493

Do arcybiskupa Joseph Attipetty’ego w Ernakulam

Oryg.: ms Archiwum Kurii Generalnej OO. Franciszkanów (OFMConv) w Rzymie. Jedna karta jednostr. zapis. - Fotokop. AN.
Nagasaki, 25 I 1934

Excellentia Reverendissima,

Infrascriptus, veni Ernakulam ad orientationem acquirendam de possibilitate ac convenientis in istis regionibus conventum aperiendi qui pro speciali fine cultum B[eatam] M[ariae] Virginis Immaculatae et per sum conversionem ethnicorum habeat.

Sanctae memoriae S. E. Archiepiscopus Angelus M-a Cecilia primum viva voce, ac demum etiam in scriptis (copiam adnecto) propositioni benigne annuere dignatus est.

Propter tamen imminens tunc Capitulum Provinciale in Polonia, distantiam loci, ac praecipue decessum S. E. Archiepiscopi Praedecessoris, res protracta est.

Novus noster P. Provincialis mandavit mihi, ne aliquid forte secundum voluntatem Vestrae Excellentiae fieret, ut scriberem, utrum Vestra Excellentia promissa Sui Praedecessoris rata hebere dignabitur.

Ad osculum sacri annuli provolutus

P. Maximilianus M-a Kolbe

[Przekład polski]

Ekscelencjo!

Niżej podpisany, przybyłem do Ernakulam dla zorientowania się co do możliwości i stosowności otwarcia w tych stronach klasztoru, który miałby za cel specjalny szerzyć kult Najświętszej Maryi Panny Niepokalanej, a przez niego nawracać tubylców [ 1 ].

Śp. J. E. Ks. Arcybiskup Angelus M. Cecilia najpierw ustnie, potem również pisemnie (kopię załączam) raczył łaskawie przychylić się do tej propozycji [ 2 ].

Ze względu jednak na zbliżającą się wówczas Kapitułę Prowincjalną w Polsce [ 3 ] [ze względu na] odległość miejsca, a głównie z powodu śmierci poprzedniego J. E. Arcybiskupa [ 4 ], sprawa się przeciągnęła.

Nowy nasz O. Prowincjał [ 5 ] polecił mi, aby niczego nie czynić, co nie byłoby zgodnez wolą Waszej Ekscelencji i aby donieść mu, czy Wasza Ekscelencja raczy potwierdzić obietnice swego Poprzednika.

Całuję ze czcią pierścień Waszej Ekscelencji

[ 1 ] Dokładna relacja w liście do o. prowincjała Kornela Czupryka z 1 VII 1932 - zob. Pisma, 394, oraz "Comm. Ord." 30 (1933) 87-88 i 89.

[ 2 ] Pisemna zgoda abpa Pereza y Cecilia nosi datę 8 XII 1932.

[ 3 ] Kapituła prowincjalna odbyła się w dniach 17-20 VII 1933 w Krakowie.

[ 4 ] Wiadomość, że 5 V 1933 zmarł arcybiskup Verapolis (Bernardo Arguinzonis Astorbiza), nasunęła przypuszczenie, że to arcybiskup Perez y Cecilia nie żyje, co nie było zgodne z prawdą - zob. Pisma, 510, załącznik.

[ 5 ] O. Anzelm Kubit.