1111

Wewnętrzne przepisy Niepokalanowa

Oryg.: ms AN. Dwie karty jednostr. zapis.

Niepokalanów, 12 IX 1936
w dzień Imienia Maryi

Maryja!

1. Każdy może się zwracać ze wszystkim do Przełożonego osobiście czy w inny sposób, ale z powodu wielkości klasztoru dla usprawnienia załatwiania spraw ustanawia się niniejsze przepisy, do których o ile możności należy się stosować.

I. OGÓLNE

2. Porządek instancji: Gwardianat - Kierownictwo - Wydział - Dział - Poddział.

3. W instancji musi być zawsze obecny przełożony lub jego zastępca zdolny do załatwiania spraw.

4. Sprawy przechodzą zawsze do instancji bezpośredniej, która decyduje w granicach swoich kompetencji, a opiniuje poza jej granicami, podając wyżej.

5. W wypadkach pilnych wolno pomijać pośrednie instancje, ale równocześnie należy posłać zawiadomienie o sprawie zwykłą drogą.

6. Każdy (pracownik lub instancja) odpowiada przed bezpośrednio wyższą instancją za osiągnięcie celu instancji i powiększenie zdolności osiągania [a] tego celu.

7. Przełożony reguluje (zacieśnia lub rozszerza) działalność podwładnego (instancji lub zwykłego pracownika) wedle celu swej instancji.

8. Zwykły pracownik zwraca się do najbliższej instancji z wnioskiem podanym ustnie albo na piśmie. Instancja zwraca się do wyższej instancji osobiście na sprawozdaniu z wnioskiem przygotowanym na piśmie. W wypadkach pilnych przesyła się pocztą wewnętrzną (przez gońca). W sprawach nagłych - telefonicznie.

II. WNIOSKI

9. Wniosek urzędowy idzie z dołu do góry przez instancje bezpośrednie.

10. W razie pominięcia jakiejś instancji, najbliższa instancja, która to zauważyła, zasięga opinii pominiętych i bada przyczyny pominięcia.

11. Wniosek instancji wyższej o rzeczy należącej do bezpośredniej kompetencji instancji niższej ma mieć opinię tej instancji i pośrednich.

12. Opiniodawca nie może wstrzymywać biegu wniosku.

13. Oprócz tego może i każdy inny podawać wnioski (projekty) w każdej sprawie i wrzucać je do skrzynki projektów. Projekty te załatwia Dyrekcja (O. G[wardian]).

III. DECYZJA

14. Kompetentną instancją dla zmian stałych (przepisy, regulaminy, zmiany pracy braci na stałe itp.) jest O. G[wardian]; dla zachowania lub przywrócenia stanu nakazanego i dla wykonania pracy nakazanej, ta sama instancja.

15. Zmiany tymczasowe, próbne mniejszej wagi, wolno wprowadzać w porozumieniu z instancją bezpośrednio wyższą, a w razie różnicy zdań decyduje instancja bezpośrednio jeszcze wyższa.

16. O tymczasowych zmianach braci decyduje [b] bezpośredni przełożony od i do.

17. Ten sam przełożony może zadecydować zmianę pracy tego samego brata najwyżej na trzy dni w miesiącu.

18. O zapotrzebowaniach [c] jednej instancji do innej (nie nadrzędnej) decyduje instancja, do której obydwie należą.

19. Jeżeli przyjdzie jakaś sprawa do instancji i jest w ramach kompetencji tej instancji - załatwia się, jeżeli przechodzi ramy kompetencji - opiniuje się i przesyła instancji następnej.

20. Od decyzji przysługuje prawo apelacji do coraz wyższej instancji.

IV. WYKONANIE

21. Sprawy zewnętrznego nabywania i zbywania podaje i otrzymuje od Prokuratorii Kierownictwo.

22. Nakazu nie daje się bez pewności o możliwości wykonania.

23. Pracę wykonaną odstawia się.

24. Przygotowany wniosek (zapotrzebowanie) podaje niższa instancja do wyższej w [d] sprawozdaniu.

25. Jeżeli wyższa instancja zwróci się do niższej, omijając pośrednią, to ta jest obowiązana zawiadomić instancję wyższą pomijającej.

26. Wniosek (zapotrzebowanie) nie przyjęty, powraca do wnioskodawcy z podaniem racji.

27. Sprawy skierowane do O. G[wardiana] rozpatruje O. Gwardian, a w jego nieobecności O. Wikary; sprawy skierowane do G (Gwardianat) rozpatruje zwyczajnie O. Wikary i załatwia znajdujące się w granicach jego kompetencji, a przygotowuje i referuje do decyzji dla O. G[wardiana] w rzeczach przechodzących te granice; sprawy skierowane do O. M[aksymiliana] rozpatruje wyłącznie O. Gwardian [ 1 ]. Sprawy zwyczajne najlepiej kierować do G[wardianatu].

28. Sprawy zewnętrznego nabywania (kupno, ofiara, pożyczka) i zbywania (sprzedaż, jałmużna, wypożyczanie) przed wejściem do G[wardianatu] przechodzą przez Pr (Prokuratoria) celem zaopiniowania i po decyzji w G[wardianacie] wracają tąż drogą do wykonania.

29. Ojcowie we wszystkich sprawach skierowują się bezpośrednio do G[wardianatu] (względnie O. G[wardiana] lub O. M[aksymiliana]).

30. Przepisy te obowiązują z chwilą ogłoszenia.

31. Przepisy lub zwyczaje przeciwne powyższym przepisom unieważnia się.

O. Maksymilian M-a Kolbe [ 2 ]
gwardian i Dyrektor
Centrali MI

L.S. [ 3 ]

PRZEPISY PRZEJŚCIOWE

Do oktawy Imienia Matki Najświętszej, tj. do 19 września br., w razie trudności we wprowadzeniu w życie powyższych przepisów, wolno postępować wedle norm dotychczasowych, podając zarazem do Dyrekcji przez bezpośrednie instancje powody tych trudności i projekt zmiany.

[ 1 ] W tym czasie była to ta sama osoba.

[ 2 ] Własnoręczny podpis rylcem.

[ 3 ] Pieczęć okrągła z napisem: Sigillum Fratrum Minorum S. Francisci Conv. - Immaculatae Conceptionis BMV - in Niepokalanów.