446

Do o. Domenico Tavaniego

Oryg.: ms Archiwum Kurii Generalnej OO. Franciszkanów (OFMConv) w Rzymie. Jedna karta jednostr. zapis. - Fotokop.: AN.

Nagasaki, 22 III 1933

Maria!

Reverendissimo Padre Min[istro] Generale Il giorno 5 di marzo il nostro primo novizio giapponese fr. Mariano Sato Shigeo ha fatto i voti semplici. Grazie all’Immacolata. È forse la prima volta nella storia del nostro Ordine che i voti erano stati pronunziati nella lingua giapponese: "Kyodai taru ware Mariano wa waga shudoin no inken ni shitagatte, jujun, seihin, teiketsu ni seikatsushi. Honorio kyoko sama kara ninka saretaru sho kyodaikai no kaisoku wo san nenkan mamoru koto wo, Zenno Tenshu susei Dotei naru Hakushia Maria, Seishi Francisco, sho Seijin oyobi Anata ni mukaite seiganshi katsu yakusokushi tatematsuru". - E come la promessa da parte di Dio sono: "Moshi nanji ga kore wo mamoreba, warera mo mata Zenno naru Tenshu no kara eien no seimei wo nanji ni yakusoku suru". - Evviva l’Immacolata.

In questa occasione abbiamo fatto la fotografia (l’annetto). In mezzo il vecchio sacerdote indigeno di nome Matsukawa, nostro amico. Dietro di lui fr. Mariano.

È venuto anche un altro aspirante di nome Amaki, giovane, che si è convertito da noi 2 anni fa, e sempre quasi viene ad aiutarci nel lavoro.

Aggiungo anche 2 fotografie della piazza ricavata dalla montagna per edificare la cappella e la sala per i libri e conferenze pei pagani.

Anche annetto la fotografia dei fratelli, che stanno componendo la macchina da piegare inviataci dal "Immaculatum" polacco.

I 2 chierici in questi giorni hanno subito bene gli esami ed hanno così finito il I-mo anno di Teologia. Nel Giappone l’anno scolastico finisce e comincia nel mese di marzo.

Un giovane pagano di nome Yoshino, avendo ricevuto una volta nel tram il "Cavaliere" venne da noi, si mise a lavorare gratuitamente e trovato la pace, nonstante le contrarietà dalla parte della famiglia, si mise a studiare da noi la religione ed adesso fra pocho riceverà il battesimo. Grazie all’Immacolata che così fortemente attira i cuori.

La corrispondenza poi ci porta ben spesso dei fatti molto consolanti. Benché ancora non troppo spesso; ci vorrebbe molto di più.

Ci benedica

fr. Massimiliano M-a Kolbe

[Przekład polski]

Maryja! Nagasaki, 22 III 1933

Najprzewielebniejszy Ojcze Generale

W dniu 5 marca nasz pierwszy nowicjusz japoński br. Marian Sato Shigeo [ 1 ] złożył śluby sympliczne. Dzięki niech będą Niepokalanej. Jest to być może pierwszy wypadekw historii naszego Zakonu, że śluby zostały wypowiedziane w języku japońskim: "Kyodai taru ware Mariano wa waga shudoin no inken ni shitagatte, jujun, seihin, teiketsu ni seikatsushi. Honorio kyoko sama kara ninka saretaru sho kyodaikai no kaisoku wo san nenkan mamoru koto wo, Zenno Tenshu susei Dotei naru Hakushia Maria, Seishi Francisco, sho Seijin oyobi Anata ni mukaite seiganshi katsu yakusokushi tatematsuru" [ 2 ]. - A jako obietnica ze strony Boga są słowa: "Moshi manji ga kore wo mamoreba, warera mo mata Zenno naru Tenshu no kara eien no seimei wo nanji ni yakusoku suru" [ 3 ]. - Niech żyje Niepokalana!

Z tej okazji zrobiliśmy fotografię (załączam ją). W środku stary kapłan tubylczy nazwiskiem Matsukawa, nasz przyjaciel [ 4 ]. Za nim br. Marian.

Przybył również drugi aspirant nazwiskiem Amaki, młodzieniec, który się nawrócił u nas przed dwoma laty i prawie zawsze przychodzi pomagać nam w pracy [ 5 ].

Załączam również 2 zdjęcia placu wydartego górze [ 6 ] na budowę kaplicy, sali na czytelnię i konferencje dla pogan.

Dołączam także zdjęcie braci montujących falcówkę przysłaną nam przez "Niepokalanów" polski.

W tych dniach dwaj klerycy zdali dobrze egzaminy i w ten sposób ukończyli I rok teologii [ 7 ]. W Japonii rok szkolny kończy się i zaczyna w miesiącu marcu.

Pewien młodzieniec, poganin, nazwiskiem Yoshino [ 8 ] otrzymawszy raz w tramwaju "Rycerza", przyszedł do nas, zaczął pracować bezinteresownie i znalazł pokój. Pomimo sprzeciwów ze strony rodziny zaczął u nas uczyć się religii i teraz wkrótce otrzyma chrzest. Dzięki niech będą Niepokalanej, że tak silnie przyciąga serca.

Korespondencja przynosi nam dość często fakty bardzo pocieszające. Chociaż jeszcze nie tak bardzo często; chciałoby się, aby tego było o wiele więcej.

Z prośbą o błogosławieństwo

br. Maksymilian M-a Kolbe [ 9 ]

[ 1 ] Zob. Pisma, 366, przyp. 2, oraz 423 i 431.

[ 2 ] Ja, brat N. N., ślubuję i przyrzekam Bogu Wszechmogącemu, Najświętszej Maryi Pannie, świętemu Ojcu Franciszkowi, wszystkim Świętym i tobie, Ojcze, przez trzy lata zachowywać Regułę Braci Mniejszych, zatwierdzoną przez papieża Honoriusza, według Konstytucji naszego Zakonu, żyjąc w posłuszeństwie, bez własności i w czystości.

[ 3 ] A ja, jeśli to zachowasz, obiecuję ci ze strony Boga Wszechmogącego żywot wieczny.

[ 4 ] Zob. Pisma, 290.

[ 5 ] Zob. Pisma, 248 i 309.

[ 6 ] Mugenzai no Sono jest położone na stoku góry Hikosan w Nagasaki.

[ 7 ] Bracia klerycy Mieczysław Mirochna i Aleksy Tabaka.

[ 8 ] Yoshino Shigeo - wspominany też w liście bez podpisu z Mugenzai no Sono do Niepokalanowa, datowanym 7 III 1933.

[ 9 ] Podpis własnoręczny.