1206

Militia Immaculatae (MI) [ 2 ]

Oryg.: brak. - Druk.: "Miles Immaculatae" 2 (1939) 70-72.

[Niepokalanów, przed lipcem 1939] [ 1 ]

"Ipsa conteret caput tuum" (Gen 3,15).

"Cunctas haereses Sola interemisti in universo mundo". Off[icium] B.M.V.

I - Finis: Quaerere conversionem peccatorum, haereticorum, schismaticorum, Iudaeorum etc. et praesertim massonum et sanctificationem omnium sub patrocinio B.V.M. Immaculatae Eaque mediante.

II - Conditiones: 1) Totalis suimetipsius B.M.V. Immaculatae oblatio tamquam instrumenti in immaculatis Eius manibus.

2) Gestare "Numisma Miraculosum".

III - Media: 1) Possibiliter semel quotidie Immaculatam iaculatoria oratiuncula: "O Maria, sine labe concepta, ora pro nobis, qui ad Te recurrimus et pro omnibus qui ad Te non recurrunt et praesertim pro massonibus et commendatis Tibi", exorare.

2) Omnia legitima media secundum possibilitatem in diversitate status, conditionis, occasionis, quod zelo et prudentiae uniuscuiusque commendatur; et praesertim "Numisma Miraculosum".

Nb.: 1) Media (sub III) habent solum vim consilii.

2) Nihil sub aliquo vel minimo peccato ligat; solo amore sine limite erga S[acratissimum] Cor Iesu, ut Ei quam plurimas animas quam strictissime per Immaculatam uniamus, moveamur.

ACTUS CONSECRATIONIS B[EATAE] M[ARIAE] VIRGINI IMMACULATAE

O Immaculata, coeli et terrae Regina, Refugium peccatorum et Mater nostra dilectissima. Tu, cui Deus totum ordinem misericordiae committere voluit, ego N.N. indignus peccator ad pedes Tuos me provolvo suppliciter petens, ut me totum et totaliter tamquam rem et proprietatem Tuam assumere, et mecum cum omnibus potentiis animae et corporis, cum tota vita, morte et aeternitate mea, quidquid magis placet, facere digneris.

Utaris etiam, si hoc Tibi placet, me toto et totaliter ad hoc quod de Te dictum est: "Ipsa conteret caput tuum" et "Cunctas haereses sola interemisti in universo mundo" exequendum, ut in Tua immaculata et misericordissima manu aptum sim instrumentum ad gloriam Tuam in tot deviatis et tepidis animis introducendam et quam maxime augmentandam, et ita dulcissimum Regnum S[acratissi]mi Cordis Iesu quam maxime extendendum, ubi enim Tu intras, ibi gratiam conversionis et sanctificationis impetras; per Tuas enim manus omnes ad nos gratiae ex Corde S[acratissi]mo Iesu perveniunt.

Dignare me laudare Te, Virgo Sacrata,

Da mihi virtutem contra hostes Tuos [ 3 ].

PRAECIPUAE INDULG[ULGENTIAE] A SEDE APOST[OLICA] M.I. PARTITAE:

Pro omnibus sodalibus Consociationis

I - Indulgentia pleneria lucranda:

1) ab iis qui sodalitati inscribuntur, die primo ingressus, si vere poenitentes et confessi S[anctissimum] Eucharistiae Sacramentum sumpserint;

2) in mortis articulo, acquirenda a singulis sodalibus, qui vere poenitentes et confessi ac Sacra Communione refecti, vel, quatenus id agere nequiverint, nomen Iesu ore, si potuerint, sin minus corde devote invocaverint et mortem tamquam peccati stipendium patienter susceperint;

3) in festo Immaculatae Conceptionis B.V.M. si confessi ac Sacra Communione refecti propriam Unionis ecclesiam sive sacellum, si extet, secus publicum quodvis templum visitent, ibique pro christianorum principum concordia, haereseum exstirpatione, peccatorum conversione, ac Sanctae Matris Ecclesiae exaltatione pias ad Deum preces effundant;

4) semel in mense, die ad cuiusque libitum eligendo conditionibus sub n[umero] 3 expletis.

II - Indulgentia partialis a singulis consociatis saltem corde contrito lucranda:

1) 300 dierum, quotidie quamlibet ex invocationibus quae sequuntur recitantibus:

a) "O Maria sine labe concepta, ora pro nobis, qui ad Te recurrimus et pro omnibus, qui ad Te non recurrunt, et praesertim pro massonibus et commendatis Tibi".

b) "Dignare me laudare Te, Virgo Sacrata, da mihi virtutem contra hostes Tuos".

2) Illis vero sodalibus, qui a Consociationis Moderatore benedictum numisma accipientes Virginem Beatissimam oratiuncula "Salve Virgo Immaculata" contrito saltem corde salutaverint, 100 dierum Indulgentiam, semel in die lucrandam, concedimus.

3) 100 dierum, pro quolibet zeli actu in salutem animarum, iuxta sodalitatis fines et praesertim ad massonum conversionem obtinendam, peracto.

P. Maximilianus M-a Kolbe


[Przekład polski fragmentu artykułu o odpustach]

Najważniejsze odpusty udzielone członkom Rycerstwa Niepokalanej przez Stolicę Apostolską

I - Odpust zupełny mogą zyskać:

1) w dzień wstąpienia, tj. zapisu, do Rycerstwa Niepokalanej, jeżeli ze skruchą serca odbyli spowiedź i przyjęli Komunię św.;

2) w godzinę śmierci, jeżeli w skrusze serca wyspowiadali się i przyjęli Komunię św. lub - jeżeli tego uczynić nie mogli - przynajmniej skruszonym sercem wezwali pobożnie Najświętszego Imienia Jezus i przyjęli w cierpliwości śmierć jako zapłatę za grzechy;

3) w święto Niepokalanego Poczęcia NMP, jeśli po spowiedzi i Komunii św. nawiedzą własny kościół lub kaplicę Związku, lub inną publiczną świątynię i tam pomodlą się o zgodę pomiędzy chrześcijańskimi władcami, wygaśnięcie herezji, nawrócenie grzeszników i wywyższenie świętej Matki Kościoła;

4) raz w miesiącu w dowolnym dniu, pod warunkami jak w punkcie trzecim.

II - Odpusty cząstkowe, które mogą zyskać wszyscy członkowie, jeżeli przynajmniej skruchę serca okażą:

1) 300 dni za każdorazowe odmówienie następujących aktów strzelistych: a) "O Maryjo bez grzechu poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy, i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za masonami i poleconymi Tobie", lub: b) "Dozwól mi chwalić Cię, Panno Przenajświętsza, daj mi moc przeciwko nieprzyjaciołom Twoim";

2) 100 dni (raz na dzień), jeśli przyjmując poświęcony medalik od moderatora Stowarzyszenia, sercem skruszonym pozdrowią Niepokalaną słowami aktu strzelistego: "Witaj, Dziewico Niepokalana";

3) 100 dni za każdy uczynek pobożności, zmierzający do zbawienia dusz, zwłaszcza nawrócenia masonów, w myśl celów Stowarzyszenia.

[O. Maksymilian M-a Kolbe]

[ 1 ] Zamieszczone w numerze lipcowo-wrześniowym pisma z 1939 r.

[ 2 ] Inny tekst łaciński programu MI (do słów: "Actus consecrationis"), ale z pewnymi zmianami - zob. Pisma, 877.

[ 3 ] Tekst polski programu MI i aktu poświęcenia się Niepokalanej - zob. Pisma, 879 i 883. W tekście polskim w punkcie pierwszym (cel) brak słowa: "żydów"; w punkcie trzecim (środki) brak słów: "i poleconymi Tobie".