21a

Do o. Quirico Pignalberiego

Oryg.: rkps Archiwum Postulacji Generalnej OO. Franciszkanów (OFMConv) w Rzymie. Jedna karta dwustr. zapis. - Fotokop.: AN.
Roma, 27 XI 1918

I[esus] M[aria] I[oseph] Fr[anciscus]

Carissime!

Scrivo questa cartolina nel giorno della Manifestazione di Maria Vergine Immacolata della Medaglia Miracolosa e precisamente per comunicargli una buona notizia riguardo a questa, cioè riguardo alla nostra "Militia Immaculatae". La nostra Immacolata Sovrana si è degnata di determinare, dopo un anno di aspettazione nei dubbi e nelle incertezze da parte nostra, il regolamento per i suoi Militi come segue:

I principi: "Ipsa conteret caput tuum" (Gen. 3,15). "Cunctas haereses sola interemisti in universo mundo".

I. Finis: Quaerere conversionem peccatorum, haereticorum, schismaticorum, iudaeorum, etc., et praesertim massonorum; et sanctificationem omnium sub patrocinio et mediante BMV Immaculata.

II. Conditiones: 1) Totalis suimetipsius Immaculatae oblatio, sicut instrumentum in immaculatis Eius manibus. 2) Gestare "Numisma Miraculosum".

III. Media: 1) Possibiliter semel quotidie Immaculatam iaculatoria: "O Maria sine peccato concepta, ora pro nobis, qui ad Te recurrimus et pro omnibus qui ad Te non recurrunt et praesertim pro massonibus" exorare. 2) Omnia legittima media secundum possibilitatem in diversitate status, conditionis, occasionis quod zelo et prudentiae uniuscuiusque commendatur et praesertim "Numisma Miraculosum" [ 1 ].

Ma Lei mi domanderà forse (o forse no) donde lo so che proprio la nostra amatissima Sovrana vuole così? Donde? Dal mezzo più sicuro donde si può conoscere la volontà di Dio e, conseguentemente, della nostra Domina e Madre tenerissima. Dall’ubbidienza nel foro interno. E questo basta.

Non soltanto, ma anche da questa stessa fonte so che la nostra "Militia" deve allargarsi, anche se si trovasse qualche buon secolare. Si capisce, in quanto la cosa si fa esternamente, la volontà del buon Dio si manifesta attraverso la volontà dei Superiori in foro esterno. Quid inde? Se Lei ha buona occasione, può prudentemente e conformemente alla volontà dei Superiori relativi far gli arruolamenti.

Domandando la preghiera, mi scrivo sincero confratello in S[anto] P[adre] N[ostro]

Francesco e commilite in Immacolata.

fra Massimiliano

[PS] Vogliamo rinnovare la nostra oblazione l’8 dicembre?

Saluti dal P. Cirillo e da tutti gli altri.

Tanti saluti dal P. Pal e Fra Girolamo.

[Adres] Al Rev[eren]do | P. Quirico Pignalberi | Conv[ento] di S[an] Francesco | Capranica di Sutri | (Prov[incia] Roma)

[Stempel pocztowy] Roma Ferrovia 30 11 18

[Przekład polski]

Rzym, 27 XI 1918

J[ezus] M[aryja] J[ózef] Fr[anciszek]

Mój Drogi!

Piszę tę pocztówkę w dzień Objawienia Cudownego Medalika Maryi Panny Niepokalanej i właśnie w celu zakomunikowania Ojcu dobrej wiadomości odnośnie do tego, tj. odnośnie do naszego "Rycerstwa Niepokalanej". Nasza Niepokalana Władczyni raczyła określić, po roku oczekiwania wśród wątpliwości i niepewności z naszej strony, regulamin dla swoich rycerzy jak następuje:

Zasady: "Ona zetrze głowę twoją" (Rdz 3,15). "Wszystkie herezje samaś zniszczyła na całym świecie".

I. Cel: Starać się o nawrócenie grzeszników, heretyków, schizmatyków, żydów itd., a zwłaszcza masonów i o uświęcenie wszystkich pod opieką i za pośrednictwem NMP Niepokalanej.

II. Warunki: 1) Całkowite ofiarowanie siebie samego NMP Niepokalanej jako narzędzie w Jej niepokalanych rękach. 2) Nosić "Cudowny Medalik".

III. Środki: 1) O ile to możliwe odmówić raz na dzień akt strzelisty do Niepokalanej: "O Maryjo bez grzechu poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają a zwłaszcza za masonami" [ 2 ]. 2) Wszelkie godziwe środki, na jakie pozwalają stan, warunki i okoliczności, co poleca się gorliwości i roztropności [ 3 ] każdego, zwłaszcza "Cudowny Medalik" [ 4 ].

Lecz może Ojciec mnie zapyta (a może nie), skąd wiem, że właśnie nasza najukochańsza Władczyni tak chce? Skąd? Z najpewniejszego źródła, z jakiego można poznać wolę Bożą, a zatem wolę naszej Pani i Matki najczulszej. Z posłuszeństwa spowiednikowi [ 5 ]. A to wystarczy.

Nie tylko to, lecz wiem również z tego samego źródła, że nasze "Rycerstwo" ma się powiększać, również i wtedy, gdyby się znaleźli jacyś dobrzy ludzie świeccy. Jasne, że jeśli chodzi o zewnętrzny rozwój sprawy, wola dobrego Boga winna okazać się zewnętrznie przez wolę Przełożonych. Co z tego wynika? Jeśli Ojciec ma dobrą okazję, może roztropnie i zgodnie z wolą właściwych Przełożonych robić zapisy.

Prosząc o modlitwę kreślę się szczery współbrat w św. Ojcu naszym Franciszku i współrycerz w Niepokalanej

brat Maksymilian

[PS] Czy zechcemy odnowić swoje ofiarowanie 8 grudnia?

Pozdrowienia od o. Cyryla i od wszystkich innych. Moc pozdrowień od o. Pala i br. Girolamo.

[ 1 ] Zob. tekst łaciński programu MI - Pisma, 877.

[ 2 ] W oryginale wyraz "masonami" podkreślony dwukrotnie.

[ 3 ] Wyrazy "gorliwości" oraz "roztropności" podkreślone dwukrotnie.

[ 4 ] Zob. tekst polski programu MI - Pisma, 879.

[ 5 ] W łac. oryginale "in foro interno" oznacza zwykle posłuszeństwo spowiednikowi.