165

Do o. Kornela Czupryka

Oryg.: brak. - Odp.: rkps AN. Zob.: o. Alfons Kolbe, "Notatki" [pamiętnik], z. V, 240.
[Niepokalanów, 2 XII 1928] [ 1 ]

Telegram

Czy dyspensa przyszła? [ 2 ] Czy depeszować do Rzymu? Kiedy Ojca Prowincjała oczekiwać?

Maksymilian

[ 1 ] Telegram, zanotowany przez o. Alfonsa w pamiętniku pod datą 2 XII 1928, został tegoż dnia wysłany do prowincjałatu we Lwowie.

[ 2 ] Chodzi o uważnienie ze strony Stolicy Apostolskiej nieformalnego trwania nowicjatu kilku braci, którzy zostali do niego przyjęci przez prowincjała o. Kornela Czupryka po poświęceniu Niepokalanowa 7 XII 1927, a jeszcze przed kanonicznym ustanowieniem domu nowicjatu (dla braci) w Niepokalanowie, co nastąpiło dopiero 21 VII 1928 - zob. reskrypt Kongregacji Zakonów z 11 VII 1928 oraz dekret Delegata Generalnego z 21 VII 1928 ("Comm. Ord." 25 [1928] 275).

Bracia (według powołania): Ewaryst Biegas, Hilary Łysakowski, Zenon Żebrowski, Salezy Mikołajczyk, Karol Kowalski, Elzear Żuchowski, Ksawery Jelasiewicz, Seweryn Dagis złożyli śluby 15 XII 1928 podczas Mszy świętej na ręce o. prowincjała Kornela Czupryka.