98a

Do współbraci rumuńskich, członków MI

Oryg.: brak. - Odp.: ms Archiwum Kurii Generalnej OO. Franciszkanów (OFMConv) w Rzymie.

Grodno, 28 VII 1926

Carissimi Confratelli

Ed io non scrivevo da molto ed ero sicuro che non lo potevo per la mancanza di tempo, ma forse si poteva trovare qualche minuto?

L’Immacolata fa crescere la sua Milizia. Nella Polonia siamo già circa 50 000 dei M.I. Gli abbonati dell’organo di M.I. del "Rycerz Niepokalanej" sono più di 35 000 e così il numero delle copie è arrivato a 40 000 copie. La tipografia si è ingrandita per questo ed abbiamo anche l’elettricità (dinamo e il motore a paraffina - petrolio non purificato). Invio insieme un calendario dove ci sono le fotografie delle macchine e di quasi tutto il lavorio ed anche, nella lettera, una fotografia dei fratelli laici che lavorano nel "Rycerz". I ragazzi secolari i quali stanno nel calendario non ci sono più, ma solo religiosi o aspiranti all’Ordine.

Adesso si sta trattando a Roma delle indulgenze, i privilegi ai membri di M.I. [Vi] prego tanto: raccomandate la cosa all’Immacolata che faccia come Le pare.

La lettera mi fece una gran gioia, che la lessi e rilessi, anche la fotografia.

Vorrei gettare un pensiero. Il nostro Ordine dalla culla in special modo coltivò il culto verso l’Immacolata e lo propugnò e vinse (indegnamente, ma lui fu scelto per questo) nella proclamazione del domma. Non sarà conveniente [forse] che la letteratura periodica sia nelle nostre mani? Dunque farei una proposta, ma anche voi in Romania cominciate anche un periodico mensile consacrato all’Immacolata, un organo di M.I. e con un simile titolo, perché similmente fanno anche gli altri: dunque un "Cavaliere dell’Immacolata". Come sarà in rumeno non so, vuol dire un cavaliere come nel medio evo (in tedesco "ein Ritter"). Così facilmente si potrà divulgare la Medaglia Miracolosa e [ci] saranno delle conversioni.

Da noi chissà se non si aprirà una persecuzione della religione come nel Messico. Tutto [è] incerto. La massoneria ha un gran influsso nel governo. Anche prima [ne] aveva troppo.

Pregate tanto per me, che la Mamma Immacolata non mi permetta di impicciarle e guastare le Sue opere.

Arrivederci, dove? In cielo o anche prima?

fr. Massimiliano M-a Kolbe MI

[Przekład polski]

Drodzy Współbracia,

I ja nie pisałem od dawna w przeświadczeniu, że brak czasu stoi na przeszkodzie, lecz może by się znalazło kilka minut.

Niepokalana rozwija swoje Rycerstwo. W Polsce jest nas już około 50 000 członków MI. Liczba abonentów organu MI - "Rycerza Niepokalanej" przekroczyła 35 000, więc nakład osiągnął już 40 000 egzemplarzy. Drukarnia przez to się powiększyła i mamy również elektryczność (dynamo i silnik na parafinę [ 1 ] - nieoczyszczoną ropę naftową). W załączeniu przesyłam kalendarz, w którym się znajdują zdjęcia maszyn i prawie całego [przebiegu] pracy, a także, w liście, jedno zdjęcie braci zakonnych, którzy pracują przy "Rycerzu" [ 2 ]. Już nie ma chłopców świeckich, których zdjęcie jest zamieszczone w kalendarzu, lecz tylko zakonnicy i aspiranci do Zakonu.

Teraz w Rzymie załatwia się sprawę odpustów i przywilejów dla członków MI. Bardzo proszę o polecenie tej sprawy Niepokalanej, aby uczyniła, jak Jej się wydaje.

List (jak również zdjęcie) sprawił mi wielką radość, tak że czytałem go kilkakrotnie.

Chciałbym poddać pewną myśl. Nasz Zakon od swej kolebki w specjalny sposób kultywował cześć względem Niepokalanej i o nią walczył, i zwyciężył (niezasłużenie,

lecz został do tego wybrany) przez ogłoszenie dogmatu. Czy nie byłoby może rzeczą odpowiednią, aby wydawnictwo periodyczne było w naszych rękach? Wysunąłbym więc taką propozycję: i Wy w Rumunii rozpocznijcie także wydawać czasopismo miesięczne poświęcone Niepokalanej, organ MI, i z podobnym tytułem, ponieważ podobnie robią również inni; a więc "Rycerz Niepokalanej". Nie wiem, jak to będzie po rumuńsku, to znaczy - rycerz, jak w wiekach średnich (po niemiecku "ein Ritter"). W ten sposób łatwo będzie można rozpowszechniać Cudowny Medalik i będą nawrócenia.

Kto wie, czy u nas nie zacznie się prześladowanie religii jak w Meksyku. Wszystko jest niepewne. Masoneria ma wielki wpływ w rządzie. Nawet przedtem [ 3 ] miała zbyt duży.

Módlcie się dużo za mnie, aby Mamusia Niepokalana nie pozwalała mi przeszkadzać i psuć swego dzieła.

Do widzenia, gdzie? W niebie lub może też wcześniej?

br. Maksymilian M-a Kolbe MI

[ 1 ] Nazwy "parafina" św. Maksymiliana używa nie przypominając sobie, że w języku włoskim takie paliwo nazywano "nafta" (później "gasolio").

[ 2 ] Zob. Kalendarz Rycerza Niepokalanej na rok 1926, 98-108. Zdjęcia są umieszczone w tekście artykułu pt. A jak teraz powstaje "Rycerz Niepokalanej", na który jednak św. Maksymilian się nie powołuje, licząc na niedostateczną znajomość języka polskiego przez Rumunów.

[ 3 ] Aluzja do przewrotu majowego w 1926 r.