924

Statut Zrzeszenia Milicji Niepokalanej MI (Koło Mężczyzn) [ 2 ]

Oryg.: brak. - Druk.: RN 1 (1922) 200-202.

[Kraków, przed październikiem 1922] [ 1 ]

W księdze protokółów z zebrań koła MI świeckich w Krakowie zawarte są paragrafy 1-6; w druku zaszły jedynie niewielkie zmiany (zebranie w dniu 10 VI 1922).

Nazwa i siedziba I

§ 1. Zrzeszenie nosi nazwę "Milicji Niepokalanej" - MI (Koło Mężczyzn).

§ 2. Siedzibą jego jest miasto Kraków.

II. Cel i środki

§ 3. Celem Zrzeszenia jest:

a) staranie się o nawrócenie grzeszników, heretyków, schizmatyków itp., a najbardziej masonów i o uświęcenie wszystkich pod opieką i za pośrednictwem Niepokalanej;

b) ochrona, poparcie i zastępstwo wszelakich dążeń ku rozszerzaniu czci Niep[okalanej] i w ogóle wiary katolickiej;

c) utrzymanie łączności i solidarności między katolikami.

§ 4. Środkami do osiągnięcia powyższych celów (oprócz modlitw i medalika w legitymacji przyjęcia do MI wyszczególnionych) będą:

a) zebrania i zjazdy członków;

b) przedkładanie odnośnym czynnikom odpowiednich wniosków, projektów i memoriałów;

c) urządzanie odczytów, wykładów i rozpraw, w zakresie wyżej oznaczonych celów;

d) założenie i utrzymanie biblioteki, czytelni i publicznej wypożyczalni odpowiednich dzieł;

e) wydawnictwo pism, broszur i książek, propagujących wyżej oznaczone cele, względnie rozszerzających myśli etyczne i zdrowe.

§ 5. Na środki materialne składać się będą:

1) wpisowe;

2) składki członków;

3) dobrowolne składki, subwencje i dary;

4) dochody z odczytów, wykładów, wypożyczalni i wydawnictw.

III. Członkowie

§ 6. Członkami Zrzeszenia mogą być mężczyźni od lat 24 wzwyż, wpisani poprzednio do MI przez upoważnionego kapłana i przyjęci przez Wydział Zrzeszenia na polecenie dwóch członków MI.

§ 7. Członkiem przestaje się być przez dobrowolne wystąpienie, przeniesienie się poza granice państwa lub z chwilą wykluczenia przez Wydział.

§ 8. Członkowie Zrzeszenia noszą nazwę rycerzy Niepokalanej i mają legitymację MI, zaopatrzoną w pieczątkę Zrzeszenia.

§ 9. Wszyscy członkowie Zrzeszenia mają prawo:

a) przedstawienia Wydziałowi życzeń i wniosków w sprawach objętych działalnością Zrzeszenia;

b) uczestnictwa na Walnych Zgromadzeniach;

c) prawo czynnego i biernego wyboru Wydziału i Komisji Rewizyjnej Zrzeszenia.

§ 10. Obowiązkiem zaś każdego członka jest:

1) przestrzeganie przepisów niniejszego statutu i wydanych na jego podstawie regulaminów;

2) uiszczanie składek miesięcznych w kwocie 100 Mp. i jednorazowego wpisowego, co najmniej 200 Mp., względnie w wysokości uchwalonej każdorazowo przez Walne Zgromadzenie.

IV. Organa Zrzeszenia

§ 11. Organami Zrzeszenia są:

A) Walne Zgromadzenie członków

B) Wydział

C) Komisja Rewizyjna

D) Sąd Polubowny.

A) Walne Zgromadzenie członków

§ 12. Walne Zgromadzenie tworzą wszyscy członkowie Zrzeszenia i jest ono zwyczajne lub nadzwyczajne.

§ 13. Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbywa się w ciągu sześciu tygodni po upływie roku kalendarzowego.

§ 14. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie może być zwołane przez Wydział samodzielnie lub gdy zażąda tego przynajmniej połowa członków Zrzeszenia, podając powód i cel Zgromadzenia.

§ 15. Termin Walnego Zgromadzenia jako też wszelkie inne ogłoszenia Zrzeszenia mają być zamieszczone w miesięczniku "Rycerz Niepokalanej" albo w lokalu Zrzeszenia na odpowiedniej tablicy.

§ 16. Do ważności uchwał Walnego Zgromadzenia potrzebna jest osobista obecność przynajmniej 1/3 ilości członków i bezwzględna większość głosów obecnych.

§ 17. W razie braku kompletu odbywa się w pół godziny po oznaczonym terminie drugie Walne Zgromadzenia, bez względu na ilość obecnych członków.

§ 18. Do zmiany statutu i rozwiązania Zrzeszenia potrzeba zgody 3/4 członków obecnych na Walnym Zgromadzeniu.

§ 19. Przewodniczący głosuje tylko w razie równości głosów, w którym to wypadku głos jego jest rozstrzygający.

§ 20. Wybory odbywają się kartkami.

§ 21. Do Walnego Zgromadzenia należy:

a) wybór Wydziału z dziewięciu członkami i Komisji Rewiz[yjnej złożonej] z dwóch członków Zrzeszenia na przeciąg jednego roku;

b) przyjęcie do wiadomości sprawozdań z całorocznej działalności Wydziału i udzielenie absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej;

c) rozstrzygnięcie spraw przedłożonych przez Wydział;

d) uchwalenie wysokości wpisowego i składek członków.

B) Wydział

§ 22. Wydział składa się z kuratora duchownego i z wybranych przez Walne Zgromadzenie dziewięciu członków Zrzeszenia, którzy zaś wybierają spośród siebie prezesa, sekretarza i skarbnika oraz ich zastępców.

§ 23. Kuratorem duchownym jest każdorazowy Prowincjał OO. Franciszkanów w Polsce lub jego delegat. Ma on prawo stawiania weta uchwałom Wydziału i Walnego Zgromadzenia przeciwnym duchowi MI. Od weta delegata może Wydział lub Walne Zgromadzenie wnieść odwołanie do kuratora.

§ 24. Do ważności uchwał Wydziału potrzebna jest obecność przezesa lub jego zastępcy i przynajmniej 4 członków.

Uchwały zapadają większością głosów obecnych.

W razie równości głosów rozstrzyga głos kuratora duchownego.

§ 25. Do atrybucji Wydziału należą:

1) przyjmowanie i wykluczanie członków;

2) prowadzenie spraw i zarządu funduszu Zrzeszenia;

3) staranie się o urzeczywistnienie celów Zrzeszenia, za pomocą środków statutem przewidzianych;

4) przedkładanie Walnemu Zgromadzeniu regulaminów, wniosków do uchwalenia;

5) wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia.

§ 26. Wszelkie pisma i objaśnienia Zrzeszenia podpisuje prezes i sekretarz lub ich zastępcy, przy wyciśnięciu pieczęci, i oni też reprezentują Zrzeszenie na zewnątrz.

C) Komisja Rewizyjna

§ 27. Komisja Rewizyjna złożona z dwóch członków, wybranych przez Walne Zgromadzenie na jeden rok, bada rachunki i przedstawia Walnemu Zgromadzeniu wnioski, co do absolutorium dla Wydziału.

D) Sąd Polubowny

§ 28. Wszelkie spory wynikłe pomiędzy członkami ze stosunku ich do Zrzeszenia rozstrzyga Sąd Polubowny, do którego każda ze stron zainteresowanych wybiera spośród członków MI sędziego, a sędziowie superarbitra.

V. Rozwiązanie Zrzeszenia

§ 29. W razie rozwiązania Zrzeszenia pozostały majątek przechodzi na stowarzyszenie pokrewne duchem MI w sposób przez Wydział ustanowiony, a w razie braku Wydziału w sposób zadecydowany przez kuratora duchownego lub ostatniego prezesa Zrzeszenia.

VI. Postanowienie przejściowe

§ 30. Pierwszych członków Zrzeszenia przyjmują podpisani założyciele i oni też zwołują pierwsze Walne Zebranie członków na podstawie zatwierdzonego już statutu.

[O. Maksymilian M-a Kolbe]

[ 1 ] Statut został zamieszczony w numerze październikowym z 1922 r.

[ 2 ] Jest to pierwszy znany statut Koła Rycerstwa Niepokalanej laikatu. W oparciu o dyplomik MI opracował go zarząd koła krakowskiego przy współudziałe św. Maksymiliana. Podobnie miało postępować każde nowo powstające koło. Tak duża dowolność organizacyjno-programowa miała ułatwić działalność i uczynić ją bardziej skuteczną w zależności od konkretnych możliwości i potrzeb.

W księdze protokołów z zebrań koła MI świeckich w Krakowie zawarte są paragrafy 1-6; w druku zaszły jedynie niewielkie zmiany (zebranie w dniu 10 VI 1922).