502

Do o. Ephrema Longpré

Oryg.: brak. Odp.: ms AN. Jedna karta jednostr. zapis. Odpis sporządzony w Japonii, wysłany został do Niepokalanowa z odręczną uwagą Autora: "MIŚ (do wiadomości, że wysłano stąd)."
Nagasaki, die 15 II 1934

Maria

Adm[odum] Rev[erende] Pater!

Etsi nunquam habui felicitatem visitandi Quaracchi, tamen multa de hoc claro conventu audivi. Inter es et hoc, quod ille est fons copiosissimus in sua bibliotheca ad studia perficienda.

Vallem aliguid plus critice scire de relationibus S[ancti] P[atris] Francisci ac eius sectatoribus et Ordine erga B. M. Virginem ac praesertim Eius privilegiun Immaculatae Conceptionis.

Faveas mihi, Pater, ostendere fontes ad hoc aptissimos ac ubi et quo pretio comparari possent.

In S[ancto] P[atre] Francisco

[P. Maximilianus M-a Kolbe]

[Adres] Adm[odum] Rev[erendo] Patri | P. Ephrem Longpré|Buossi-Ouaracchi (Collegium S. Bonaventurae)

[Przekład polski]

Nagasaki, 15 II 19354

Maryja

Najprzewielebniejszy Ojcze!

Chociaż nigdy nie miałem szczęścia odwiedzić Quaracchi [ 1 ], to jednak dużo słyszałem o tym sławnym konwencie, m.in. i to, że jest on dzięki swej bibliotece źródłem jak najbardziej zasobnym do prowadzenia studiów.

Chciałbym coś więcej krytycznie wiedzieć na temat ustosunkowania się św. O. Franciszka i jego naśladowców oraz Zakonu względem Najświętszej Maryi Panny, a zwłaszcza Jej przywileju Niepokalanego Poczęcia.

Proszę więc Ojca o łaskawe wskazanie mi źródeł do tego najbardziej stosownych i powiadomienie, gdzie i w jakiej cenie można je nabyć.

W św. Ojcu Franciszku

[O. Maksymilian M-a Kolbe]

[ 1 ] Klasztor Braci Mniejszych (OFM) w Quaracchi k. Florencji, w którym mieścił się w latach 1877-1970 ważny ośrodek studiów historii zakonów franciszkańskich. Obecnie w Grottaferrata k. Rzymu.