236

Do Niepokalanowa

Oryg.: ms AN. Jedna karta jednostr. zapis.

Lwów, 24 VII 1930

Telegram

Gwardianem Alfons [ 1 ], Japonia ciężko [ 2 ]. Orate

Maksymilian

[Adres] Niepokalanów | Teresin Sochaczewski

[ 1 ] Tzn. gwardianem Niepokalanowa.

[ 2 ] Argumenty przeciwników akcji misyjnej w Japonii - zob. Pisma, 431.

W aktach kapituły prowincjalnej 1930 r. pod dniem 24 lipca czytamy: "Sessio IV. [...] Ultimo exorta est magna dissensio de missionibus in Iaponia. RPM. Maximilianus Kolbe, qui iam ibi erat et reversus est, quaestionem proposuit qualem relationem habebit ipsa missio et potissimum editio periodici «Rycerz Niepokalanej» cum Provincia Polona.

Vener[abile] Definitorium dedit responsum: «Provincia Polona desiderat erigere domum Missionis in Iaponia in charactere divulgandi cultum B.M.V. Immaculatae accedente consensu S. Sedis et servatis de iure servandis»".

[Przekład polski] "Sesja IV. [...] Na końcu powstał wielki spór o misje w Japonii. Wielebny O. Magister Maksymilian Kolbe, który tam już był i powrócił, postawił pytanie, jaki związek będzie mieć sama misja, a zwłaszcza wydawanie miesięcznika «Rycerz Niepokalanej», z prowincją polską.

Wielebne Definitorium dało odpowiedź: «Prowincja polska pragnie założyć dom misji w Japonii w charakterze ośrodka rozpowszechniającego cześć NMP Niepokalanej, za zgodą Stolicy Apostolskiej i z zachowaniem przepisów prawnych»".