1202a

Schemat organizacji Niepokalanowa

Oryg.: wykres w postaci tablicy. AN.

Niepokalanów, 5 VI 1939

Dyrekcja [ 1 ]

[I] Cel

Kierownictwo 1 - MI na N[iepokalan]ów
Kierownictwo 2 - MI na Polskę
Kierownictwo 3 - MI na świat
Kierownictwo 4 - Prokuratoria

[II] Środki

Kierownictwo 5 - Studium
Kierownictwo 6 - Produkcji
Kierownictwo 7 - Reproduk[cji]
Kierownictwo 8 - Eksped[ycji]

[III] Pomoce

Kierownictwo 9 - Narzędz[iowe]
Kierownictwo 10 - Miejsca
Kierownictwo 11 - Komunikacji
Kierownictwo 12 - Bezpieczeńs[twa]

DYREKCJA [ 2 ]

- sekr[etarz] osobisty
- sekr[etarz] dyrekcji
- referent
- sekr[etarz] urzędowy

KIEROWNICTWO 1 - MI na N[iepokalan]ów

- sekretariat

[A] Ruch osobowy

[a] Wstąpienie do Niepokalanowa
[b] Opuszczenie Niepokalanowa
[c] Ewidencja
[d] Stosunek do władz - prywatny
[e] Furta

[B] Sprawy duchowe

[f] Wewnętrzne sprawy sumienia
[g] Zewnętrzne przepisy zakonne
[h] Praktyki relig[ijne]
[i] Kościół - zakrystia
[j] Sprawy umysłowe - dokształcenie [ 3 ]

[C] Sprawy materialne

[k] Dział żywnościowy

- Ogród
- Hodowlany
- Mleczarnia
- Masarnia
- Piekarnia
- Spiżarnia
- Kuchnia
- Refektarz
- Zmywalnia
- Odpadki

[l] Dział odzieżowy

- Krawczarnia
- Trykociarnia
- Bieliźniarnia
- Pralnia
- Szewczarnia
- Magaz[yn] odzież[owy]

[ł] Miejsca

- w kaplicy
- w refektarzu
- w celach
- w grobach

[m] Magazyn ogólny

[n] Dział sanitarny

- Infirmeria
- Apteczka
- Dentystyczny
- Szpitalik
- Kuchnia chor[ych]
- Fryzjernia
- Łaźnia
- Wypoczynek

[D] Sprawy pracy

[o] Przydział do pracy na stałe
[p] Zajęcia tygodn[iowe]
[r] Pospolite ruszenie

KIEROWNICTWO 2 - MI na Polskę

- sekretariat

[a] Woj[ewództwo] białostockie
[b] Woj[ewództwo] kieleckie
[c] Woj[ewództwo] krakowskie
[d] Woj[ewództwo] lubelskie
[e] Woj[ewództwo] łódzkie
[f] Woj[ewództwo] nowogródz[kie]
[g] Woj[ewództwo] poleskie
[h] Woj[ewództwo] pomorskie
[i] Woj[ewództwo] poznańskie
[j] Woj[ewództwo] stanisław[owskie]
[k] Woj[ewództwo] śląskie
[l] Woj[ewództwo] tarnopolsk[ie]
[ł] Woj[ewództwo] warszawskie
[m] Woj[ewództwo] wileńskie
[n] Woj[ewództwo] wołyńskie
[o] Zagranica
[p] Ref[erat] Propagandy

- milicyjny
- misyjny

[r] Ref[erat] Kolportażu i Informacji
[s] Ref[erat] Modłów
[t] Sekr[etariat] Ogłoszeń
[u] Pomoce

KIEROWNICTWO 3 - MI na świat

- sekretariat

[a] Europa
[b] Ameryka
[c] Azja
[d] Afryka
[e] Australia

KIEROWNICTWO 4 - Prokurat[oria]

- sekretariat

[a] Kwestarze i kupujący
[b] Misyjna Centrala Znaczkowa

KIEROWNICTWO 5 - Studium

[A] Wydział źródeł

[a] Biblioteka
[b] Prasa period[yczna]
[c] Płyty gram[ofonowe]
[d] Aud[ycje] radiowe
[e] Inne instytucje

[B] Studium

KIEROWNICTWO 6 - Produkcji

- sekretariat

[A] Redak[cja] miesięcz[ników]

[B] Redak[cja] róż[nych] pism

[C] Red[akcja] M[ałego] Dzienn[ika]

[a] Sekretariaty milicyjne

- Wyd[anie] w[arszaw]skie
- Wyd[anie] gdyńskie
- Wyd[anie] pomorskie
- Wyd[anie] poznańskie
- Wyd[anie] łódzkie
- Wyd[anie] kieleckie
- Wyd[anie] lwowskie
- Wyd[anie] śląskie
- Wyd[anie] krakowskie
- Wyd[anie] ogólnopolskie

[b] Referaty ideowe

- Publicystyka pol[ska]
- Literacki
- Sportowy
- Drobiazgow[y]
- Innych dodat[ków]
- Ilustr[acja] fotogr[afie]
- Humor i satyra

[c] Pomoce

- Archiwum
- Stenotypiści

KIEROWNICTWO 7 - Reprodukcji

[a] [Dział] Fotograficzny

[b] Chemigrafia

- Fotografow[anie]
- Retuszowanie
- Kopiowanie
- Trawienie
- Archiwum klisz

[c] Zecernia

- Ręczna
- Maszynowa
- Akcydensowa
- Ogłoszeń

[d] Stereotypia

- Matrycowanie
- Galwanizacja
- Odlewnia
- Obróbka
- Wyrób matr[yc]
- Odlew[nia] czcion[ek]

[e] Drukarnia miesięczników

- odlew[nia] wałk[ów]

[f] Drukarnia dzienników

- dzienna
- nocna

[g] Drukarnia płaska

[h] Centrala maszyn korespondencyjnych

[i] Introligator[nia]

- książkowa
- broszurowa

[j] Korektorzy

[k] [Dział] Radiotechniczny

KIEROWNICTWO 8 - Ekspedycji

- sekretariat

[a] [Dział] Adresowy mies[ięczników]

- kliszowy
- wytłaczarka

[b] [Dział] Adresowy dzienn[ika]

[c] Eksped[ycja] miesięcz[ników]

- Adres - sortow[anie]
- [Poddział] Dosyłkowy
- [Poddział] Pakowy
- Odbier[anie] "R"

[d] Eksped[ycja] dzienn[ika]

- Prenumerata
- Kolportaż

[e] Eksped[ycja] koresp[ondencji]

[f] Bibli[oteka] Ludowa

KIEROWNICTWO 9 - Narzędziowe

[a] [Dział] Mechaniczny

- Maszynowy
- Reperacja
- Blacharnia
- Kuźnia

[b] [Dział] Energii

- Silniki spal[inowe]
- Akumulatorn[ia]

KIEROWNICTWO 10 - Miejsca

[a] [Dział] Ciesielski

[b] Budowa

- Murarski
- Dachowy
- Drog[owo]-Kanal[izacyjny]

[c] [Dział] Tartaczny

- Składy drzewa
- Tartak
- Cyrkularka

[d] Stolarnia

- [Dział] II Budowlany

[e] [Dział] Porządkowy

KIEROWNICTWO 11 - Komunikacja

[a] Samochody
[b] Kolejka
[c] Rowery
[d] Furmanki

KIEROWNICTWO 12 - Bezpieczeństwo

[a] Straż pożarna
[b] Stróże
[c] Koło L.O.P.P.

[ 1 ] Oprócz głównego szczegółowego wykresu obrazującego organizację Niepokalanowa na tablicy zamieszczono skrótowy schemat tejże organizacji w postaci dwóch wpisanych kół jedno w drugie: centrum zajmuje napis "dyrekcja", w kole wewnętrznym umieszczono zależne od niej poszczególne kierownictwa w liczbie dwunastu, a w zewnętrznym kole uwidoczniono ich celowość.

[ 2 ] Wykres ukazujący całość organizacji Niepokalanowa: kierownictwa, działy, poddziały i referaty, a przy niektórych także sekretariaty.

[ 3 ] Ten punkt umieszczono w ten sposób, że wydaje się niezależny zarówno od dziedziny "spraw duchowych" jak i "spraw materialnych".