1056

Statut [ 2 ]

Oryg.: ms AN. Dwie karty jednostr. zapis. - Druk.: Jedna karta (karton) z ozdobną ramką jednostr. druk., formatu podwójnego, tj. A3 (druk wewnętrzny na prawach rękopisu). Za podstawę przyjęto tekst oryginału.

[Niepokalanów, 29 IV 1928] [ 1 ]

MI Braci Wydawnictwa "R[ycerza] N[iepokalanej]"
(cel i środki, członkowie, organa) [ 3 ]

I. Cel i środki

1) Celem Koła MI jest wzajemne wspomaganie się w staraniu o uświęcenie swoje i innych pod opieką i za pośrednictwem Niepokalanej.

2) Środkami są: modlitwa, praca, ofiara.

a) Modlitwa (jak uchwalono) [ 4 ]. Komunia św. w pierwszą sobotę miesiąca, w celach Koła MI.

b) Praca: 1) Omawianie sposobów ulepszania pracy wydawniczej. 2) Omawianie sposobów okazyjnych propagandy "Rycerza N[iepokalanej]" i innych pożytecznych rzeczy tyczących Koła MI. 3) Wzajemne wskazywanie wad i usterek na kartkach, przejrzanych przez O. Protektora na pierwszym zebraniu w miesiącu.

c) Ofiara: Codziennie choć raz, a w soboty i święta Matki Bożej choć trzy razy, zadać sobie drobne umartwienie w rzeczy dozwolonej.

II. Członkowie

4) Członkami mogą być i są Bracia Wyd[awnictwa] wpisani uprzednio do MI 1.

5) Członkowie mają prawo uczestniczenia na zebraniach, zgłaszania wniosków i głosu czynnego i biernego.

6) Obowiązkiem członków jest: zachowywać statut i uchwały Koła.

III. Organa

7) Organami Koła są: zebranie i zarząd.

a) Zebranie

8) Zebranie stanowią członkowie Koła.

9) Zebranie może być: zwyczajne, nadzwyczajne i doroczne.

10) Zebranie zwyczajne odbywa się co tydzień i trwa najwyżej godzinę.

11) Zebranie nadzwyczajne zwołuje prezes za zgodą większości zarządu, lub na żądanie połowy członków z podaniem celu.

12) Zebranie doroczne odbywa się 3 maja.

13) Zebranie nadzwyczajne i doroczne trwa bez ograniczenia czasu.

14) Zebranie zwyczajne i nadzwyczajne może większością głosów spowodować tymczasową uchwałę 2/3 głosów.

  1) Załączyć takową do statutu po 3-miesięcznej próbie.

  2) Zwolnić zarząd lub jakich jego członków z urzędu i wybrać innych.

15) Zebranie doroczne przyjmuje sprawozdanie roczne Zarządu daje mu absolutorium i wybiera nowy zarząd większością głosów. Może też zwyczajną większością wprowadzić zmiany w statucie.

b) Zarząd

16) Zarząd składa się: z przewodniczącego, jego zastępcy, sekretarza i jego zastępcy, i bibliotekarza.

17) Zarząd jest wybierany na dorocznym zebraniu na rok.

18) Obowiązkiem zarządu jest współpracować z przewodniczącym w myśl statutu i uchwał.

19) Obowiązkiem przewodniczącego jest czuwać nad zachowaniem statutu, zwoływać zebrania zwyczajne i nadzwyczajne i przewodniczyć na nich.

20) Na zebraniu dorocznym przewodniczy O. Protektor.

21) Obowiązkiem sekretarza jest wpisywać krótkie sprawozdania i prowadzić kronikę Koła.

22) Obowiązkiem zastępców: prezesa, sekretarza jest: zastępstwo w razie potrzeby i pomaganie tym, których są zastępcami.

23) Obowiązkiem bibliotekarza jest utrzymanie archiwum w porządku i prowadzenie ewen[tualnie] wypożyczalni książek dla członków.

24) Wszelkie pisma urzędowe podpisuje prezes i sekretarz lub ich zastępcy przy wyciśnięciu pieczęci.

25) Do ważności uchwał i innych czynności zebrania lub zarządu potrzebne jest potwierdzenie O. Protektora.

W Niepokalanowie, dnia 29 kwietnia 1928 r.

Potwierdzono dnia 3 maja 1928 r.
w święto Królowej Korony Polskiej [ 5 ]

O. Maksymilian M-a Kolbe MI

[ 1 ] Miejsce i data zaczerpnięte z końcowej części tekstu.

[ 2 ] Powyższy statut oraz regulaminy dla braci w Niepokalanowie (nry 1142, 1145, 1161) zostały opracowane z pomocą braci.

[ 3 ] W środku między dwiema kolumnami (w tekście drukowanym) ilustracja przedstawiająca Niepokalaną stojącą na kuli ziemskiej; pod Jej stopami półksiężyc i głowa węża.

[ 4 ] Przed zebraniem należy odmówić jedno "Zdrowaś Maryjo" i akt strzelisty "O Maryjo bez grzechu poczęta". Tąż modlitwą należy zakończyć zebranie. Również ma być odmawiany "akt poświęcenia" zawsze w każdą niedzielę i święta Matki Bożej - przyp. Aut.

Tekst drukowany każe przed zebraniem odmawiać także akt strzelisty "Dozwól mi chwalić Cię godnie, o Panno Przenajświętsza, i daj mi moc..."

[ 5 ] Końcowe zdanie ("Potwierdzono..." itd.) oraz podpis - własnoręczne. Nadto na oryginale znajduje się pieczęć owalna z napisem: "Milicja Niepokalanej MI w Polsce".