573

Do prymarii w Rzymie

Oryg.: ms Archiwum "Cittadella dell’Immacolata" OO. Franciszkanów (0FMConv), w Rzymie. Jedna karta jednostr. zapis. List na blankiecie z nadr.: Administration | "Mugenzai no Seibo no Kishi" | Hongochi-machi | Nagasaki, Nippon. Fotokop. i kop. kalk. maszynopisu: AN.
Nagasaki, 11 XI 1935

Maria

Ad Primariam MI

Quia iterum appropinquat Festum Immaculatae mitto aliquam brevem notitiam ex Extremo Oriente.

Ultimo numerum sociorum M.I. posui 1252; nunc debeo addere 526, ita ut pro toto Imperio Nipponico sit numerus 1778.

Parum est hoc, sed sumus hic in mari paganorum; inde maior difficultas quam in regionibus catholicis.

Quoad "Mugenzai no Seibo no Kishi" dicant ista, quae misi pro Expositione Vaticana.

Opporteret utique conficere etiam traductionem aliquorum epistolarum ex multis quaea paganis ad nos mittuntur et ostendunt manum Immaculatae in cordibus eorum, seddesunt vires et tempus ad traductiones perficiendas. Sumus nimis pauci.

Quomodo res se habent in M.I.? Vellem etiam dicere lectoribus "Kishi" de M.I. in a liis regionibus; inde gratus essem pro notitia ex relationibus sub fine currentis anni circa Festum Immaculatae.

Scripsi epistolam ad Primariam die 4 VI anni praeteriti et 9 III anni currentis, sed nescio an pervenerint, quia usque dum nullum responsum accepi, etsi de rebus maioris momenti interrogavi.

In Immaculata commiles et in S[ancto] P[atre] Francisco confrater

fr. Maximilianus M-a Kolbe

Kopie do wiadomości:

1) N[ajprzewielebniejszemu] O. Prowincjałowi, Polska

2) M.I.Ś. O. Justynowi, Niepokalanów - Polska [ 1 ]

[Adres] Ad. P. T. Primariam Piae Unionis | Militia Immaculatae | Roma (Italia) - Via S. Teodoro 42.

[Przekład polski]

Maryja

Do Prymarii MI

Ponieważ zbliża się święto Niepokalanej, posyłam krótką wiadomość z Dalekiego Wschodu.

Ostatnio podałem, że liczba członków MI wynosi 1252. Teraz muszę dodać 526. Tak więc dla całego cesarstwa japońskiego liczba ta wynosi 1778.

Mało to jest, lecz jesteśmy tu w morzu pogan, stąd większa trudność, niż w krajach katolickich.

Co do "Mugenzai no Seibo no Kishi" niech mówią te dane, które posłałem na Wystawę Watykańską.

Należałoby sporządzić przekład niektórych spośród wielu listów, które poganie do nas przysyłają. Okazują one działanie Niepokalanej w ich sercach, lecz nie ma sił i czasu do sporządzenia przekładu. Jest nas zbyt mało.

Co słychać w MI? Chciałbym napisać czytelnikom "Kishi" o MI w innych krajach, dlatego byłbym wdzięczny za wiadomości ujęte w formę sprawozdania pod koniec bieżącego roku, około święta Niepokalanej.

Pisałem listy do Prymarii dnia 4 czerwca ubiegłego roku [ 2 ] i dnia 9 marca roku bieżącego [ 3 ], lecz nie wiem, czy doszły, ponieważ dotąd nie otrzymałem żadnej odpowiedzi, mimo że pytałem o rzeczy wielkiej wagi.

W Niepokalanej współrycerz i w św. Ojcu Franciszka współbrat

br. Maksymilian M-a Kolbe [ 4 ]

[ 1 ] Dopisek na kopiach.

[ 2 ] List się nie zachował - zob. Pisma, 521a, przyp. 1.

[ 3 ] Zob. Pisma, 549.

[ 4 ] Podpis własnoręczny. Uwaga: AN posiada dwa egzemplarze tej samej kopii, z których jedna skierowana była do o. Anzelma Kubita, a druga do o. Justyna Nazima.