwem Niepokalanej. - Celem Centrali jest kierowanie tym staraniem się.

3. By objąć wszystkich, administracja MI dzieli się narodowościowo, a potem terenowo: MIP [ 1 ], MIM [ 2 ]; dla spraw ogólnych - MIO [ 3 ].

II. WARUNEK

4. Cały Niepokalanów, każda jego instancja i każdy jego mieszkaniec, oddaje się całkowicie Niepokalanej jako narzędzie w Jej niepokalanych rękach - stąd MIN [ 4 ].

III. ŚRODKI

5. Wszelkie środki byle godziwe, tak naturalne, jak i nadnaturalne i z wewnątrz, i z zewnątrz Niepokalanowa.

6. Rozróżnia się:

a) Studium środków,

b) Produkcję,

c) Reprodukcję,

d) Ekspedycję, czyli podanie środków duszom (czasowe lub na stałe).

IV. ZDOLNOŚĆ DZIAŁANIA

7. Tu należą:

a) zdolność działania ludzi (zdrowie) [ 1 ];

b) zdolność działania narzędzi (narzędziowość);

c) zdolność miejsca do działania (place i budowy);

d) zdolność zmiany miejsca (przewóz);

e) bezpieczeństwo.

V. OBOWIĄZKI

8. Każdy odpowiada:

a) za wykonanie powierzonej sobie pracy tak techniczne jak i zakonnościowe;

b) za stan i rozwój zdolności działania;

c) za stan zmagazynowanych u siebie rzeczy (surowców, narzędzi zapasowych, produktów i odpadków).

VI. DYREKCJA

9. Wszystkim służy gwardian.

10. Pomagają mu:

a) Kapituła konwentu przez opiniowanie i decydowanie w sprawach przewidzianych prawem;

b) zastępcy (wikarzy, a w ich nieobecności inni w myśl prawa);

c) rada wykonawcza przez fachowe badania możliwości i sposobów wykonawczych.

@BODY TAB2 = Składa się ona z gwardiana, wikarych i przełożonych instancji wykonawczych;

d) sekretariat.

VII. PROKURATORIA

11. Prokuratoria przyjmuje ofiary w naturze i w pieniądzach, czyni zakupy i zaopatruje potrzebujących.

PRZEBIEG SPRAW

I. OGÓLNE

12. Każdy robi, co może, a czego [a] nie może - [to] podaje wyżej.

13. Każdy może środkami sobie powierzonymi zrobić wszystko, czego [b] potrzeba do spełnienia swoich obowiązków [ 2 ].

14. Sprawy rozróżnia się: a) prywatne, b) urzędowe. Prywatne zaś: duchowe i materialne, a duchowe: wewnętrzne (sumienia) i zewnętrzne (zakonnościowe).

15. Każdy może się zwracać ze wszystkimi sprawami do gwardiana osobiście czy w inny sposób, ale zwyczajnie, z powodu wielkości klasztoru, dla usprawnienia załatwiania spraw należy zwracać się w sprawach urzędowych do bezpośredniego przełożonego; w sprawach duchowych wewnętrznych (sumienia) - do spowiednika, względnie kierownika duszy. W sprawach duchowych zewnętrznych (zakonnościowość) - do swego prefekta, wzgl[ędnie] magistra.

16. W instancji powinien być zawsze obecny przełożony lub jego zastępca zdolny do załatwienia spraw.

17. Sprawy przechodzą zawsze do instancji bezpośredniej, która decyduje w granicach swoich kompetencji, a opiniuje poza jej granicami i podaje wyżej.

18. W wypadkach pilnych można pomijać bezpośrednie instancje, ale równocześnie należy posłać zawiadomienie o sprawie zwykłą drogą.

19. Każdy (pracownik lub instancja) odpowiada przed bezpośrednio wyższą instancją za osiągnięcie celu instancji i powiększenie zdolności osiągnięcia tego celu.

20. Przełożony reguluje (zacieśnia lub rozszerza) działalność podwładnego (instancji lub pracownika) wedle celu swej instancji.

II. WNIOSKI

21. Zwykły pracownik zwraca się do najbliższej instancji z wnioskiem podanym ustnie lub na piśmie. Instancja zwraca się do wyższej instancji osobiście na sprawozdaniu z wnioskiem przygotowanym na piśmie. W wypadkach pilnych przesyła się pocztą wewnętrzną - (przez gońca). W sprawach nagłych telefonicznie [ 3 ].

22. Wniosek urzędowy idzie z dołu do góry przez instancje bezpośrednie, zwyczajnie na sprawozdaniu.

23. W razie pominięcia jakiejś instancji, najbliższa instancja, która to zauważy, zasięga opinii pominiętych i bada przyczyny pominięcia.

24. Wniosek instancji wyższej o rzeczy należącej do bezpośredniej kompetencji instancji niższej ma mieć opinię tej instancji i pośrednich.

25. Opiniodawca nie może wstrzymywać biegu wniosków.

26. Oprócz tego może i każdy inny podawać wnioski (projekty) w każdej sprawie i wrzucać je do skrzynki projektów. Projekty te załatwia Dyrekcja (D).

III. DECYZJA

27. Kompetentną instancją dla zmian stałych (przepisy, regulaminy, zmiana pracy braci na stałe itp.) jest O. G[wardian]: dla zachowania lub przywrócenia stanu nakazanego i dla wykonania pracy nakazanej, ta sama instancja [ 4 ].

28. Zmiany tymczasowe, próbne mniejszej wagi, wolno wprowadzać w porozumieniu z instancją bezpośrednio wyższą, a w razie różnicy zdań, decyduje instancja bezpośrednio jeszcze wyższa.

29. Zmiany braci tymczasowe decyduje bezpośredni wspólny przełożony instancji od i do.

30. Ten sam przełożony może zadecydować zmianę instancji tego samego brata najwyżej na 3 dni w miesiącu.

31. Wykonanie zapotrzebowania jednej instancji do innej (nie nadrzędnej) decyduje Kierownictwo wzgl[ędnie] Dyrekcja.

32. Jeżeli przyjdzie jakaś sprawa do instancji i jest w ramach kompetencji tej instancji - załatwia się, jeżeli przechodzi ramy kompetencji - opiniuje się i przesyła instancji następnej.

33. Od decyzji przysługuje prawo apelacji do coraz wyższej instancji.

IV. WYKONANIE

34. Nakazu nie daje się bez pewności o możliwości wykonania.

35. Pracę wykonaną odstawia się bezpośrednio.

36. Jeżeli wyższa instancja omijając pośrednią, zwróci się do niższej, to ta jest obowiązana zawiadomić instancję wyższą pomijającej.

37. Wniosek (zapotrzebowanie) nie przyjęty, powraca do wnioskodawcy z podaniem racji.

38. Zawiadomienie o wykonaniu przesyła się drogą służbową.

39. Wykonanie sprawdza decydujący.

40. Sprawy skierowane do D[yrekcji] rozpatruje O. Gwardian, a w jego nieobecności O. Wikary; sprawy skierowane do O. G[wardiana] rozpatruje wyłącznie O. Gwardian. Sprawy zwyczajne najlepiej kierować do D[yrekcji].

41. Ojcowie we wszystkich sprawach osobistych i urzędowych skierowują się bezpośrednio do D[yrekcji] lub O. G[wardiana].

br. Maksymilian M-a Kolbe
gwardian

Niepokalanów, 3 VI 1937

WYJAŚNIENIA I ZMIANY [ 6 ]

1) Żeby sprawy osobowe zjednoczyć, sprawy zdolności do działania ludzi (zdrowie) zostały dołączone do MIN-a.

2) Ale drogą służbową, chociaż byłby wytwórcą artykułu.

3) Zwykły pracownik zwraca się do najbliższej instancji z wnioskiem ustnie lub przygotowanym na piśmie. Instancja przesyła do wyższej instancji wniosek przygotowany na piśmie pocztą wewnętrzną (przez gońca) lub doręcza osobiście. W sprawach nagłych telefonicznie.

4) To jest instancja zainteresowana.

br. Maksymilian M-a Kolbe
gwardian

[ 1 ] MI Polska.

[ 2 ] MI Mundus, czyli MI światowa.

[ 3 ] MI - sprawy ogólne.

[ 4 ] MI Niepokalanowa.

[ 5 ] Odnośnik św. Maksymiliana odwołujący do punktu 1 "Wyjaśnień i zmian" z 3 VI 1937 - zob. poniżej przyp. 6.

[ 6 ] Dołączone w zachowanym maszynopisie powielonym.