950

[Program odnowy Zakonu] [ 1 ]

Oryg.: rkps AN. Jedna karta jednostr. zapis.

Grodno, 7 X 1923

1) Gorliwe zachowywanie ustaw zakonnych, a zwłaszcza:

a) doskonałe życie wspólne i ścisłe zachowanie ubóstwa [ 2 ];

b) ślepe posłuszeństwo Przełożonym Zakonu w myśl ustaw;

c) unikanie słów nawet lekko obrażających czystość;

d) codzienne rozmyślanie rano i wieczór (możliwie wspólne);

e) codzienny rachunek sumienia ogólny i szczegółowy;

f) dyscyplina w piątki [ 3 ].

2) Zupełne powstrzymanie się od wódki [ 4 ]

3) Gorliwa praca (nie obliczana na wynagrodzenia) nad zbawieniem i uświęceniem dusz (w konfesjonale, na kazalnicy itd.).

4) Gorące, a dziecięce nabożeństwo do N[ajświętszej] Maryi P[anny] Niepokalanej [ 5 ]. Stąd wedle przywileju Msza św. de Immaculata w soboty (mimo "duplex").

Patronką naszą NMP Niepokalana.

(Punkty obmyślane w czasie uroczystości św. O. Franciszka, a ustalone w dzień N[ajświętszej] M[aryi] Panny Różańcowej 1923 r.).

br. Maksymilian M-a Kolbe
fr. Cornelius Czupryk [ 6 ]

[ 1 ] Na temat odnowy zakonu i programu wysuniętego przez o. Kornela Czupryka i św. Maksymiliana - zob. Pisma, 72, 73 i 75.

[ 2 ] W oryginale wyrazy "i ścisłe zachowanie ubóstwa" dopisane ołówkiem.

[ 3 ] Caput III, Titulus XIV - przyp. Aut. Chodzi tu o przepis zakonny z Konstytucji Urbańskich.

[ 4 ] W oryginale oba podkreślonia w tym punkcie - dwukrotnie.

[ 5 ] W oryginale wyraz "Niepokalanej" podkreślony dwukrotne.

[ 6 ] Własnoręczny podpis o. Kornela Czupryka, magistra kleryków we Lwowie.