502a

Do o. Timotheusa Brauchlego

Oryg.: brak. Kop. kalk. maszynopisu! AN. Jedna karta jednostr. zapis.
Nagasaki, 1 III 1934

Maria

Reverendissime Padre Segretario Generale

Girazie tante per il libro "Santa Bernadetta". La nostra povera biblio[teca] ne ha bisogno molto dei libri.

Riguardo alla ragione della mancanza dei Padri per formare i conventi formati, come l’inpedimento allo sviluppo delle Missioni, non vedo la sufficienza. Credo, che se tenessimo questo principio, non avremmo né l’Africa né la Cina. Poi la Regola non pone altro condizione per permettere di andare alle Missioni che l’idoneita. Anzi Pio XI nell’Enciclica di 28 II 1926 dice espressamente, che "né il riguardo alla mancanza dei sacerdoti deve essere un"ostacolo per permettere di andare alle Missioni". Di più il Papa promette proprio allora la benedizione di Dio e delle vocazioni. - Allora anche i conventi diventeranno più facilmente formati. E di più, zelanti.

Da quanto siamo tornati in Giappone non e venuto più neppure un numero del "Cavaliere" italiano. Che cosa sarebbe avvenuto?

Faccia l’Immacolata Stessa quel`che vuole Essa.

In S[anto] P[adre] Francesco indegno

[P. Massimiliano M-a Kolbe]

[Przekład polski]

Maryja

Nagasaki, 1 III 1934

Najprzewielebniejszy Ojcze Sekretarzu Generalny

Serdecznie dziękuję za książkę "Santa Bernadetta" [ 1 ]. Nasza uboga biblioteka bardzo potrzebuje książek.

Nie wydaje mi się, aby racja dotycząca braku Ojców do tworzenia konwentów uformowanych była dostateczna jako przeszkoda w rozwoju misji [ 2 ]. Sądzę, że gdybyśmy się trzymali tej zasady, nie mielibyśmy ani Afryki [ 3 ], ani Chin [ 4 ]. Następnie Reguła nie wysuwa żadnego innego warunku przy udzielaniu pozwolenia udania się na misje jak tylko przydatność [ 5 ]. Również Pius XI w Encyklice z 28 II 1926 mówi wyraźnie, że "ani wzgląd na brak kapłanów nie powinien być przeszkodą w udzielaniu pozwolenia udania się na misje". Co więcej, Papież obiecuje właśnie wtenczas błogosławieństwo Boże i powołania [ 6 ]. A więc również konwenty mogą tym łatwiej zostać uformowane [ 7 ], a co więcej - gorliwe.

Od naszego powrotu do Japonii nie nadszedł ani jeden numer "Rycerza" włoskiego. Cóż by się mogło stać?

Niech sama Niepokalana czyni, co chce.

W św. Ojcu Franciszku niegodny

[O. Maksymilian M-a Kolbe]

[ 1 ] Według Enc. Cat. Vatic. VIII 1130, w 1933 r. ukazała się książka o św. Bernadecie w jęz. włoskim pióra M. T. Bordenhave, a w 1934 - również w jęz. włoskim - książka, której autorem był F. Duhourcau. Z pewnością chodzi tu o jedną z nich.

[ 2 ] Brak ojców do tworzenia konwentów uformowanych (o pełnej liczbie) wysuwany był jako kontrargumentw sprawie Amalam - zob. Pisma, 534.

[ 3 ] Misja OO. Franciszkanów w Ndoli w obecnej Zambii, zapoczątkowana w 1930 r., została kanonicznie erygowana 13 I 1931, Prefektura Apostolska istnieje od 4 II 1938, Wikariat Apostolski od 13 I 1949, diecezja od 25 IV 1959; Prefektura Apostolska w Solwezi od 9 IV 1959 - zob. Album Generale Ordinis Fratrum Minorum Conventualium 1960, 165-167. Od 1998 r. istnieje w Zambii Prowincja OO. Franciszkanów (OFMConv) pod wezwaniem Pierwszych Męczenników Franciszkańskich - zob. Album Generale Ordinis Fratrum Minorum Conventualium 2000, 170-173.

[ 4 ] OO. Franciszkanie przyjęli misję w Hinganfu w chińskiej prowincji państwowej Szensi 21 XII 1924; Prefekturę Apostolską utworzono tam 30 III 1928 - zob. Album Generale Ordinis Fratrum Minorum Conventualium 1960, 171-172.

[ 5 ] Reguła św. Franciszka z Asyżu, rozdz. XII - zob. Źródła franciszkańskie, Kraków 2005, 136.

[ 6 ] Pius XI, Encyklika Rerum Ecclesiae gestarum, AAS 18 (1926) 65-83.

[ 7 ] Klasztor uformowany winien liczyć przynajmniej trzech zakonników po ślubach uroczystych.