575

Do o. Anzelma Kubita

Oryg.: ms AN. Jedna karta jednostr. zapis. List na blankiecie z nadr.: Administration | "Mugenzai no Seibo no Kishi" | Hongochi-machi | Nagasaki, Nippon.
Nagasaki, 28 XI 1935

Maryja

Najprzewielebniejszy Ojcze Prowincjale,

Chciałbym się podzielić wiadomością, którą nadesłał O. Sekretarz Generalny [ 1 ] naszemu O. Gwardianowi [ 2 ] w liście z dnia 27 X br. w sprawie Amalam indyjskiego.

Mowi w nim: "De «casu indico» locutus sum nunc cum Rev[erendissi]imo P. Generali, quia revera de eo seu de novo impedimento interposito nil scivi. Rev[erendissi]mus Pater haec mihi dixit. Quando Min[ister] Prov[incialis] ei scripsit de hac re, ipse locutus est cum P. Haczela. Hic autem novae fundationi erat omnino contrarius, quia dicit, nos habemus tot domus non formatas in Polonia et ibi debemus alias domos aperire, propaganda quam facit P. Maximilianus est tantummodo impressionis, et ita omnimo dissuasit P. Generalem ita ut permitteret scribere sicut scripserat P. Haczela. Sed ei dixi, tandem aliquando Ministrum Provincialem cum suo Definitorio debere regere Provinciam non P. Haczela et si P. Provincialis hoc bonum iudicat, quare volumus nos contradicere, cum nil sit neque contra Regulam neque contra ius. Tunc mihi permisit scribere, quos si Minister Provincialis consentit ad novam domum aperiendam, P. Maximilianus posset suscipere necessaria praeliminaria ad hoc. Igitur bonum erit denuo exquirere sensum Min[istri] Provincialis et tunc procedere cum benedictione Domini" [ 3 ].

Poproszę więc o łaskawą odpowiedź w tej sprawie.

Jestem przekonany, że ojcowie wyjeżdżający na misje nie są stratą dla Prowincji, ale raczej pogłębieniem powołań młodzieży zakonnej i źródłem nowych prawdziwych, gorliwych, ideowych kandydatów. I że łatwiej może jest dziś wyskrobać nawet trzech ojców dla Indii, niż przed trzema laty jednego. Ja osobiście jestem do jakiejkolwiek dyspozycji w myśl uczynionego ślubu, którego pragnę wiernie dochować [ 4 ]. O. Florian kończy swoje 6-lecie gwardiaństwa w Niepokalanowie; ma więc dużo doświadczenia obok powagi przydatnej w ścieleniu nowego gniazdka. I ze dwóch z młodszych by się pewno dla tak ważkiej sprawy odnaleźć dało. Gdyby przed kapitułą udało się ukończyć formalności wyliczone w nrze 488 Konstytucji, to po niej można by już na dobre rozwinąć robotę [ 5 ]. - Tak się mnie wydaje. Ale niech Niepokalana sama oznaczy termin narodzin swego Niepokalanowa na ziemi indyjskiej.

Załączam "dla wiadomości" kopie dwóch listów: do prymarii i do Niepokalanowa [ 6 ].

Z prośbą o serafickie błogosławieństwo

br. Maksymilian M-a Kolbe [ 7 ]

[ 1 ] O. Timotheus Brauchle.

[ 2 ] O. Kornel Czupryk.

[ 3 ] [Przekład polski] "O sprawie indyjskiej rozmawiałem z Najprzewielebniejszym O. Generałem, ponieważ rzeczywiście nic nie wiedziałem o nowo powstałej przeszkodzie. Najprzewielebniejszy Ojciec powiedział mi o niej. Kiedy O. Prowincjał napisał o tym do O. Generała, ten konferował na ten tematz O. Haczelą. O. Haczela zaś był całkowicie przeciwny nowej fundacji, gdyż uważał, że mamy wiele klasztorów nie uformowanych w Polsce i że tam powinniśmy otworzyć nowe klasztory. Propaganda więc, którą robi O. Maksymilian, jest tylko wyrazem jego osobistych zapatrywań. W ten sposób odradził O. Generałowi. Dlatego O. Generał pozwolił napisać tak jak napisał O. Haczela. Lecz powiedziałem mu, że przecież Prowincją powinien rządzić O. Prowincjał ze swoim Definitorium, a nie O. Haczela. Jeżeli O. Prowincjał uważa to za dobre, dlaczego my mamy się sprzeciwiać, skoro nie ma w tym nic przeciwnego ani Regule, ani prawu? Wtedy O. Generał pozwolił mi napisać, że jeżeli O. Prowincjał zgadza się na otwarcie nowego domu, to O. Maksymilian może podjąć niezbędne kroki wstępne. Przeto dobrze będzie na nowo poznać zdanie O. Prowincjała i wtedy rozwinąć sprawę z błogosławieństwem Pańskim". Zob. Pisma, 526.

[ 4 ] Zob. Pisma, 349, przyp. 9. Mowa tu o czwartym ślubie św. Maksymiliana pójścia dokądkolwiek i gdziekolwiek przełożeni rozkażą.

[ 5 ] Wymagane formalności do założenia klasztoru lub domu zakonnego: zgoda prowincjała z jego definitorium, pozwolenie generała zakonu, pisemna zgoda ordynariusza miejsca i pozwolenie Stolicy Apostolskiej.

[ 6 ] Listy nr 573 i 571.

[ 7 ] Podpis własnoręczny.