1135

Immaculata

Oryg.: rkps AN. Jedna karta jednostr. zapis.

[Niepokalanów, przed styczniem 1938] [ 2 ]

Maria

Quidquid est vel est Deus vel a Deo.

In S[anctissima] Trinitate Deus Pater vel a Patre.

Actioni omni reactio aequalis et contraria.

Pater per Filium et Spir[itum] S[anctum] solum agit.

Filius incarnatus est Iesus Christus.

Spiritus S[anctus] quasi incarnatus est Immaculata.

In Patre una persona et una natura.

In Iesu Chr[isto] una persona et duae naturae.

In Immaculata duae personae et duae naturae, sed quam strictissima unio.

In anima iusta est Spiritus Sanctus; ergo in iustissima Immaculata est quam perfectissime Sp[iritus] S[anctus]. Immaculata non solum est immaculate concepta sed et Immaculata Conceptio (Lourdes). - Inde Spir[itus] Sanctus tanto perfectissime in Ea regnat.

Omnis actio a Patre per Iesum et Immaculatam in animas, et reactio ab animabus per Immaculatam et Iesum ad Patrem.

Inter Patrem et Iesum, et inter Iesum et Immaculatam est perfecta unio; solum inter Immaculatam et animas multa sunt perficienda.

Ideo M.I.; frequens locutio de Immaculata; et cogitatio et narratio, et auditio [ 1 ] de Ea.

Immaculata est Mediatrix omnium gratiarum quia est Spiritus Sancti, ex unione intimissima vitali cum Spiritu Sancto. - Et ideo per Eam ad Iesum et Patrem.

Causa Immaculatae est mysterium stricte dictum q[uia] Mater Dei et Deus est infinitus cum mens nostra sit finita.

[P. Maximilianus M-a Kolbe]


[Przekład polski]

Maryja

Niepokalana

Cokolwiek istnieje - albo jest Bogiem, albo [pochodzi] od Boga.

W Trójcy Przenajświętszej - Bóg jest Ojcem albo [pochodzi] od Ojca.

Każdej akcji odpowiada reakcja równa i przeciwna.

Ojciec działa tylko przez Syna i Ducha Świętego.

Jezus Chrystus jest Synem wcielonym.

Niepokalana jest jakby Duchem Świętym wcielonym [ 3 ].

W Ojcu [jest] jedna osoba i jedna natura.

W Jezusie Chrystusie [jest] jedna osoba, a dwie natury.

W Niepokalanej - dwie osoby i dwie natury, lecz jako najściślej zjednoczone [ 4 ].

W sprawiedliwej duszy przebywa Duch Święty; więc w najsprawiedliwszej Niepokalanej Duch Święty przebywa jak najdoskonalej. Niepokalana jest nie tylko niepokalanie poczęta, lecz również Niepokalanym Poczęciem (Lourdes). Stąd Duch Święty króluje w Niej w jak najdoskonalszym stopniu.

Wszelka akcja od Ojca przez Jezusa i Niepokalaną do dusz, a wszelka reakcja idzie od dusz przez Niepokalaną i Jezusa do Ojca [ 5 ].

Między Ojcem a Jezusem i między Jezusem a Niepokalaną istnieje doskonałe zjednoczenie; jedynie między Niepokalaną a duszami jest wiele do zrobienia.

Stąd MI; częste mówienie o Niepokalanej; i myślenie, i opowiadanie, i słuchanie o Niej.

Niepokalana jest Pośredniczką łask wszelkich, ponieważ należy do Ducha Świętego, co wynika z jak najbardziej wewnętrznego, życiodajnego zjednoczenia z Duchem Świętym. - I dlatego przez Nią do Jezusa i Ojca.

Sprawa Niepokalanej jest ścisłą tajemnicą, ponieważ Maryja jest Matką Boga, a Bóg jest nieskończony, podczas gdy umysł nasz jest skończony.

[O. Maksymilian M-a Kolbe]

[ 1 ] Wyraz trudno czytelny; lekcja prawdopodobna.

[ 2 ] Szkic do artykułu pt. Immaculata - zob. Pisma, 1136.

[ 3 ] To śmiałe sformułowanie myśli należy rozumieć w świetle następnych zdań.

[ 4 ] Zdanie to należy rozumieć w świetle innych rozważań o roli Niepokalanej. Jasną jest rzeczą, że Najświętsza Maryja Panna ma jedną naturę i jest jedną osobą, drugą natomiast osobą jest i drugą naturę a Duch Święty, z Nią zjednoczony.

[ 5 ] Tę myśl św. Maksymilian rozwija w innym miejscu: "Tak jak łaska spływa na nas od Ojca przez Syna i Ducha Świętego, tak słusznie owoce tej łaski wstępują od nas do Ojca w porządku odwrotnym, tj. przez Ducha Świętego i Syna, czyli Niepokalaną i Pana Jezusa. Jest to prześliczny pierwowzór akcji i reakcji" - zob. Pisma, 560; także 1133, przyp. 2.