550a

Do o. Alessandro Antonellego

Oryg.: brak. - Kop. kalk. maszynopisu: AN. Jedna karta jednostr. zapis.

Nagasaki, 20 III 1935

I[esus] M[aria] I[oseph] Fr[anciscus]

Reverendissime Pater Secr[etarius] Gen[eralis] Missionum

Mense Maii currentis anni finitur primum lustrum vitae nostri Iaponici periodici Immaculatae "Mugenzai no Seibo no Kishi".

In hac occasione facimus chartas geographicas Imperii Iaponici cum indicatione quot exemplaria stabiliter in qua praefectura Iaponiae mittuntur.

Unam ex istis vellemus porrigere S. Congregationi de Propaganda Fide. Ideo mitto eam Tibi Rev[erendis]sime Pater in speciali involucro, ut faveas illam, qua Secretarius Gen[eralis] nostrarum missionum Sacrae Congr[egationi] de Prop[aganda Fide] praesentare.

Chartam similem pro Rev[erendi]ssimo Generalatu mitto seperatim ad Rev[erendi]ssimum P[atrem] Generalem.

Indignus in S[ancto] P[atre] Francisco [ 1 ]

[P. Maximilianus M-a Kolbe]

PS - Pro relatione graphica missa ad S. Congregationem anno praeterito usque dum nullum responsum accepimus.

[Przekład polski]

J[ezus] M[aryja] J[ózef] Fr[anciszek]

Najprzewielebniejszy Ojcze Sekretarzu Generalny Misji

W maju bieżącego roku kończy się pierwsze pięciolecie istnienia naszego japońskiego czasopisma Niepokalanej "Mugenzai no Seibo no Kishi".

Z tej okazji wykonaliśmy mapę cesarstwa japońskiego z wykazem, ile egzemplarzy do jakiej prefektury Japonii wysyłamy [ 2 ].

Jedną z tych map chcielibyśmy przekazać św. Kongregacji Rozkrzewiania Wiary. Dlatego przesyłam ją Tobie, Najprzewielebniejszy Ojcze, w specjalnym futerale, abyś jako Sekretarz Generalny naszych misji raczył ją wręczyć świętej Kongregacji Rozkrzewiania Wiary.

Podobną mapę dla Kurii Generalnej przesyłam oddzielnie Najprzewielebniejszemu Ojcu Generałowi [ 3 ].

Niegodny w św. Ojcu Franciszka

[O. Maksymilian M-a Kolbe]

PS - Na sprawozdanie pisemne przesłane do św. Kongregacji w roku ubiegłym nie otrzymaliśmy dotychczas żadnej odpowiedzi.

[ 1 ] Zdanie napisane własnoręcznie.

[ 2 ] Mapa wspomniana już była w Pisma, 549.

[ 3 ] O. Domenico M. Tavaniemu - zob. Pisma, 550.