150

List okólny do gwardianów franciszkańskich w Polsce

Oryg.: ms AN. Jedna karta jednostr. zapis.
Niepokalanów, 8 III 1928 [ 1 ]

Przewielebny Ojcze Gwardianie!

Ponieważ O. Prokurator Gen[eralny Misji] [ 2 ] żąda ode mnie, jako od delegata prow[incjalnego], sprawozdania ze stanu i działalności franciszkańskiej Krucjaty Misyjnej [ 3 ] za rok ubiegły, poproszę o łaskawe przesłanie: 1) wiadomości o stanie liczebnym członków i działalności; 2) opisu członków tak dorosłych jak dzieci, celem przesłania w myśl Statutu na Grób św. O. Franciszka względnie św. Antoniego; 3) poglądu własnego na sprawę FKM w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem kwestii, czy dla żywotności akcji nie byłoby wskazane, by nasza prowincja polska, idąc za dawną tradycją, wskazaniem Reguły i przykładem tylu. innych zakonów, jak bernardyni, kapucyni, jezuici itd., stworzyła własne misje [ 4 ] zależne od Prowincji i skierowała akcję na wschód.

br. Maksymilian M-a Kolbe [ 5 ]
del[egat] prow[incjalny]

[ 1 ] Data i podpis własnoręczne

[ 2 ] O. Antonio Rocchetti.

[ 3 ] Zob. Pisma, 107, przyp. 16.

[ 4 ] W umyśle św. Maksymiliana dojrzewa myśl założenia własnych misji zagranicznych.

[ 5 ] Podpis własnoręczny.