1156

Przepisy ogólne Niepokalanowa

Oryg.: brak. - Odp.: ms powiel. AN. Siedem kart jednostr. zapis. - Druk.: "Przepisy ogólne Niepokalanowa", wyd. 3, Niepokalanów 1938, stron 17, AN (druk wewnętrzny). Za podstawę przyjęto tekst drukowany, zawierający nieznaczne różnice w stosunku do tekstu powielonego. Zarówno tekst powielony jak i drukowany nawiązują do "Organizacji Niepokalanowa" z dnia 8 XII 1936 oraz "Wyjaśnień i zmian" z 3 VI 1937.

Niepokalanów, 8 XII 1938,
w dzień Niepokalanego Poczęcia NMP

Przepisy niniejsze wydaje się na podstawie 18 numeru Konstytucji.

WSTĘP

1. W Krakowie (od 28 VII 1919 roku do 20 X 1922 roku) i Grodnie (od 20 X 1922 roku do 22 XI 1927 roku) centrala "Milicji Niepokalanej" MI była przy konwencie, a od 22 XI 1927 roku stała się konwentem. Stąd Niepokalanów jest centralą MI w formie konwentu, a przełożony Niepokalanowa - przełożonym centrali MI.

USTRÓJ

I. Cel

2. Celem MI jest starać się o nawrócenie grzeszników, heretyków, schizmatyków itd., a zwłaszcza masonów i uświęcenie wszystkich pod opieką i za pośrednictwem Niepokalanej, stąd celem centrali MI jest kierowanie tym staraniem się.

3. Administracja MI (AMI) dzieli się narodowościowo, a potem terenowo: MIP, MIJ, MIM i dla spraw ogólnych - MIO [ 1 ]

II. Warunek

4. Cały Niepokalanów, każda jego instancja [ 2 ] i każdy jego mieszkaniec oddaje się całkowicie Niepokalanej jako narzędzie w Jej niepokalanych rękach - stąd MIN [ 3 ] służący niepokalanowianom pod każdym względem.

III. Środki

5. Wszelkie środki byle godziwe, tak naturalne, jak i nadnaturalne, z wewnątrz i z zewnątrz Niepokalanowa.

6. Rozróżnia się:

a) studium środków,

b) produkcję,

c) reprodukcję i

d) ekspedycję, czyli podanie środków duszom, czasowe lub na stałe.

IV. Pomoce

7. Tu należą:

a) narzędzia,

b) miejsce: budynki, place, drogi,

c) komunikacja i

d) bezpieczeństwo.

V. Obowiązki

8. Każdy [ 4 ] odpowiada:

a) za wykonanie powierzonej sobie pracy, tak zakonnościowe jak i techniczne,

b) za stan i rozwój zdolności działania,

c) za stan zmagazynowanych u siebie rzeczy (surowców, narzędzi zapasowych, produktów i odpadków).

VI. Dyrekcja

9. Wszystkim służy gwardian.

10. Pomagają mu:

a) kapituła konwentu,

b) zastępcy (wikarzy, a w ich nieobecności inni w myśl Konstytucji),

c) rada wykonawcza, przez fachowe badanie możliwości i sposobów wykonawczych; składa się ona z gwardiana, wikarych, przełożonych instancji wykonawczych i ich sekretarzy ogólnych; sekretarzuje sekretarz dyrekcji.

VII. Prokuratoria

11. Prokuratoria przyjmuje ofiary w naturze i w pieniądzach, czyni zakupy i zaopatruje potrzebujących.

PRZEBIEG SPRAW

I. Ogólne

12. Sprawy, ze względu na wysyłającego, dzielą się na: obowiązkowe i nadobowiązkowe; obowiązkowe na: urzędowe i prywatne; prywatne na: duchowe i materialne; duchowe na: wewnętrzne (sumienia) i zewnętrzne (zakonnościowe).

13. Ze względu na stan, sprawy dzielą się na: zapytanie i odpowiedź, wniosek [ 5 ], opinie, decyzje, polecenie wykonania, wykonanie, dostarczenie, zawiadomienie o wykonaniu, sprawdzenie wykonania.

14. W instancji powinien być zawsze obecny przełożony lub jego zastępca zdolny do załatwienia spraw.

15. Sprawy przechodzą zawsze do instancji bezpośredniej, która decyduje w granicach swoich uprawnień, a opiniuje poza jej granicami i podaje wyżej.

16. W wypadkach nagłych można pomijać bezpośrednie instancje, ale należy możliwie zaraz posłać zawiadomienie o sprawie zwykłą drogą.

17. Każdy może się zwracać ze wszystkimi sprawami do gwardiana osobiście czy w inny sposób, ale zwyczajnie, z powodu wielkości klasztoru, dla usprawnienia załatwiania spraw, należy zwracać się w sprawach urzędowych - do bezpośredniego przełożonego pracy. W sprawach duchowych wewnętrznych (sumienia) - do spowiednika względnie kierownika duszy. W sprawach duchowych zewnętrznych (zakonnościowych) - do swego prefekta względnie magistra. W sprawach materialnych prywatnych - do wyznaczonych instancji.

17a. W sprawach obowiązkowych każdy i we wszystkich instancjach może informować się bezpośrednio.

18. Wpływające sprawy rozpatrywać zaraz i w miarę możności zaraz załatwiać, a najpóźniej w przeciągu doby. Niezdolny zachować terminu projektuje termin możliwy.

19. Każdy robi, co może, a czego nie może - podaje wyżej. Sprawy zwyczajne można podać pocztą wewnętrzną, wymagające omówienia - osobiście, nagłe - telefonicznie.

20. Każdy wykonuje środkami sobie powierzonymi swe obowiązki (p[unkt] 8) w sposób ustalony przepisem lub zwyczajem.

21. Bezpośrednio używa się tylko środków bezpośrednich.

22. Wytwarzanie nie uprawnia do używania.

23. Każdy odpowiada bezpośrednio przed bezpośrednim przełożonym za spełnienie swoich obowiązków (p[unkt] 8).

24. Przełożony reguluje (zacieśnia lub rozszerza) działalność podwładnego, wedle celu swej instancji.

25. Instancja wytwórcza [ 6 ] opiekuje się wytworem danym do użytku innym instancjom.

II. Wnioski

26. Każdy może podawać wnioski we wszystkich sprawach, a powinien w sprawach dotyczących swoich obowiązków.

27. Wniosek nie dotyczący własnych obowiązków wysyła się bezpośrednio do dyrekcji.

28. Wniosek obowiązkowy podaje: pracownik - ustnie lub piśmiennie; instancja piśmiennie; w sprawach nagłych - każdy telefonicznie.

29. Wniosek instancji wyższej o sprawie należącej do bezpośredniej kompetencji [ 7 ] instancji niższej ma mieć opinię tej instancji i pośrednich.

30. Opiniuje instancja pośrednia między wnioskującą a decydującą, referaty [ 8 ] i zainteresowane instancje.

31. Opiniodawca nie może wstrzymać biegu i zmieniać treści wniosku, a swą opinię daje na oddzielnej kartce.

32. Na obowiązkowy wniosek lub zapytanie należy odpowiedzieć.

III. Decyzja

33. Każdy decyduje w granicach swoich uprawnień.

34. Zmiany tymczasowe, próbne mniejszej wagi, wolno wprowadzać w porozumieniu z bezpośrednim przełożonym, a w razie różnic zdań decyduje przełożony bezpośrednio jeszcze wyższy.

35. Zmiany tymczasowe braci decyduje bezpośredni wspólny przełożony obydwu instancji.

36. Ten sam przełożony może zadecydować zmianę instancji tego samego brata najwyżej na 3 dni w miesiącu.

37. Każda instancja ma prawo regulacji i drobnych napraw swoich narzędzi.

38. Kierownik może zadecydować naprawy własne do 4 dni w miesiącu, działowy i poddziałowy do pół dnia w tygodniu.

39. Rzeczy nowe, sprawy międzykierownicze, zmiany na stałe i tymczasowe większej wagi decyduje dyrekcja.

IV. Wykonanie

40. Nakazu nie daje się bez pewności o możliwości wykonania.

41. Rzecz wykonaną odstawia się bezpośrednio do wystawcy zapotrzebowania.

42. Zawiadomienie o wykonaniu przesyła się zwykłą drogą.

43. Wykonanie sprawdza decydujący.

44. Jeżeli wyższa instancja zwróci się do niższej, omijając pośrednią, to pominięta jest obowiązana zawiadomić o tym instancję wyższą od pomijającej.

45. Sprawy skierowane do "D" [ 9 ] referuje sekretariat.

46. Sprawy skierowane do "OG" [ 10 ] rozpatruje o. wikary.

47. Sprawy skierowane do "OM" [ 11 ] rozpatruje wyłącznie o. gwardian.

48. Sprawy zwyczajne najlepiej kierować do "D".

49. Ojcowie w sprawach prywatnych skierowują się bezpośrednio do "D",, "OG" lub "OM".

V. Wizytacja

50. Celem wizytacji jest sprawdzenie zachowania przepisów, zwyczajów i celowości działania.

51. Kierownik wizytuje raz na kwartał swoje kierownictwo i w razie potrzeby.

52. Bezpośredni przełożony zapoznaje się codziennie z działalnością swoich bezpośrednich podwładnych.

53. Zebrania w instancjach odbywają się przynajmniej raz na miesiąc.

VI. Zakończenie

54. Pozwolenie na wyjątek od przepisów daje dyrekcja. W razie użycia pozwolenia domyślnego trzeba zawiadomić dyrekcję o każdym wypadku.

O. Maksymilian M-a Kolbe
gwardian

[ 1 ] MIP = MI na Polskę, MIJ = MI na Japonię; MIM = MI na (cały) świat.

[ 2 ] Instancja - komórka organizacyjna samodzielna - przyp. Aut.

[ 3 ] MIN = MI na Niepokalanów.

[ 4 ] Każdy - poszczególny zakonnik lub instancja - przyp. Aut.

[ 5 ] Wniosek - projekt, prośba, zapotrzebowanie itp. - przyp. Aut.

[ 6 ] Wytwórca - wytwarzający lub zdolny wytworzyć teraz czy w przyszłości, choćby teoretycznie - przyp. Aut.

[ 7 ] Kompetencja - zakres władzy, uprawnienie - przyp. Aut.

[ 8 ] Referat i sekretariat - komórka organizacyjna pomocnicza komórki samodzielnej - przyp. Aut.

[ 9 ] D, tj. Dyrekcja.

[ 10 ] OG, tj. O. Gwardian.

[ 11 ] OM, tj. O. Maksymilian.