219a

Do o. Alfonso Orlicha (Orliniego)

Oryg.: rkps Archiwum Kurii Generalnej OO. Franciszkanów (OFMConv) w Rzymie. Kartka poczt. jednostr. zapis. z ilustr. i nadr.: Mission catholique Nagasaki. Nadruk znakami japońskimi: Nagasaki - Oura - katedra. - Fotokop.: AN.
Nagasaki 25 IV [19]30

G[esù] M[aria] G[iuseppe] F[rancesco]

Reverendissimo P[adre] Generale

Il 24 [aprile] siamo arrivati a Nagasaki. Io e 2 fratelli; 2 [sono rimasti] a Shanghai. Vescovo è assente ma torna fra pochi giorni, allora vedremo, che dirà. Il Vicario Generale aveva da principio delle difficoltà, e voleva solo scrivere al Vescovo; ma poi quando è venuta fuori la possibiltà che io faccia la scuola di filosofia a[gli] alunni si è fatto più favorevole e mi fece scrivere una lettera al Vescovo. La scrivi e consegniata a lui. Faccia l’Immacolata quel che vuole. c’è però molta speranza, perchè i preti (gli indigeni) sono molto favorevoli e vogliono domandare, che il Vescovo ci permetta di restare. Credo che faccendo ivi la scuola potrei essere redattore per Giappone e per la Cina.

[fr. Masimiliano Kolbe] [ 1 ]

[Adres] Reverendissimo | P. Generale | P. M. Alfonso Orlich | Chiesa di Ss. XII Apostoli | Roma I | Italia - Europa

[Stempel pocztowy] Japan [...] [ 2 ]

[Przekład polski]

J[ezus] M[aryja] J[ózef] F[ranciszek] Nagasaki 25 IV [19] [ 30 ]

Najprzewielebniejszy Ojcze Generale

24 kwietnia przybyliśmy do Nagasaki. Ja i 2 braci; 2 [pozostali] w Szanghaju. Biskup [ 3 ] jest nieobecny, ale wraca za kilka dni, wtedy zobaczymy, co [nam] powie. Wikariusz generalny [ 4 ] miał od początku trudności i chciał sam pisać do biskupa; ale później, gdy wyniknęła możliwość, że ja uczyłbym alumnów filozofii, stał się przychylniejszy i mnie kazał napisać list do biskupa. Napisałem go i doręczyłem mu. Niech Niepokalana czyni to, co chce. Jest jednak wielka nadzieja, gdyż i księża (tubylcy) są bardzo przychylni i chcą prosić, aby biskup pozwolił nam zostać. Sądzę, że nauczając tam mógłbym być redaktorem dla Japonii i dla Chin.

[br. Maksymilian Kolbe]

[ 1 ] Brak podpisu pewnie ze względu na brak miejsca na kartce, lecz pismo jest bez wątpienia św. Maksymiliana.

[ 2 ] Reszta nieczytelna z powodu odklejenia znaczka.

[ 3 ] Bp Yanuario Hayasaka.

[ 4 ] Ks. Mikaeru Urakawa.