554

Do o. Domenico Tavaniego

Oryg.: ms Archiwum Kurii Generalnej OO. Franciszkanów (OFMConv) w Rzymie. Jedna karta jednostr. zapis. List na blankiecie z nadr.: Administration | "Mugenzai no Seibo no Kishi" | Hongochi-machi | Nagasaki, Nippon. - Fotokop.: AN.

Nagasaki, 16 IV 1935

J[esus] M[aria] I[oseph] F[ranciscus]

Reverendissimo Padre Generale

Pregherei umilmente, che in prossimo Capitolo Generale venga decretato:

1 - Ordo noster se consecrat B. M. V. Immaculatae. Quotannis Festo Immaculatae consecratio haec in singulis Conventibus in communi renovetur.

2 - Ordo proponit propagare cultum Immaculatae secundum possibilitatem.

Mi pare che forse sarebbe meglio, che questi che pensano altrimenti non vengano a sapere di questo troppo presto per non fare delle difficoltà.

Come penso così chiaramente scrivo.

Mi pare che decretati i suddetti punti l’Immacolata non mancherà di rispondere colle speciali grazie della rinnovazione dell’Ordine.

Mi benedica

umilissimo

fr. Massimiliano M-a Kolbe

[Przekład polski]

J[ezus] M[aryja] J[ózef] F[ranciszek]

Najprzewielebniejszy Ojcze Generale

Pokornie prosiłbym, aby na najbliższej Kapitule Generalnej zostało uchwalone:

1 - Nasz Zakon poświęca się NMP Niepokalanej. Corocznie w święto Niepokalanej to poświęcenie ma być wspólnie odnawiane w poszczególnych klasztorach.

2 - Zakon przyrzeka rozszerzać cześć Niepokalanej według możliwości.

Wydaje mi się, że może byłoby lepiej, aby ci, którzy inaczej myślą, nie dowiedzieli się o tym przedwcześnie, by nie stawiali trudności.

Jak myślę, tak jasno piszę.

Wydaje mi się, że na uchwalenie wyżej podanych punktów Niepokalana nie omieszka odpowiedzieć specjalnymi łaskami dla odnowienia Zakonu.

Z prośbą o błogosławieństwo

najbardziej uległy

br. Maksymilian M-a Kolbe