142

List okólny do gwardianów franciszkańskich w Polsce [ 1 ]

Oryg.: brak. - Odp.: ms AN. Oryginał listu sporządzony był na blankiecie z nadr.: Sekretariat Centralny | "Franciszkańskiej Krucjaty Misyjnej" | OO. Franciszkanie, Grodno (Polska).

Grodno, 21 VI 1927

Przewielebny O[jcze] Gwardian[ie]

W związku ze zbliżającą się wizytacją N[ajprzewielebniejazego] O. Generała poproszę o łaskawe przesłanie w myśl art. 3 [ 2 ] "Franciszkańskiej Krucjaty Misyjnej" sprawozdania (lub wiadomości) z FKM w Grodnie, gdyż i N. O. Prowincjał [ 3 ] i N. O. Generał [ 4 ] domagają się rozwinięcia u nas sprawy misyjnej, która z powodu dłuższego mego pobytu poza konwentem była w zawieszeniu. Poproszą też o łaskawe zebranie i przesłanie ofiar na rzecz naszych Misji, gdyż mam je wręczyć N. O. Generałowi.

Gdyby jeszcze FKM nie było, nietrudno będzie zaraz od tercjarzy zacząwszy, napocząć.

W św. O. Franciszku

br. Maksymilian M-a Kolbe
delegat prowincjalny [ 5 ]

[ 1 ] Odpis w AN adresowany jest do klasztoru w Grodnie, którego gwardianem był o. Maurycy Madzurek.

[ 2 ] Art. 3 statutu Franciszkańskiej Krucjaty Misyjnej mówi: "Wszystkie Koła jednej Prowincji zakonnej tworzą Centralę, na czele której stoi delegat prowincjalny, wybrany przez Dyrektora Generalnego na wniosek O. Prowincjała. Delegat prowincjalny ma czuwać nad działalnością delegatów miejscowych, pobudzać ich i zachęcać do gorliwości, zgromadzać ich przynajmniej raz w rok, składać sprawozdanie roczne swemu O. Prowincjałowi, a także wysyłać kopię tego sprawozdania z krótką notatką o stanie Krucjaty do Dyrektora Generalnego w Rzymie" - zob. Franciszkańska Krucjata Misyjna, czyli Franciszkański Związek Misyjny, Grodno 1926.

[ 3 ] O. Peregryn Haczela.

[ 4 ] O. Alfonso Orlich (Orlini).

[ 5 ] Zob. Pisma, 107, przyp. 16.