188

Do wójtów

Oryg.: brak. - Druk.: AN. Jedna karta jednostr. druk. (list okólny w formie ulotki).

Niepokalanów, data stempla pocztowego [ 1 ] [1928 - początek 1930]

Wielmożny Panie Wójcie!

Przesyłając ostatni numer naszego miesięcznika pt. "Rycerz Niepokalanej" uprzejmie prosimy o łaskawe zainteresowanie się nim i zaabonowanie na załączonej pocztówce takiej ilości egzemplarzy, ile tylko w własnym domu i wśród okolicznych rozejść się będzie mogło.

"Rycerz Niepokalanej" jest pisemkiem katolickim, nie wdającym się w żadne zawikłania polityczne lub partyjne, a całą swoją treścią zmierza jedynie do tego, by jak najwięcej dusz nieśmiertelnych wyrwać z pęt grzechu, od zła moralnego zabezpieczyć, w dobrem utwierdzić - a to pod opieką Królowej narodu naszego Niepokalanej Dziewicy. Niech jeno Ona zakróluje naprawdę wszędzie, a rozgości się po kraju naszym i pokój, i szczęście, i radość dzieci Bożych i spłynie obfite błogosławieństwo Nieba, potrzebne nam tak bardzo...

Prenumerata roczna, a więc za 12 kolejnych numerów "Rycerza Niepokalanej", wynosi ledwie 1 zł 50 gr a wszelkie dobrowolne naddatki z wdzięcznością przyjmujemy jako łaskawe ofiary, albowiem wprowadziliśmy zasadę taką, że bardzo biednym rozsyłamy pisemko nasze zupełnie darmo, by wszyscy bez wyjątku mogli z niego korzystać.

Rozsprzedającym "Rycerza Niepokalanej" dodajemy tytułem procentu do wysyłanych 10 egzemplarzy bezpłatnie egz[emplarz] 1, do 100 - 15, a do 1000 - aż 200 bezpłatnie. Właściwą wszakże nagrodę przygotowuje Niepokalana, która za gorliwość w zdobywaniu Jej dusz hojnie nagrodzić potrafi. Zwłaszcza w ostatnlej życia godzinie...

Wszystkim naszym czytelnikom posyłamy corocznie "Kalendarz Rycerza Niepokalanej" o 112 stronicach, bogato ilustrowany, za cenę 50 groszy.

Prosimy zatem łaskawie użyć swego wpływu na lud, by wśród zebrań i rozmów zapoznać, zachęcić i zapośredniczyć w zdobywaniu wielu czytelników "Rycerzowi Niepokalanej", za co z góry składamy serdeczne przez Niepokalaną Bóg zapłać!

Z poważaniem

Administracja "Rycerza Niepokalanej"OO. Franciszkanie

Niepokalanów p[oczta] Teresin Soch[aczewski] (Wr.)

[ 1 ] Wydaje się, że ulotka powstała w latach 1928-1930, gdyż kalendarze "Rycerza Niepokalanej"z tych lat miały po 112 stron, o czym mowa w tekście. Rok 1930 może być brany pod uwagę tylko w jego początkach, gdyż św. Maksymilian wyjeżdża wówczas na misje do Japonii.