26g

Do członków MI w Międzynarodowym Kolegium Serafickim w Rzymie

Oryg.: rkps Archiwum Prowincji OO. Franciszkanów (OFMConv) w Padwie. - Jedna karta dwustr. zapis. - Fotokop.: AN.
Cracovia, 6 [ 1 ] XI 1919

G[esù] M[aria] Fr[ancesco]

1) Curetur quamprimum inscriptio sacerdotum antea per PP. Cappuccinos missorum in libro associationum "Unio Sacerdotum pro Moribundis" et "Animae Victimae" (Via dei Villini, Roma).

2) P. Domenico non ai scordi di quello che abbiamo in Amelia, tornando dal Mons. Ciatti, combinato. Salutl cordialissimi. Si faccia sentire.

3) Fr. Girolamo ai ricordi del trino, quatrino eto. Tanti saluti. Scriva qualche volta.

4) Saluti a Fr. Giovanni e tutti gli altri e specialmente MI.

5) Di qua è partita una lettera dal MI chlerici di Cracovia. La avete ricevuta?

6) Mandiamo adesso un’altra lista dei nomi dei sacerdoti, se per caso non avete ricevuta la prima; era stata mandata (se non mi sbaglio) al R[everendi]ss[i]mo P. Rettore o ad un’altro che fa le Sue veci in caso di assenza. In questa lista ci sono 2 nomi di più: quelli segnati colla stelletta. Se possibile, procurate anche per questi. La facoltà per inporre la Medaglia Miracolosa possiamo ottenerla qua in Cracovia.

7) Lavorate, soffrite, vivete e morite per la quanto più grande gloria di Dio per l’Immacolata. Salvare e santificare quanto di più tutte e singole le anime che sono e saranno. Torna conto. Dopo la morte si faranno i conti.

8) Scriveteci per [il] giorno dell’Immacolata una relazione; così sapremo che cosa fece Ella da Voi. Rispondete pure con una lettera comune ai Commilitoni Chierici di Cracovia, "se piace".

Confrater in S[ancto] P[atre] Fr[ancisco] et Commiles in Immaculata

fr. Massimiliano M-a M.I.

[Przekład polski]

Kraków, 6 XI 1919

J[ezus] M[aryja] Fr[anciszek]

1) Postarajcie się jak najprędzej o wpisanie [nazwisk] kapłanów przesłanych przedtem przez OO. Kapucynów [ 2 ] do stowarzyszeń: "Związek Kapłanów dla Pomocy Konającym" i "Dusze Ofiarne" (Via dei Villini, Roma).

2) O. Dominico niech nie zapomina o tym, co zaplanowaliśmy w Amelii [ 3 ] wracając od Mons. Ciatti. Najserdeczniejsze pozdrowienia. Niech da znać o sobie.

3) Br. Girolamo niech pamięta o trino, quattrino [ 4 ] itd. Serdeczne pozdrowienia. Niech czasem napisze.

4) Pozdrowienia dla br. Ioana [ 5 ] i dla wszystkich innych, a specjalnie dla tych z MI.

5) Klerycy, członkowie MI w Krakowie, wysłali stąd list. Czy go otrzymaliście?

6) Teraz wysyłamy inną listę z nazwiskami kapłanów, jeśli przypadkiem nie otrzymaliście pierwszej; została wysłana (o ile się nie mylę) do Najprzewielebniejszego Ojca Rektora [ 6 ] lub do kogoś innego, kto go zastępuje w razie nieobecności. Na niniejszej liście znajdują się dwa dodatkowe nazwiska: te, które są oznaczone gwiazdką. Jeśli to jest możliwe, postarajcie się również i dla tych. Władzę nakładania Cudownego Medalika możemy otrzymać tu w Krakowie.

7) Pracujcie, cierpcie, żyjcie i umierajcie dla jak największej chwały Bożej przez Niepokalaną. Zbawić i uświęcić jak najwięcej dusz, wszystkie i każdą z osobna, które są i będą. Opłaci się. Po śmierci nastąpi obliczenie.

8) Napiszcie do nas sprawozdanie na święto Niepokalanej. W ten sposób dowiemy się, co Ona zdziałała u Was. Odpowiedzcie też wspólnym listem Współrycerzom Klerykom krakowskim, "jeśli łaska".

Współbrat w św. Ojcu Franciszku i współrycerz w Niepokalanej

br. Maksymilian M-a MI

[ 1 ] W oryginale oznaczenie dnia trudne do odczytania.

[ 2 ] Tj. OO. Kapucynów z Krakowa.

[ 3 ] O. Dominic Neculăeş przebywał ze św. Maksymilianem w Amelii w dniach 16 VIII 1918 i następnych - zob. Pisma, 865, C. Nie wiemy jednak, jakich tematów dotyczyły ich rozmowy i plany; należy przypuszczać, że chodziło o MI.

[ 4 ] Chodzi tu o nieznaną bliżej umowę między św. Maksymilianem a br. Girolamo Biasim, której hasłem były słowa: trino, quattrino itd.

[ 5 ] Br. Ioana Gârleanu.

[ 6 ] O. Stefano Ignudiego.