21

Do br. Alfonsa Kolbego

Oryg.: rkps AN. Dwie karty dwustr. zapis.
[Rzym, po 26 IX 1918] [ 1 ]

N[iech] b[ędzie] p[ochwalony] J[ezus] Ch[rystus]!

MI

Najdroższy Bracie Alfonsie!

Dotąd nie wiedziałem nawet, jak się nazywasz, aż wreszcie dowiedziałem się z listu, który mi (po trzech latach bez żadnej wiadomości) doszedł od Mamy [ 2 ]. Niech Cię Pan Bóg i Najświętsza Panna zawsze i we wszystkim błogosławi. Mama mi pisała [ 3 ], żeś już dwa lata po św. profesji, a więc za rok profesja solemna. Słyszałem także od Mamy, że masz już święcenia mniejsze.

Niech będzie Pan Bóg błogosławiony za wszystko, co uczynił z Tobą i Niepokalana nasza Matuchna, przez której ręce wszystkie łaski przychodzą nam z nieba. Oddaj się całkowicie Tej najlepszej naszej niebieskiej Mamusi, a zwycięski łatwo przejdziesz przez wszystkie trudności i... i zostaniesz świętym, wielkim świętym, czego Ci jedynie z całego serca życzę. Wszyscy święci, można powiedzieć, są dziełem Najśw[iętszej] Maryi Panny i szczególne do Niej nabożeństwo jest ich wspólną cechą.

Nasz Zakon zaś ma szczęście być pod szczególną Jej opieką pod tytułem, który Jej się najwięcej podoba i którym raczyła sama siebie nazwać w Lourdes: "Niepokalane Poczęcie" [ 4 ] - wzywajmy Ją więc często pod tym tytułem. - Zacząwszy od św. O. Franciszka i św. Bonawentury cześć Niepokalanego Poczęcia była naszą szczególną cechą, potem Duns Szkot i szkoła franciszkańska broniąca tego Jej tak drogiego przywileju, aż dopóki nie doszło do solennej definicji dogmatu Niepokalanego Poczęcia [ 5 ]. Jest to więc złota nić naszego Zakonu i, może można powiedzieć, początek odrodzenia zepsutego społeczeństwa, bo o Niej powiedziano: "Ipsa conteret caput tuum" [Rdz 3,15] [ 6 ] i "Omnes haereses sola interemisti in universo mundo" [ 7 ]. Prośmy więc często słowami Duns Szkota: "Dignare me laudare Te, Virgo sacrata; da mihi virtutem contra hostes Tuos" [ 8 ] i przygotowujmy się do walki z czartem, światem i... ze sobą [por. Mt 10,34n., 1 P 2,11; 5,8] - dla zbawienia i uświęcenia własnej duszy i jak najwięcej innych dusz - cierpieć i pracować; po śmierci wypoczniemy. Módlmy się nawzajem i za biednego Franusia, ażeby wkrótce był i on zakonnikiem. Bóg wszystko może, a Niepokalana grzesznikom niczego nie odmawia.

Szczerze kochający Cię brat

fr. Maksymilian M-a Kolbe

[Dopisek] - Przesyłam także dla Ciebie błogosławieństwo Ojca świętego.

Odpisz mi jak najprędzej, jeżeli będziesz mógł.

[Załącznik] (Dla br. Alfonsa)

MILITIA IMMACULATAE

"Ipsa conteret caput tuum" (Gen. III,15).

"Cunctas haereses sola interemisti in universo mundo" [Officium BMV].

I - Finis

Quaerere conversionem peccatorum, haereticorum, schismaticorum etc... et praesertim massonorum et sanctificationem omnium sub patrocinio et mediante BMV Immaculata.

II - Conditiones

1. Totalis suimetipsius Immaculatae oblatio, sicut instrumentum in immaculatis Eius manibus.

2. Gestare "Numisma Miraculosum".

III - Media

1. Possibiliter semel quotidie Immaculatam iaculatoria: "O Maria sine peccato concepta, ora pro nobis qui ad Te recurrimus et pro omnibus, qui ad Te non recurrunt et praesertim pro massonibus" exorare.

2. Omnia legittima media secundum possibilitatem in diversitate status, conditionis, occasionis, quod zelo et prudentiae uniuscuisque commendatur et praesertim "Numisma Miraculosum".

V. Dignare me (nos) laudare Te Virgo Sacrata.

R. Da mihi (nobis) virtutem contra hostes Tuos. (Nb. Najdroższy Bracie Alfonsie, jeżeli Ci na to O. Magister [ 9 ] pozwoli, to możesz tę kartkę na polskie przetłumaczyć i stowarzyszenie rozszerzać. Ale wszystko według świętego posłuszeństwa, bo w tym jest Wola Boża i nasze uświęcenie).

[Przekład polski]

RYCERSTWO NIEPOKALANEJ

"Ona zetrze głowę [ 10 ] twoją" (Rdz 3,15).

"Wszystkie herezje samaś zniszczyła [ 11 ] na całym świecie" [Oficjum o NMP].

I - Cel

Starać się o nawrócenie grzeszników, heretyków, schizmatyków itd. a zwłaszcza masonów [ 12 ]; i o uświęcenie wszystkich pod opieką i za pośrednictwem NMP Niepokalanej.

II - Warunki

1. Całkowite ofiarowanie siebie samego NMP Niepokalanej jako narzędzie w Jej niepokalanych rękach.

2. Nosić "Cudowny Medalik".

III - Środki

1. O ile to możliwe odmówić raz na dzień akt strzelisty do Niepokalanej: "O Maryjo bez grzechu poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy, i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za masonami" [ 13 ].

2. Wszelkie godziwe środki, na jakie pozwalają stan, warunki i okoliczności, co poleca się gorliwości i roztropności [ 14 ] każdego, a zwłaszcza "Cudowny Medalik".

V. Dozwól mi (nam) chwalić Cię, Panno Przenajświętsza.

R. Daj mi (nam) moc przeciwko nieprzyjaciołom Twoim. (Nb. Najdroższy Bracie [...] [itd. jak pod tekstem oryginalnym]).

[ 1 ] List był dołączony do listu nr 19 i dlatego przyjęto podobną datę.

[ 2 ] Zob. list Marii Kolbe do św. Maksymiliana z 15 III 1917.

[ 3 ] Mowa tu o drugim liście Marii Kolbe z 11 VIII 1918. List ten zaginął.

[ 4 ] Pełne zdanie przekazane św. Bernadecie Soubirous przez Najświętszą Maryję Pannę w Lourdes 25 III 1858 brzmiało: "Jestem Niepokalane Poczęcie" - zob. R. Laurentin, Lourdes. Dossier des documents authentiques, vol. I, Paris 1957, 282.

[ 5 ] Już w średniowieczu rozpowszechniła się wiara, że Matka Boża była zawsze wolna od grzechu pierworodnego, czyli była niepokalanie poczęta. Teologowie jednak na ogół nie podzielali tego przekonania wiernych, nie umieli bowiem pogodzić go z wyraźną nauką Pisma świętego o powszechności grzechu pierworodnego (Rz 5) i powszechności odkupienia (1 Tm 4,10). Rozumowano w ten sposób: gdyby Maryja nie była poczęta w grzechu pierworodnym, nie potrzebowałaby odkupienia, a wówczas Chrystus nie byłby powszechnym odkupicielem ludzi, co godziłoby w Jego godność. Trafne próby rozwiązania tej trudności teologicznej spotykamy u jednego z założycieli szkoły franciszkańskiej, Roberta Grosseteste’a (zm. 1255), chociaż on sam nie był franciszkaninem, oraz u franciszkanina Wilhelma z Ware (zm. 1293). Jasną i dokładnie sformułowaną odpowiedź spotykamy jednak dopiero u franciszkanina bł. Jana Dunsa Szkota (zm. 1308): "Maryja w najwyższym stopniu potrzebowała Chrystusa jako odkupiciela. Pozostawiona bowiem sobie, zaciągnęłaby grzech pierworodny z racji powszechnego sposobu pochodzenia, jeśliby nie została uprzedzona łaską pośrednika, a jak inni potrzebowali Chrystusa, by dzięki Jego zasłudze uzyskać odpuszczenie grzechu, który już zaciągnęli, tak ona bardziej potrzebowała pośrednika uprzedzającego grzech, by go nigdy nie musiała zaciągnąć i by go nie zaciągnęła" (Ordinatio III, d. 3, q. 1. Przekład polski S. C. Napiórkowski, w: Teksty o Matce Bożej, t. V: Franciszkanie średniowieczni, Niepokalanów 1992, 124). Dyskusje teologiczne nie ustały; owszem rozgorzały jeszcze po śmierci Dunsa Szkota. Przeciw nauce o niepokalanym poczęciu wystąpił zdecydowanie zakon dominikański; zakon franciszkański natomiast zobowiązał się bronić tezy o niepokalanym poczęciu, którą nazwano tezą franciszkańską. W upowszechnieniu się nauki o niepokalanym poczęciu doniosłą rolę odegrały dwie konstytucje apostolskie papieża Sykstusa IV, franciszkanina: Cum praeexcelsa z 27 II 1477 oraz Grave nimis z 4 IX 1483. Por. C. Balić, Joannes Duns Scotus et historia Immaculatae Conceptionis, Romae 1955; Virgo Immaculata. Acta Congressus Mariologici-Mariani Romae anno MCMLIV celebrati, vol VII: De Immaculata Conceptione in Ordine S. Francissi, Romae 1957; J. F. Bonnefoy, Le vén[érable] Jean Duns Scot, Docteur de L’Immaculée Conception. Son milieu, sa doctrine, son influence, Romae 1960. Niepokalane Poczęcie jako dogmat wiary określił papież bł. Pius IX bullą Ineffabilis Deus wydaną 8 XII 1854 - zob. Breviarium fidei. Wybór doktrynalnych wypowiedzi Kościoła, Poznań 1988, VI 89.

[ 6 ] Ona zetrze głowę twoją. W oryginale wyraz "caput" podkreślony dwukrotnie.

[ 7 ] Wszystkie herezje samaś zniszczyła na całym świecie - przedsoborowe oficjum o NMP. W oryginale wyraz "interemisti" podkreślony dwukrotnie.

[ 8 ] Dozwól mi chwalić Cię, Panno Przenajświętsza; daj mi moc przeciwko nieprzyjaciołom Twoim.

[ 9 ] O. Wenanty Katarzyniec, który był oficjalnie magistrem kleryków nowicjuszów, ale miał pod swą opieką również kleryków profesów we Lwowie.

O. Alfons na razie nie skorzystał z zaproszenia do tłumaczenia i do współpracy. Jak wyznaje w Notatkach o MI, 4: "[Św. Maksymilian] w początkach 1919 listami do zawiązania «Milicji» mnie nakłaniał - ale że bałem się zaczynać i zresztą ducha Kółka nie pojmowałem, więc wolałem się wstrzymać aż do jego przyjazdu".

[ 10 ] W oryginale wyraz "głowę" podkreślony dwukrotnie.

[ 11 ] Wyraz "zniszczyła" podkreślony dwukrotnie.

[ 12 ] Wyraz "masonów" podkreślony dwukrotnie.

[ 13 ] Podkreślenie dwukrotne.

[ 14 ] Wyrazy "gorliwości" oraz "roztropności" podkreślone dwukrotnie.