1095

[Rycerstwo Niepokalanej]

Oryg.: rkps AN. Jedna karta jednostr. zapis.
[Mugenzai no Sono, około 12 VI 1934] [ 1 ]

Centrum Mundiale [ 2 ]


MI
praeter ius
et secundum ius [ 3 ] - MI1, MI2, MI3 itd.


Ut finis M.I. obtineatur (conversio et sanctificatio omnium per Immaculatam) omnibus mediis legitimis (ergo et organisationibus) [ 4 ].

Nasz Zakon środkiem - cały N[asz] Z[akon], wszystkie gałęzie.

Inne Zakony i entia moralia i physica [ 5 ].

Wszyscy (entia physica et moralia) niech nawzajem wpływają i pogłębiają jak najszybciej miłość Niepokalanej, Ducha Przenajświętszego.

[O. Maksymilian M-a Kolbe]

[ 1 ] Zob. Pisma, 1091.

[ 2 ] Centrala Światowa.

[ 3 ] MI poza prawem i prawne (według prawa).

[ 4 ] Aby cel MI został osiągnięty (nawrócenie i uświęcenie wszystkich przez Niepokalaną) wszelkimi godziwymi środkami (zatem i przy pomocy stowarzyszeń). W oryginale podkreślenia dwukrotne, oprócz wyrazów: "omnium" ("wszystkich" - podkreślonego pojedynczą linią) oraz "omnibus" ("wszelkimi" - podkreślonego trzykrotnie).

[ 5 ] Byty moralne i fizyczne.