219

Do o. Kornela Czupryka

Oryg.: rkps AN. Kartka poczt. dwustr. zapis. z ilustr. i nadr.: Mission catholique Nagasaki. - Ten sam nadruk w jęz. japońskim.

Nagasaki, 25 IV 1930

J[ezus] M[aryja] J[ózef] F[ranciszek]

Najprzewieiebniejszy O[jcze] Prowincjale!

Ja z dwoma braćmi [ 1 ] jesteśmy od wczoraj w Nagasaki. Przed katedrą figura Niepokalanej. Biskupa [ 2 ] nie ma; wyjechał na kilka dni. Z początku ks. wikary generalny [ 3 ] stawiał trudności, ale gdy weszła rozmowa na możliwość wykładania filozofii w tutejszym seminarium zmiękł i chociaż z początku chciał sam... pisać do biskupa, potem mnie to polecił zrobić. Napisałem i jemu wręczyłem list. Niech Niepokalana pokieruje. Jest duża nadzieja, że biskup pozwoli nam tu pozostać, bo księża chcą go o to prosić.

Wobec tego, że w Chinach z przyczyn podanych w poprzedniej kartce [ 4 ] nie da się redagować i drukować "Rycerza", ale tylko administrację prowadzić, sądzę, że przyjęcie katedry filozofii dałoby mi możność i przygotowywania kleru, i przebierania powołań, i redagowania dla Chin i Japonii, i prowadzenia nowicjatu dla braci i kleryków w Nagasaki obok miejsca zroszonego krwią męczenników [ 5 ]. Paki druków "Rycerza" chińskiego szły by stąd łatwo do Szanghaju, a stamtąd na całe Chiny. Tylko wtedy konieczny drugi ojciec do prokury w Szanghaju i administrowania.

Tutaj okolica bardzo piękna: góry, zieleń, morze. Wszyscyśmy - cześć Niepokalanej - zdrowi

[O. Maksymilian M-a Kolbe]

[Adres] Najprzewielebniejszy | O. Prowincjał | Ks. Kornel Czupryk | Lwów | OO. Franciszkanie | Pologne - Europe

[Stempel pocztowy] [...]saki [...]an [...] 30 [ 6 ]

[ 1 ] Byli to bracia: Zeno Żebrowski i Hilary Łysakowski

[ 2 ] Bp Yanuario Hayasaka.

[ 3 ] Ks. Mikaeru Urakawa.

[ 4 ] Zob. Pisma, 218.

[ 5 ] Podczas krwawych prześladowań chrześcijan w Japonii w latach 1587-1660 zginęło śmiercią męczeńską kilka tysięcy katolików, wśród nich 26 tzw. świętych Męczenników Japońskich (3 jezuitów Japończyków, 6 franciszkanów Hiszpanów i 17 tercjarzy franciszkańskich), ukrzyżowanych 5 II 1597 w Nagasaki, kanonizowanych przez Piusa IX w 1862 r. Święto ich obchodzi się 6 lutego. Na jednym z 26 krzyży zawisł i został włócznią przebity chłopiec imieniem Antoni, ministrant jednego z męczenników (św. Piotra Baptysty). Św. Paweł Mika, gdy umierali, wygłosił z krzyża wspaniałe kazanie, w którym wyznał radość, że może oddać życie za wiarę. Dalszych 205 męczenników (w tej liczbie 13 jezuitów, 12 dominikanów, 10 franciszkanów, 5 augustianów i 1 kapłan diecezjalny) zostało beatyfikowanych w 1867 r.

[ 6 ] Stempel pocztowy uszkodzony z powodu odklejenia znaczka.