549

Do prymarii MI w Rzymie

Oryg.: brak. - Kopia kalk. maszynopisu: AN. Jedna karta jednostr. zapis.

Nagasaki, 9 III 1935

Maria

Gratia Immaculatae, quod zelus in Eius causa non diminuitur, sed continuo crescit. Ultima epistola typis edita est istius rei novum documentum.

In Sede filiali in Iaponia in Nagasaki numerus sociorum M.I. pervenit solum ad 1252. Cum anno praeterito numerus erat vix 572, differentia est solum 680. Quoad periodicum "Mugenzai no Seibo no Kishi" mutatio non est tam in augmentatione numeri exemplariorum in genere, quam in stabilisatione 20 000 lectorum, qui antea instabiles adhuc considerabantur. Ubi, in quales praefecturas Imperii Iaponici, quot exemplaria stabiliter mittuntur ostendit duplex evidentia et scripta in charta et in geographica distributione, quas includo.

Nunc deest adhuc tempus, sed forsan postea mittam etiam aliquas litteras paganorum.

Quoad epistolam Primariae ex 23 Aprilis 1932 anni, haberem aliqua notanda:

Quoad a):

1) Videtur non sufficere, ut Episcopus "dicat" se erigere, sed requiritur decretum scriptum, quia can. 708 reguirit "formale erectionis decretum".

2) Nec sufficit, ut det quomodocumque licentiam aggregandi, quia can. 723 § 2 dicit "scriptis dato".

3) Etsi nominatio Moderatoris ab Ordinario requiratur ex can. 698, tamen non videtur ea requiri "absolute" ad valditatem erectionis, sed potius ad normalem evolutionem Associationis. Can. 698 potius supponit iam peractam erectionem.

Quoad b):

Brevia SS. Pontificis non requirunt "specialem facultatem" ad benedicendum Numisma Miraculosum in M.I.; inde benedictione communi ab unoquoque sacerdote benedici possunt. Accedit positivum praescriptum generale can. 698 § 2. Utique non aquirentur tunc indulgentiae speciales istius Numismatis, sed indulgentiae M.I. sunt eadem fere et abundantiores.

Ita mihi videtur. Videant et decidant in iure periti (ex. gr. Rev[erendissi]mus P. Proc[urator] Gen[eralis]), oportet enim clare et cum certitudine invenire, quae revera sunt de validitate.

Die 4 VI anni praeteriti misi ad Primariam 3 interrogationes: 1) Quaenam requiruntur ad validitatem inscriptionis ad M.I. - Codex enim can. 694 indicat ius et statuta. Ex iure necessaria inscriptio (can. 694 § 2) et ex statutis? In diversis temporibus diversa scribebantur. Inde 2) Qualis textus statutorum est formaliter approbatus ad mentem can. 689 § 1? - Adest textus in "Commentario Ordinis" 15 maii 1927 et textus in erectione a Card[inali] Vicario. Probabiliter textus approbatus erit textus erectionis et in Commentario adest solum explicatio fusior eiusdem textus. Sed estne ita certe? Et 3) Utrum approbatio censetur iurdice tamquam facta a S. Sede vel ab Ordinario? - Consequentiae enim sunt diversae, can. 689 § 2.

Rev[erendissi]mus P. Procurator Gen[eralis] et quia negotium hoc agebat et quia peritus in iure sit, certam responsionem dare valebit.

P. Demetrius Lucaci certe iam cogitabit de "Cavaliere" in lingua Rumena.

Auguria cordialissima in labore pro causa Immaculatae in nostro Ordine ac extra illud.

In Immaculata commiles ac in S[ancto] Fr[ancisco] frater

fr. Maximilianus M-a Kolbe

3 adnexa: 1) Evidentia in Japonia

2) Evidentia extra Japoniam

3) Charta geographica

[Adres] Ad Sedem Primariam M.I.|Roma (118) Via S. Teodoro, 42 | Italia - via Siberia - Europa.

[Przekład polski]

Maryja

Łaska to Niepokalanej, że gorliwość w Jej sprawie nie zmniejsza się, lecz ustawicznie wzrasta. Nowym dowodem tego jest ostatnio wydrukowany list [ 1 ].

W siedzibie filialnej w Japonii, w Nagasaki, liczba członków MI doszła tylko do 1252. W roku ubiegłym liczba wynosiła zaledwie 572, różnica więc wynosi 680. Co do czasopisma "Mugenzai no Seibo no Kishi" zmiana nie polega na powiększeniu nakładu, lecz na ustabilizowaniu 20 000 czytelników, którzy przedtem byli uważani za niestałych. Gdzie, do jakich prefektur cesarstwa japońskiego i ile egzemplarzy normalnie posyłamy, wykazuje to podwójna ewidencja: spis i mapa orientacyjna, które załączam.

Teraz brak czasu, lecz może później poślę trochę listów pisanych przez pogan.

Co do listu z Prymarii z dnia 23 kwietnia 1932 roku miałbym pewne uwagi:

Co do a):

1) Zdaje mi się, że nie wystarczy, by biskup "powiedział", że ustanawia, lecz potrzebny jest pisemny dekret, ponieważ kan. 708 żąda "formalnego dekretu ustanowienia".

2) Nie wystarczy też, aby dał w jakikolwiek sposób pozwolenie na agregację, ponieważ kan. 723 § 2 mówi o "daniu na piśmie".

3) Chociaż kan. 698 mówi, że nominacja moderatora zależy od ordynariusza, jednak nie wydaje się, by ona była absolutnie wymagana do ważności erekcji, lecz raczej do normalnego rozwoju stowarzyszenia. Kan. 698 raczej zakłada erekcję już dokonaną.

Co do b):

Brewe Ojca św. nie wymagają "specjalnej władzy" do poświęcenia Cudownego Medalika w MI, przeto każdy kapłan może je poświęcać sposobem ogólnym. Potwierdza to pozytywny przepis ogólny kan. 698 § 2. Oczywiście nie zyskuje się wtedy specjalnych odpustów, przywiązanych do tego medalika, lecz odpusty MI są prawie takie same, a nawet liczniejsze.

Tak mi się wydaje. Niech rozpatrzą i zadecydują o tym biegli w prawie (np. Najprzewielebniejszy O. Prokurator Generalny [ 2 ]). Należy bowiem wiedzieć jasno i pewnie to, co odnosi się do ważności.

Dnia 4 czerwca ubiegłego roku posłałem do Prymarii [ 3 ] 3 zapytania: 1) Co jest wymagane do ważnego zapisania się do MI? Kodeks bowiem w kan. 694 wskazuje prawo i statuty. Z prawa konieczne jest zapisanie się (kan. 694 § 2). A ze statutów? W różnych czasach rozmaicie pisano. Stąd 2) Jaki tekst statutów jest formalnie zatwierdzony, zgodnie z kan. 689 § 1? - Jest tekst w "Commentarium Ordinis" z dnia 15 maja 1927 i tekst zawarty w erekcji przez Kardynała Wikariusza. Prawdopodobnie tekstem zatwierdzonym będzie tekst zawarty w erekcji, a w "Commentarium" znajduje się tylko obszerniejsze wyjaśnienie owego tekstu. Lecz czy tak jest na pewno? I 3) Czy zatwierdzenie jest uważane prawnie jako dokonane przez Stolicę Apostolską, czy przez ordynariusza? Skutki bowiem są różne (kan. 689 § 2).

Najprzewielebniejszy O. Prokurator Generalny będzie mógł dać pewną odpowiedź, ponieważ te sprawy załatwiał i jest biegłym w prawie.

O. Demetriusz Lucaci na pewno już będzie myślał o "Rycerzu" w języku rumuńskim [ 4 ].

Serdeczne życzenia w pracy dla sprawy Niepokalanej w naszym Zakonie i poza nim.

Współrycerz w Niepokalanej i brat w św. O. Franciszku.

fr. Maksymilian M-a Kolbe

3 załączniki:

1) wykaz [ilości czytelników] w Japonii

2) wykaz poza Japonią

3) mapa orientacyjna [ 5 ]

[Załącznik 1] [ 6 ]

Zestawienie ilości egzemplarzy "Mugenzai no Seibo no Kishi" wysyłanych do poszczególnych prefektur cesarstwa japońskiego (stan na dzień 8 XII 1934).

Nagasaki13 619
Tokyo8562
Shizuoka3539
Hyogo3156
Osaka2865
Okayama2471
Kyoto2224
Shimane1785
Fukuoka1634
Yamaguchi1454
Miyazaki1259
Nigata1096
Akita1082
Aomori920
Kanagawa777
Miyagi711
Fukushima690
Kagoshima633
Aichi514
Kumamoto505
Wakayama388
Okinawa375
Saga334
Hiroshima321
Nagano197
Oita180
Chiba169
Yamagata164
Iwate154
Saitama153
Fukui103
Nara93
Tottori91
Ishikawa81
Gifu77
Mie77
Ibaragi75
Guma74
Tochigi74
Shiga68
Yamanashi65
Toyama50
Hokkaido3760
Chosen (Korea)2026
Shikoku893
Karafuto (Sachalin)635
Manshu (Mandżuria)590
Taiwan (Formoza)298
Nanyo Mariana Shoto (Wyspy Mariańskie)17
razem61 079

[Załącznik 2] [ 7 ]

Zestawienie ilości egzemplarzy "Kishi" wysyłanych regularnie poza Japonię (stan na dzień 8 XII 1934).

AZJA19341933
Chiny [ 8 ]480272
Mandżuria59063
Filipiny5252
Indie810
Malakka55
Syjam33
Persja33
Borneo11
Annam11
Jawa11
Sumatra11
Turcja11
razem1146413
EUROPA19341933
Wielka Brytania3033
Francja1919
Niemcy1313
Belgia55
ZSRR44
Szwajcaria44
Włochy33
Polska33
Holandia33
Szwecja22
Rumunia22
Hiszpania11
Łotwa11
Austria11
razem9194
AMERYKA19341933
Brazylia122085
Stany Zjednoczone5858
Argentyna55
Chile22
Kanada22
Peru11
Meksyk11
razem1289154
19341933
Afryka44
Australia44
Azja1146413
Ameryka1289154
Europa9194
Razem2534669

[ 1 ] Chodzi tu najprawdopodobniej o okólnik prymarii MI z 13 II 1935 - por. Pisma, 581 i 582a.

[ 2 ] O. Francesco Saverio D’Ambrosio.

[ 3 ] List ten się nie zachował.

[ 4 ] Zob. Pisma, 501 i 504, przyp. 3.

[ 5 ] Zob. "Wiad. z Prow." 4 (1934) 12-13.

[ 6 ] Zob. tamże. Nie dysponując oryginałami załączników, podajemy je za włoskim wydaniem Gli Scritti, 620.

[ 7 ] Zob. Pisma, 1103.

[ 8 ] Podana w wykazie liczba 276 zostaje poprawiona na 272 zgodnie z Pisma, 1086.