171

Do marszałka Józefa Piłsudskiego

Oryg.: brak. - Odp.: rkps AN. Zob.: o. Alfons Kolbe "Notatki" [pamiętnik], z. V, 367. List na blankiecie z nadrukiem: Wydawnictwo | "Rycerza Niepokalanej" | OO. Franciszkanie | Niepokalanów p[oczta] Teresin Soch[aczewski] | st[acja] kol[ejowa] Szymanów.

Niepokalanów, 19 III 1929

Ekscelencjo

Panie Marszałku!

Z okazji Imienin Waszej Ekscelencji, my zakonnicy franciszkanie, pracujący nad wydawaniem miesięcznika "Rycerz Niepokalanej", który rozchodząc się w 100 000 egzemplarzy podbija serca polskie Niepokalanej, ślemy niniejszym serdeczne życzenia opieki Niepokalanej nad Waszą Ekscelencją zawsze i wszędzie - i w tej intencji Ojcowie we Mszy świętej dzisiejszej załączyli specjalne "Memento", a Bracia w liczbie 45 przyjęli Komunię świętą [ 1 ].

Przełożony Klasztoru
O. Maksymilian Kolbe

[ 1 ] Dnia 17 V 1929 nadeszła odpowiedź marszałka na życzenia imieninowe następującej treści: "Sekretariat Osobisty Ministra Spraw Wojskowych L. 7872 /S. O., Warszawa, dnia 11 maja 1929. Pan Marszałek Piłsudski polecił mi złożyć klasztorowi OO. Franciszkanów w Niepokalanowie serdeczne podziękowanie za pamięć o jego imieninach. Kazimierz Ułakunow, Sekretariat Osobisty. Przewielebny Ks. Przełożony O. Maksymilian Kolbe, Niepokalanów p. Teresin Soch. - zob. Notatki [pamiętnik], z. V, 366, o. Alfonsa Kolbego.