26c

Do br. kleryka Ioan Gârleanu

Oryg.: rkps Archiwum Prowincji OO. Franciszkanów (OFMConv) w Padwie. Kartka poczt. dwustr. zapis. - Fotokop.: AN.
Cracovia, 14 X 1919

I[esus] M[aria] I[oseph] Fr[anciscus]

Carissime,

Ho ricevuto la Sua con la lettera di fr. Albino, ma l’occupazione non mi permise subito scrivere qualche cosa. Le notizie del Collegio sono per me molto preziose,perché molta parte della mia [vita] religiosa ho trascorsa lì, perciò grazie tante ed a lei ed a fra Albino (dica Lei anche a Lui). Molto mi dispiace la malattia del R[everendissi] mo P. Rettore ed ho domandato, come Lei mi scriveva, la preghiera ai nostri chierici. Grazie a Dio, che il nostro caro fra Paolo non ci ha ancora abbandonato su questa terra. - Non minor piacere mi fece la notizia che i MI del Collegio crescono. Mi scriva chi si è ancora ascritto.

A Cracovia fra i Chierici non soltanto sorse la santa Milizia, ma ancora, si e organizzata per ottenere [il scopo], in quanto richiedono le condizioni e circostanze, quanto di più e possibile. E così per conoscere sempre più perfettamente lo scopo, esplorare il campo d`azione ed imparare i mezzi sempre più, adatti per salvare ed santificare le anime per mezzo dell’Immacolata e la Sua Medaglia Miracolosa, hanno stabilito di far[e il] primo e [il] terzo Sabato del mese una sessione nella quale uno farebbe qualche conferenza in questa materia e poi si facessero i progetti e si raccogliessero le intenzioni. A capo sta un presidente eletto con la colla maggioranza del voti; similmente è anche eletto il Segretario. - Il P. Maestro M[olto] R[everendo] P. Czeslao Kellar protegga l’opera ed anche ad essa appartiene.

Una cosa. - Nelle nostre facoltà di benedire la Medaglia Miracolosa [ci] sono poche indulgenze. Domandi un po’ (per se vel per alium; come è la cosa, perché il Breve del 8 di luglio 1909 concede tutte le indulgenze dello scapolare ceruleo [ 1 ] che sono immense. Mi scriva subito come è questa cosa. La notifichi (quando saprà che sono ancora queste indulgenze) anche agli altri nostri in Italia.

Confrater in S[ancto] P[atre] Fr[ancisco], commiles in Immaculata

fr. Maximilianus M. Kolbe, M[inorum] C[onventualium]
M.I.

[PS] Bacio la mano al Rev[erendissi]mo P. Rettore; saluti al R. P. Vicerett[ore], tutti e singoli MI (adesso non so quali sono di più) al P. Domenico; congratulazioni al neosacerdote P. Luciano; tutti non ci entrano qui in particolare, allora per tutti [quelli] del Collegio insieme.

P. Cirille aspetta ancora le carte per partire in l’America.

Saluti cordialissimi a Fr.Grirolamo (se è tornato).

[Adres] Ven[era]bile Chierico Prof[esso] | Fr. Giovanni Gârleanu | Coll[egio] Seraf[ico]Internaz[ionale] | via S. Teodoro 41 F | Roma | (Italia)

[Stempel pocztowy] [...] [ 2 ]

[Przekład polski]

Kraków, 14 X 1919

J[ezus] M[aryja] J[ózef] Fr[anciszek]

Mój Drogi,

Otrzymałem Twój list wraz z listem br. Albina [ 3 ], lecz zajęcia nie pozwoliły mi coś zaraz napisać. Wiadomości z Kolegium są mi bardzo cenne, gdyż tam spędziłem wielką część swego życia zakonnego, dlatego bardzo dziękuję i Tobie i Br. Albinowi (proszę to również mu powiedzieć). Bardzo ubolewam z powodu choroby Najprzewielebniejszego O. Rektora [ 4 ] i prosiłem, zgodnie z tym jak mi pisałeś, o modlitwę naszych kleryków. Bogu dzięki, że nasz drogi brat Paolo [ 5 ] nie opuścił tej ziemi. - Nie mniejszą radość sprawiła mi wiadomość, że wzrasta liczba członków MI w Kolegium. Napisz mi, kto się jeszcze wpisał [ 6 ].

Wśród kleryków w Krakowie święte Rycerstwo nie tylko powstało, ale nawet zorganizowało się, by osiągnąć, zależnie od warunków i okoliczności, to, co jest [do osiągnięcia] możliwe [ 7 ]. I tak, aby poznawać coraz doskonalej cel, zbadać pole działania i przyswoić sobie jak najbardziej odpowiednie środki do zbawienia i uświęcenia dusz za pośrednictwem Niepokalanej i Jej Cudownego Medalika, postanowili urządzać zebrania w pierwszą i trzecią sobotę miesiąca, w czasie których jeden z nich wygłosiłby referat na ten temat, a następnie poddawałoby się projekty i zbierało intencje. Na czele stoi prezes wybrany większością głosów; w podobny sposób został również wybrany sekretarz. O. Magister, Przewielebny O. Czesław Kellar, opiekuje się dziełem i również do niego należy.

Oto pewna kwestia: w naszym pozwoleniu na poświęcanie Cudownego Medalika podano nieliczne odpusty [ 8 ]. Wypytaj się trochę (sam lub przez innych), jak się ta sprawa przedstawia, ponieważ breve z 8 lipca 1909 r. przyznaje wszystkie odpusty błękitnego szkaplerza [ 9 ], które są ogromne. Napisz mi zaraz, jak się przedstawia ta sprawa. Powiadom o tym (kiedy się dowiesz, jakie są jeszcze te odpusty) także innych naszych we Włoszech.

Współbrat w św. Ojcu Franciszku, współrycerz w Niepokalanej

br. Maksymilian M. Kolbe, franciszkanin
MI

[PS] Całuję rękę Najprzewielebniejszego Ojca Rektora; pozdrowienia dla Przewielebnego Ojca Wicerektora [ 10 ], pozdrowienia dla wszystkich i każdego z osobna członków MI (obecnie nie wiem, którzy się przyłączyli), dla O. Dominika [ 11 ]; gratulacje dla nowo wyświęconego O. Luciano [ 12 ]; wszyscy szczegółowo [wymieniani] już tutaj się nie zmieszczą, więc pozdrowienia dla wszystkich razem w Kolegium.

O. Cyryl [ 13 ] oczekuje jeszcze papierów na wyjazd do Ameryki.

Najserdeczniejsze pozdrowienia dla br. Girolamo [ 14 ] (jeśli powrócił).

[ 1 ] Guardi in Acta Apost[olicae] Sedis an. 1, vol. 1, n. 17 (die 15 Sept. 1909) - przyp. Aut.

[ 2 ] Stempel pocztowy nieczytelny.

[ 3 ] Br. Albina Meszarosa.

[ 4 ] o. Stefano Ignudiego.

[ 5 ] Br. Paolo Moratti - zob. Pisma, 26b.

[ 6 ] Listę pierwszych członków MI podaje św. Maksymilian w liście z 26 XII 1928 - zob. Pisma, 168. Według księgi wpisowej Registro I Ascritti alla MI nella Sede Primaria Roma - 16 Ott. 1917 - 31 Dic. 1930, rkps, Archiwum Prymarii MI w Rzymie, do pierwszej piętnastki należeli jeszcze br. Domenico Bottega i o. Paolo Persechini. Ostatni z wymienionej piętnastki zapisał się 5 VIII 1919.

[ 7 ] Klerycy franciszkańscy w Krakowie, członkowie MI (zob. Pisma, 26b, przyp. 4) wybrali prezesem br. Alfonsa Kolbego, sekretarzem I - br. Samuela Rosenbaigera i sekretarzem II - br. Bonawenturę Podhorodeckiego - zob. Notatki o MI o. Alfonsa Kolbego, 7.

[ 8 ] W odróżnieniu od władzy poświęcania Cudownego Medalika, jaką mają misjonarze (lazaryści), którym brewe apostolskie z 8 VII 1909 przyznaje liczne odpusty związane z nakładaniem "błękitnego szkaplerza".

[ 9 ] Zob. "Acta Apostolicae Sedis" rok I, tom I, nr 17 z dnia 15 września 1909 - przyp. Aut.

[ 10 ] O. Bonaventury Mariniego, wybranego na ten urząd 23 IX 1916.

[ 11 ] O. Dominika Neculaesa.

[ 12 ] O. Luciano Lelii.

[ 13 ] O. Cyryl Kita - zob. Pisma, 26a, przyp. 5.

[ 14 ] O. Girolamo Biasiego.