1164

Coś o MIN-nie

Oryg.: brak. - Odp.: ms powiel. EN 19 II 1939.

[Niepokalanów, przed 19 II 1939]

Wszyscy w Niepokalanowie wiedzą, że kierownictwo MIN-u służy im we wszystkim i że kieruje nim sam O. Gwardian, a zastępuje go O. Wikary.

Czemu nazywa się MIN-em? I to wie każdy: bo to MI Niepokalanów, mieszkańców Niepokalanowa. Po tośmy bowiem tylko przyszli do zakonu, by się uświęcić. Jeśli uświęcenie jest dziełem łaski, Pośredniczką zaś wszelkich łask - Matka Najświętsza, a tezą franciszkańską - Jej przywilej Niepokalanego Poczęcia i nawet nazwa Jej - jak sama stwierdziła w Lourdes - Niepokalane Poczęcie, to już chyba nie potrzebujemy więcej szukać, tylko trzeba nam starać się o nawrócenie i uświęcenie swoje i innych pod opieką i za pośrednictwem Niepokalanej; to zaś jest celem MI. Słusznie więc, zwłaszcza w Centrali "Milicji Niepokalanej", zaczynamy od siebie, od MI niepokalanowian. Toteż kierownictwo to jest pierwsze, ma w skrócie cyfrę 1.

Jak jest zbudowane?

Rozróżnijmy tu głowę od członków. W głowie zaś organem pomocniczym przełożonego jest tu sekretariat. Ma on na celu prowadzenie ewidencji stanu prawnego i rzeczywistego, projektowanie lub opiniowanie spraw na tej podstawie, a także załatwianie formalności. Dzieli się rzeczowo na 3 części:

1. ruch osobowy,

2. sprawy prywatne,

3. sprawy pracy.

Sekcja ruchu osobowego załatwia formalności związane ze wstąpieniami (czy wydalaniami), wystąpieniami, przyjazdami i wyjazdami; jako też formalności wynikłe ze stosunku prywatnego Braci do władz tak administracyjnych państwowych, jak wojskowych, a także duchownych (jak świadectwa moralności - testimoniales) itp.

Prywatne sprawy rzeczowo dzielą się jeszcze na 3 sekcje, tj. a) sprawy zakonnościowe, b) sprawy umysłowe i c) sprawy materialne.

Zakonnościowa sekcja sprawdza na podstawie przepisów i regulaminów prawność czynności wątpliwych, np. czy to powody nieobecności na rozmyślaniu, czy w kaplicy, czy w refektarzu itp. Opiniuje też projekty regulaminów uzgadniając je z ogólnymi wytycznymi i przepisami ogólniejszymi.

Sekcja spraw umysłowych projektuje i opiniuje na podstawie posiadanych ewidencji w sprawach dokształcania Braci; prowadzi też kursy dokształcenia ogólnego.

Sekcja zaś dla spraw materialnych reguluje sprawy mieszkaniowe, miejsc w refektarzu i kaplicy, prowadzi ewidencję spraw zdrowia itd.

Wreszcie sekcja pracy prowadzi ewidencje zajęć Braci tak stałych jak i czasowych, projektuje i opiniuje w sprawach zmian pracy i przydziałów, "pospolitych ruszeń" itd.

Sekretariat przygotowuje w ten sposób sprawy dotyczące w jaki bądź sposób Braci do decyzji O. Wikaremu, który sprawy ważniejsze przedkłada O. Gwardianowi do decyzji.

Tyle o głowie; o członkach innym razem.

M[aksymilian] K[olbe]