177

Do br. kleryka Otto Caputo, prezesa prymarii MI w Rzymie

Oryg.: rkps Archiwum Kurii Generalnej OO. Franciszkanów (OFMConv) w Rzymie. Dwie karty: pierwsza dwustr., druga jednostr. zapis. - Fotokop.: AN.

Niepokalanów, 23 IV 1929

Rev[eren]do Padre!

Anche adesso non ho potuto rispondere subito alla grata tanto lettera dal 26 III riguardante M.I. Ma da noi c’è un lavorio forte forte e perciò tanto poco di tempo, perché ogni settimana vengono da 1000-2000 dei nuovi abbonati. Per mese di Maria il maggio abbiamo dunque stampato già 120 000 copie del "Rycerz Niepokalanej". - Evviva l’Immacolata!

Siamo tanto lieti di sentire che anche nell’Italia l’Immacolata fa delle grandi conquiste delle anime, perché veramente più grande gloria nel nostro Ordine non si trova.

Riguardo allo statuto vorrei soltanto fare certe piccole note.

1) Non c’è nessuna menzione del S[acratissi]mo Cuore di Gesù il che però si trova nelle nostre pagelle così nel secondo "notabene" come nell’atto. Lo stesso esprime la Medaglia Miracolosa: cioè che il motivo della nostra azione è l’amore del Cuor di Gesù, cioè dell’amore di Dio nel che consiste la perfezione e santificazione, alla quale vogliamo attirare tutti che sono e saranno per mezzo dell’Immacolata, del Suo amante Cuore (come nella medaglia), perché il nome di Maria strettamente è unito alla croce di Gesù (come nella medaglia).

2) È omesso che fra i mezzi si raccomanda specialmente lo spargimento della Medaglia Miracolosa, la qual cosa è osservata da noi ed era anche da principio (come l’atto colla menzione del S. Cuore di Gesù). Il che è conforme al desiderio dell’Immacolata espresso nell’apparizione della medaglia, la quale promise grandi grazie a tutti i quali porteranno questa medaglia e colla fiducia pregheranno. Perciò anche la nostra azione per mezzo dell "Rycerz" ha per scopo di scuotere questa gran fiducia verso l’Immacolata pubblicando molte grazie ricevute dalle mani di Lei. Così s,effetua la prima parte della medaglia: i poveri oppressi nel mondo dai mali, cioè dal male morale che è unico vero male il che rappresenta l’antico serpente (cioè tutte le eresie ed ogni peccaminosa tendenza, ecco il corpo di lui e la massoneria, la quale dirige questo tutto, ecco la testa) mossi alla fiducia verso l’Immacolata pregano "O Maria etc." (come nella medaglia) ed Essa sparge i raggi delle grazie che illuminano le menti e danno forza ai cuori. E così si verifica: "Ipsa conteret caput tuum" e "Cunctas haereses (non haereticos) sola interemisti in universo mundo".

Così beneficati sono mossi ad amare la loro Benefatrice e presto nel loro cuore arde l’amore di Gesù, Dio, si santificano. Vedendo poi gli altri schiavi del peccato non possono far a meno di arruolarsi fra i militi dell’Immacolata affinché come gli strumenti nella Sua mano anche ai confratelli provvedere la vera felicità.

Onde [la] M.I. da noi è molto offensiva. Diffendere la religione è per noi troppo poco, ma si esce dalla fortezza e fiduciosi nella nostra Duce andiamo fra i nemici e facciamo la caccia dei cuori per conquistarle all’Immacolata. E così anche il "Rycerz" è letto dai acattolici e si verificano delle conversioni. Ogni cuore che batte sulla terra e batterà fino alla fine del mondo deve essere la preda dell’Immacolata: Ecco il nostro scopo. E questo quanto più presto possibile.

3) Nell’art. 3, nell’atto "O Maria etc.", è omesso alla fine benché si trova nel "Commentarium" (a[nno] 1927 pag. 147) "et commendatis tibi". Da noi anche nelle radunanze si fanno delle diverse intenzioni e nel "Rycerz Niepokalanej" si stampano le intenzioni cioè diverse raccomandazioni all’Immacolata. Ricevuta poi la grazia viene anche pubblicata se è a noi comunicata e così la fiducia verso l’Immacolata cresce anche fra i antireligiosi.

4) Al Cap. II art. 5 forse sarebbe bene di notare che bisognerebbe anche combinare (nella riunione - per esempio - specialmente dei Zelatori) come fare nel dato luogo o circostanze per guadagnare dei cuori quanto più numerosi all’Immacolata (Ma del resto non saprei?).

5) Cap. III art. 4 dice che dove non è la M.I. eretta canonicamente i soci devono mandare per mezzo del Zelatore i loro nomi a Roma. - Credo che basterebbe inviare anche ad una delle Filiali e così avere parte alle indulgenze.

6) Cap. III art. 3 dice che è "necessario il consenso dell’Ordinario" alla erezione, ma chi erige? Dove il privilegio apostolico? (can. 686 § 2). - Se poi tale privilegio è stato ottenuto allora bisogna aggiungere all’elencho delle indulgenze anche le nostre "communicabiles" (can. 713). - In Polonia le erezioni erano fatte dall’Ordinario come se questo privilegio non esistesse.

Ecco le piccole note. Per adesso invio questo. Domani poi o nei prossimi giorni invierò le benedizioni date al "Rycerz" nell’occasione del primo lustro (quinquennio) della sua vita. Le sedi erette come ho già scritto sono da noi poche. Tutto si concentra nel Niepokalanów cioè circa 125 000 dei soci.

In tanto mi raccomando alle preghiere davanti all’Immacolata.

Umilissimo nel S[anto] P[adre] Francesco

fr. Massimiliano M-a Kolbe

PS - Gli annessi

1) il diploma polacco: questo era da principio anche a Roma;

2) testo del diploma nostro in latino;

3) 3 fotografie dal Niepokalanów.

Ho dimenticato già l’italiano, perciò tanti sbagli - ma.

[Przekład polski]

Wielebny Ojcze!

Również i teraz nie mogłem odpowiedzieć od razu na tak miły list z 26 III dotyczący MI. Ale u nas jest mnóstwo pracy i dlatego tak mało czasu, ponieważ każdego tygodnia przybywa około 1000-2000 nowych abonentów. Na miesiąc maryjny maj wydrukowaliśmy już 120 000 egzemplarzy "Rycerza Niepokalanej". - Niech żyje Niepokalana!

Cieszymy się bardzo, dowiadując się, że również we Włoszech Niepokalana zdobywa tyle dusz, gdyż rzeczywiście nie ma większej chwały dla naszego Zakonu [nad szerzenie czci Niepokalanej].

Jeżeli chodzi o statut [ 1 ] chciałbym jedynie zrobić kilka drobnych uwag.

1) Nie ma w nim żadnej wzmianki o Najświętszym Sercu Jezusa, która jednak znajduje się zarówno w naszych dyplomikach w uwadze drugiej [ 2 ] jak i w akcie poświęcenia [ 3 ]. To samo wyraża Cudowny Medalik, a mianowicie, że motywem naszego działania jest miłość Najświętszego Serca Jezusowego, tzn. miłość Boga, na której polega doskonałość i uświęcenie, do jakich chcemy pociągnąć wszystkich teraz i w przyszłości za pośrednictwem Niepokalanej i Jej kochającego Serca (jak na medaliku), ponieważ imię Maryi ściśle złączone jest z krzyżem Jezusa (jak na medaliku) [ 4 ].

2) Pominięto, że wśród środków zaleca się szczególnie rozdawanie Cudownego Medalika, co my praktykujemy i co praktykowaliśmy od początku (jak i akt ze wzmianką o Najświętszym Sercu Jezusa). Jest to zgodne z życzeniem Niepokalanej, wyrażonym w objawieniu medalika, gdy przyrzekła wiele łask dla tych wszystkich, którzy nosić będą ten medalik i którzy modlić się będą z ufnością. Dlatego też i nasza działalność za pośrednictwem "Rycerza" ma na celu wzbudzenie wielkiej ufności do Niepokalanej przez ogłaszanie łask otrzymanych z Jej rąk. Tak spełnia się pierwsza strona medalika: biedni uciemiężeni w świecie przez zło, to jest zło moralne - jedyne rzeczywiste zło, które przedstawia starodawny wąż (tj. wszystkie herezje i każda grzeszna tendencja - oto jego ciało - i masoneria, która kieruje tym wszystkim - oto głowa), poruszeni ufnością do Niepokalanej, modlą się: "O Maryjo etc." (jak na medaliku) [ 5 ], a Ona wysyła promienie łask, które oświecają umysły i umacniają serca. I tak się sprawdza: "Ipsa conteret caput tuum" [Rdz 3,15] [ 6 ] i "Cunctas haereses (non haereticos) sola interemisti in universo mundo" [ 7 ].

[Ludzie] w ten sposób obdarowani zostają pobudzeni do ukochania swej Dobrodziejki i rychło ich serca płoną miłością do Jezusa, Boga, uświęcają się. Widząc zaś innych niewolników grzechu nie mogą uczynić nic innego, jak zaciągnąć się w szeregi rycerzy Niepokalanej, aby jako narzędzia w Jej ręku [mogli] zapewniać prawdziwe szczęście również współbraciom.

Stąd też u nas MI jest bardzo ofensywna. Nam nie wystarcza bronić religii, wychodzimyz twierdzy i ufając naszej Hetmance idziemy między nieprzyjaciół i łowimy serca [ 8 ], by je zdobyć dla Niepokalanej. I tak "Rycerza" czytają również niekatolicy i zdarzają się nawrócenia. Każde serce, które bije i bić będzie do końca świata na ziemi, musi być zdobyczą Niepokalanej. Oto nasz cel. I to możliwie jak najprędzej.

3) W artykule 3 w akcie: "O Maryjo itd." - pominięto słowa "et commendatis tibi" [ 9 ], chociaż znajdują się one w "Commentarium" (r. 1927 s. 147). U nas także na zebraniach podaje się różne intencje, a w "Rycerzu Niepokalanej" drukuje się intencje, to jest różne prośby do Niepokalanej [ 10 ]. Nadsyłane do nas podziękowania za otrzymane łaski publikuje się i w ten sposób wzrasta ufność do Niepokalanej również wśród przeciwników religii.

4) W rozdziale II artykuł 5 może dobrze byłoby zaznaczyć, że trzeba zastanowić się (np. na zebraniu szczególnie zelatorów), jak postępować w danym miejscu i w [konkretnych] okolicznościach, by zdobyć jak najwięcej serc dla Niepokalanej (ale zresztą nie wiem).

5) Rozdział III artykuł 4 mówi, że tam gdzie nie ma MI erygowanej kanonicznie, członkowie mają wysłać spis nazwisk za pośrednictwem zelatorów do Rzymu. - Wydaje mi się, że wystarczyłoby wysłać spis do jakiejś [siedziby] filialnej i w ten sposób korzystać z odpustów.

6) Rozdział III artykuł 3 mówi, że jest "konieczna zgoda ordynariusza" na erekcję, ale kto eryguje? Gdzie jest przywilej apostolski? (kan. 686 § 2). Jeżeli uzyskano taki przywilej, trzeba dodać do spisu odpustów również nasze "communicabiles" [ 11 ] (kan. 713). - W Polsce erekcji dokonywał ordynariusz, jak gdyby przywilej ten nie istniał.

Oto drobne uwagi. Na razie przesyłam tyle. Jutro lub w najbliższych dniach prześlę błogosławieństwa udzielone "Rycerzowi" z okazji pierwszego pięciolecia istnienia. Jak już pisałem, u nas erygowane siedziby są nieliczne. Wszystko koncentruje się w Niepokalanowie - mamy około 125 000 członków.

Tymczasem polecam się modlitwom do Niepokalanej

Najniższy w św. O. Franciszku

br. Maksymilian M-a Kolbe

PS – Załączniki:

1) dyplomik polski [ 12 ]; taki sam był również na początku w Rzymie;

2) tekst naszego dyplomika po łacinie;

3) 3 fotografie z Niepokalanowa.

Zapomniałem już języka włoskiego - dlatego tyle błędów - no cóż [zrobić?].

[ 1 ] Statut MI, zawierający się co do istoty w krótkim programie MI, przedstawionym przez św. Maksymiliana na zebraniu pierwszych członków stowarzyszenia 16 X 1917 i zatwierdzony 2 I 1922 przez Wikariat Rzymu (przez kard. Basilio Pompilja), został uzupełniony staraniem Prymarii MI (asystenta kościelnego MI, o. Francesco Bonfante) w latach 1928-1929 i przejrzany przez o. Stefano Ignudiego, a następnie opublikowany w apendyksie w Manuale dei devoti dell’Immacolata, Roma 1930, 544-550. W 25-lecie istnienia MI, z uwagi na potrzebę dostosowania statutu do zmieniających się warunków ówczesnego świata, został on uaktualniony przez generała zakonu o. Bedę Hessa i zatwierdzony przez Wikariusza Rzymu, kard. Francesco Marchetti-Selvaggianiego 24 III 1942 - zob. "Comm. Ord." 39 (1942) 168-175. Kolejny akt prawny Norme Direttive di Organizzazione e di Azione della Pia Unione "Milizia di Maria Immacolata", zredagowany przez Dyrekcję Generalną MI, został zatwierdzony przez tegoż generała B. Hessa 8 IX 1945 - zob. "Comm. Ord." 48 (1951) 25; lub: Statuto e Norme Direttive di Organizzazione e di Azione della Pia Unione "Milizia di Maria Immacolata", Padova 1946, 8 i 34. Po Soborze Watykańskim II na wniosek najwyższego moderatora MI, o. generała zakonu Vitalisa Marii Bommarco, Papieska Rada ds. Świeckich zatwierdziła dekretem z 8 XI 1975 kolejną wersję statutu Rycerstwa Niepokalanej - zob. "Comm. Ord." 72 (1975) 231; potwierdzając ją ponownie 20 XII 1980 - zob. "Comm. Ord." 78 (1981) 55; a także: Podręcznik Rycerstwa Niepokalanej, red. I. M. Wójcik OFMConv, Niepokalanów 1984.

Po dostosowaniu przez Międzynarodową Dyrekcję MI postanowień statutowych do nowego Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 r. Papieska Rada ds. Świeckich erygowała 17 X 1997 Rycerstwo Niepokalanej jako stowarzyszenie publiczne międzynarodowe, zatwierdzając jednocześnie nową wersję statutu - zob. "Comm. Ord." 95 (1998) 26-37, a także: Statuty Generalne Rycerstwa Niepokalanej, Niepokalanów 1998.

[ 2 ] Uwaga druga "Dyplomika Milicji Niepokalanej" brzmi: "Nic nie obowiązuje pod grzechem, choćby najmniejszym; miłość ku Przenajświętszemu Sercu Pana Jezusa, aby jak najwięcej dusz jak najściślej z Nim przez Niepokalaną połączyć, jest naszym jedynym bodźcem".

[ 3 ] Akt poświęcenia się Najświętszej Maryi Pannie Niepokalanej, podany w dyplomiku MI zawiera m.in. te słowa: "O Niepokalana [...] użyj [...] mnie całego [...] do jak największego rozszerzenia błogiego Królestwa Najświętszego Serca Jezusowego [...]".

[ 4 ] W oryginale odręczny rysunek odwrotnej strony Cudownego Medalika.

[ 5 ] W oryginale odręczny rysunek pierwszej strony Cudownego Medalika. Pełny napis brzmi: "O Maryjo bez grzechu poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy".

[ 6 ] Ona zetrze głowę twoją.

[ 7 ] Wszystkie herezje (nie heretyków) sama zniszczyłaś na całym świecie - oficjum o NMP w przedsoborowym brewiarzu.

[ 8 ] Św. Maksymilian nazywany był rzeczywiście "sprytnym łowcą dusz" - zob. wspomnienia s. Modesty Michniewskiej sercanki z 2 IV 1954 w AN.

[ 9 ] I [za] poleconych Tobie.

[ 10 ] W oryginale wyrazy podkreślone dwukrotnie.

[ 11 ] Odpusty, które mogą być udzielane innym.

[ 12 ] Dyplomik członkowski Rycerstwa Niepokalanej.