157b

Do o. Antonio Rocchettiego

Oryg.: rkps Archiwum Kurii Generalnej OO. Franciszkanów (OFMConv) w Rzymie. Jedna karta jednostr. zapis. W górnym lewym rogu pieczęć następującej treści: Sekretariat centralny | "Franciszkańskiej Krucjaty Misyjnej" | OO. Franciszkanie | Niepokalanów p. Teresin Soch[aczewski] (Polska). - Fotokop.: AN.

Niepokalanów, 30 V [19]28

Reverendissimo P[adre] Procuratore Gen[erale] delle Missioni

Le invio l’elenco dei membri della Crociata a Vilna affine di metterli alla Tomba di S[anto] P[adre] Francesco. Sono 127 ed hanno raccolto la somma di 381 zł, i quali domani il P[adre] Provinciale vuole mandare per mezzo dei Frati i quali partono per Roma.

Le invio anche dei francobolli usati per le Missioni.

Mi benedica

ub[bidientissi]mo e dev[otissi]mo

fr. Massimiliano M-a Kolbe

[Załącznik] Wykaz członków zwyczajnych Franciszkańskiej Krucjaty Misyjnej w Wilnie 1928 r. [Wykaz zawiera 127 nazwisk].

[Przekład polski]

Najprzewielebniejszy Ojcze Prokuratorze Generalny Misji

Wysyłam Ojcu wykaz członków [Franciszkańskiej] Krucjaty [Misyjnej] [ 1 ] w Wilnie, aby złożyć ich [nazwiska] na Grobie św. Ojca Franciszka. Jest ich 127 i zebrali sumę 381 zł, które jutro Ojciec Prowincjał chce wysłać przez Braci wyjeżdżających do Rzymu.

Wysyłam również Ojcu używane znaczki na [cele] Misji.

Proszę mnie pobłogosławić.

Najposłuszniejszy i najoddańszy

br. Maksymilian M-a Kolbe

[ 1 ] Zob. Pisma, 107, przyp. 16.