550b

List okólny do księży japońskich, czytelników Mugenzai no Seibo no Kishi [ 1 ]

Oryg.: rkps ms. Jedna karta dwustr. zapis.

[Mugenzai no Sono, około 20 III 1935] [ 2 ]

Maryja!

Przewielebny Księże

Już piąty rok wychodzi "Mugenzai no Seibo no Kishi". Bez wątpienia nie był on i nie jest bez usterek jak i każda rzecz na tym świecie. Pragnąłbym przy okazji pięciolecia posłyszeć zdań Księży Japończyków co do "Kishi".

1) I nasamprzód, co by warto zmienić w jego redagowaniu?

2) Jak by rozwinąć skuteczniej jego propagandę?

Pewne jest, że Najśw[iętsza] Maryja Panna jest Pośredniczką wszelkich łask. Nie ulega też żadnej wątpliwości, że każde nawrócenie niekatolika i każdy czyn uświęcający są dziełem łaski. Stąd też o tyle tylko można się spodziewać nawróceń i uświęceń, o ile dusza zbliży się do Pośredniczki wszelkich łask i otrzyma od Niej łaskę nawrócenia i uświęcenia.

Dlatego też "Rycerz Niepokalanej" ma szczególne zadanie w świecie zdobywać serca dla Najśw[iętszej] Maryi Panny Niepokalanej, Matki wszelkiego nawrócenia i uświęcenia.

Prosimy więc o łaskawe swobodne wypowiedzenie się, co zdaniem Księdza mogłoby w "Rycerzu" japońskim jeszcze bardziej przyczynić się do osiągnięcia celu "Rycerza", tj. zyskania dusz dla Niepokalanej. I to tak co do strony redakcyjnej jak administracyjnej i propagandowej.

Z góry ślę serdeczne przez Niepokalaną "Bóg zapłać"!

[O. Maksymilian M-a Kolbe]

[ 1 ] Jest to tekst polski, który następnie miał być przetłumaczony na jęz. japoński (za pośrednictwem któregoś z języków zachodnich, np. włoskiego).

[ 2 ] Początek listu w pierwszej redakcji miał brzmieć: "W tym roku ubiega 5. rok życia «Kishi». Przy tej sposobności pragniemy posłyszeć zdania naszych Czytelników Księży, rodowitych Japończyków, co do «Mugenzai no Seibo no Kishi». I tak nasamprzód..." - zob. AN. Autor przerwał pisanie i rozpoczął drugi raz od nowa. Ze względu na podobieństwo do wstępu listu nr 550a przyjęto, że tekst napisany w całości stanowi wersję ostateczną.