26h

Do br. kleryka Ioan Gârleanu

Oryg.: rkps Archiwum Prowincji OO. Franciszkanów (OFMConv) w Padwie. Dwie karty dwustr. zapis. - Fotokop.: AN.
Cracovia, 2 I 1920

G[esù] M[aria] G[iuseppe] Fr[ancesco]

Carissimo Commilite

Come vede la nostra cara Mamma ci ha fatto avere già la prima stampa. Benché la carta e la stampa siano molto care, abbiamo fatto fare 5000 copie. Il convento è anche in indigenza e non può sostenere le spese, ma la nostra Regina Immacolata pensa a tutto. Appena si è finita la nostra stampa, deve scoppiare un sciopero e il prezzo deve essere alzato di doppio. La Mamma ci ha pensa to proprio a tempo. Le medaglie poi costano molto di più. - Così pare che la Mamma ci prepara una via molto luminosa; sarà anche dolorosa, ma però sempre con una vittoria certa. Ci siamo oltre 30 uomini, donne di veramente diversi stati e condizioni. Il giorno 11 di gennaio terrà uno dei padri un discorso spiegando la natura e lo spirito della Milizia nella cosìddetta "Cappella Italica" (una grande nostra sala) dove sono invitati tutti i fedeli con un invito affisso alla porta della chiesa. Questo è [il] primo nostro atto pubblico. Da ieri poi si iscrivono i secolari nella sagrestia della chiesa. Nel "NB 2)" cioè nella stampa "UWAGA: 2)" abbiamo aggiunto espressamente questo che ci era già implicitamente, cioè in latino sarebbe: "Nihil sub peccato etsi minimo obligat; solus amor (sine limite) erga Sacr[atissimum] Cor Iesu, ut quamplurimas animas cum eo quam strictissime per Immacalatam uniamus, est noster unicus stimulus". Tutto quello che è stampato è si intende, lo statuto generale. Distinguiamo poi 2 o piuttosto 3 gradi, in quando, in forza del c[apitolo] III § 2 dello et[atuto] gen[erale], l’azione è individuale soltanto, oppure anche sociale, ovvero, in fine, "senza limite" (è un grado davvero eroico). - Gli statuti particolari del 2° grado possono variare secondo la varieta de[gl]i stati, oondizioni - I chierici [nostri] di Cracovia hanno elaborato e approvato uno statuto (del quale una copia Le mando "ad experimentum" per 3 mesi. Per [l’]elaborazilone era [satata] delegata una oommissione di 3 membri del MI dei Chierici di Cracovia. - Similmente a Leopoli si forma già un altro focolare di MI.

È anche di prossima uscita lo statuto dei Padri MI della nostra Provincia. Scrivo tutto questo perché vi consoliate, rinforziate e, per sempre più patire e lavorare per le anime, rianimate. Scriviamoci a vicenda con questa intenzione e soprattutto per glorificare la nostra Regina e Mamma e per Essa il buon Dio.

(Potrà vedere, nel momento libero, se per caso, negli ultimi mesi della mia dimora nel Collegio, non ho dimenticato di notare nel libro del Collegio una delle Messe celebrate e notate in S. Anastasia).

Avendo occasione distribuisca le stampe come sono segnate. - Dove è fra Girolamo? - Mi scrisse P. Cirillo che doveva partire dal Collegio per la malattia.

Scriva a me direttamente per la posta. Mando 12 francobolli. - Se qualcuno de[gl]i Americani Polacchi volesse mandare qualche dollaro per MI in Polonia, accettiamo volentieri, perché abbiamo, p. es., stampato pei denari imprestati e vogliamo ancora far molto; dall’altra parte i dollari da noi valgono molto.

fr. Massimiliano M. MI

[PS] Non mando di più dei fogli stampati, perché peserebbe troppo e intanto non si capisce da tutti il polacco.

La morale non è arrivata ancora. - Mi scriva presto e direttamente per la posta perché per le altre vie cammina troppo piano. Grazie tante al P. Domenico che si è occupato della mia domanda (la facoltà). Gia ho ricevuto tutto direttamente. Tanti saluti a lui e buon Capo d’Anno. Dove e come sta il nostro caro Commiles Fr. Grirolamo; non ho avuto niente da lui. Lo saluti tanto da parte mia se avrà qualche occasione.

A tutti e singoli MI del Collegio saluti e buon Capo d’Anno, pieno della benedizione di Dio per le mani misericordiose della nostra carissima Mamma, da me e da tutti i MI del Collegio nostro di Cracovia.

Soffrire, lavorare, amare e gioire.

[Przekład polski]

Kraków, 2 I 1920

J[ezus] M[aryja] J[ózef] Fr[anciszek]

Drogi Współrycerzu

Jak widzisz, nasza kochana Mamusia już nam się postarała o pierwszy druk. Chociaż papier i druk są bardzo drogie, kazaliśmy wydrukować 5000 egzemplarzy [ 1 ]. Konwent jest również w biedzie i nie może pokryć wydatków, lecz nasza Królowa Niepokalana myśli o wszystkim. Zaledwie skończono nam drukować, wybuchł strajk i cena się podwoiła. Mamusia pomyślała o tym we właściwym czasie. Również medaliki kosztują dużo więcej. Wydaje się więc, że Mamusia przygotowuje nam bardzo świetlaną drogę; będzie ona także bolesna, ale jednak zawsze na pewno zwycięska. Jest nas ponad 30 [osób], mężczyzn i kobiet naprawdę z różnych stanów i warunków [ 2 ].

W dniu 11 stycznia jeden z naszych ojców [ 3 ] wygłosi przemówienie wyjaśniając naturę i ducha Rycerstwa w tzw. "Kaplicy Włoskiej" (nasza wielka sala), dokąd zostali zaproszeni wszyscy wierni za pomocą ogłoszenia wywieszonego na drzwiach kościoła. Jest to nasze pierwsze wystąpienie publiczne. Od wczoraj zapisuje się świeckich w zakrystii kościelnej. W "NB 2)", to znaczy w druku - "UWAGA: 2)", dodaliśmy wyraźnie to, co już rozumiało się domyślnie i po łacinie tak by to brzmiało: "Nihil sub peccato etsi minimo obligat; solus amor (sine limite) erga Sacr[atissimum] Cor Iesu, ut quamplurimas animas cum eo quam strictissime per Immaculatam uniamus, est noster unicus stimulus" [ 4 ]. To wszystko, co zostało wydrukowane, jest, rozumie się, statutem ogólnym. Następnie rozróżniamy 2 albo raczej 3 stopnie, na mocy rozdziału III § 2 statutu ogólnego, zależnie od tego, czy akcja jest tylko indywidualna, czy też społeczna, czy wreszcie - "bez granic" (jest to stopień naprawdę heroiczny). Statuty szczegółowe drugiego stopnia mogą się różnić, zależnie od różnicy stanu, warunków. - [Nasi] klerycy w Krakowie opracowali i zatwierdzili statut "próbny" na 3 miesiące (którego jedną kopię Ci przesyłam)5. Do opracowania statutu została wydelegowana komisja złożona z trzech członków spośród kleryków członków MI w Krakowie [ 6 ]. Podobnie we Lwowie tworzy się już drugie ognisko MI [ 7 ].

Bliskie jest już również wydanie statutu Ojców naszej Prowincji należących do MI [ 8 ]. Piszę o tym wszystkim, abyście się pocieszyli, wzmocnili i ożywili do coraz chętniejszego cierpienia i pracy dla dusz. Piszmy do siebie nawzajem z tym zamiarem, a przede wszystkim by szerzyć chwałę naszej Królowej i Mamusi, a przez Nią dobrego Boga.

(Możesz zobaczyć, w wolnej chwili, czy przypadkiem w ostatnich miesiącach mego pobytu w Kolegium nie zapomniałem odnotować w księdze Kolegium jednej Mszy odprawionej i zanotowanej w kościele św. Anastazji).

Gdy będziesz miał okazję, porozdzielaj druki [ 9 ] według tego jak zostały oznaczone. - Gdzie przebywa br. Girolamo? [ 10 ] - Pisał mi o. Cyryl [ 11 ], że [br. Girolamo] musiał wyjechać z Kolegium z powodu choroby

Pisz do mnie bezpośrednio przez pocztę. Wysyłam 12 znaczków pocztowych. - Jeśliby ktoś z Amerykanów Polaków [ 12 ] chciał przesłać kilka dolarów na MI w Polsce, chętnie przyjmiemy, ponieważ np. drukowaliśmy za pożyczone pieniądze i chcemy jeszcze dużo robić; z drugiej strony dolary mają u nas wielką wartość.

br. Maksymilian M. MI

[PS] Nie wysyłam więcej egzemplarzy druku, gdyż [list] ważyłby za wiele, a tymczasem i tak nie wszyscy rozumieją język polski.

Moralna [ 13 ] jeszcze nie nadeszła. - Napisz mi wprost przez pocztę, ponieważ innymi drogami idzie bardzo wolno. O. Dominikowi [ 14 ] bardzo dziękuję za zajęcie się moją prośbą (władza). Już otrzymałem wszystko bezpośrednio [ 15 ]. Serdeczne pozdrowienia dla niego i szczęśliwego Nowego Roku. Gdzie przebywa i jak się ma nasz kochany współrycerz br. Girolamo; nic nie miałem od niego. Pozdrów go ode mnie bardzo [serdecznie], jeśli będziesz miał jakąś okazję.

Dla wszystkich i każdego z osobna z członków MI z Kolegium pozdrowienia i szczęśliwego Nowego Roku, pełnego błogosławieństwa Bożego przez miłosierne ręce naszej najukochańszej Mamusi ode mnie i od wszystkich członków MI z naszego Kolegium krakowskiego.

Cierpieć, pracować, kochać i radować się.

[ 1 ] Mowa o dyplomikach MI.

[ 2 ] Do 2 I 1920 włącznie zapisały się do Rycerstwa 34 osoby - zob. Księga wpisowa członków MI 1919-1922, 2. Wśród tej pierwszej trzydziestki byli ojcowie, klerycy i bracia Zakonu OO. Franciszkanów, nowicjuszki Sióstr Urszulanek, uczniowie, rolnik, służąca.

[ 3 ] O. Henryk Górczany.

[ 4 ] [Przekład polski] "Nic nie obowiązuje pod grzechem choćby najmniejszym; naszym jedynym bodźcem jest miłość (bez granic) ku Przenajświętszemu Sercu Pana Jezusa, aby jak najwięcej dusz jak najściślej z Nim przez Niepokalaną połączyć".

[ 5 ] Statut próbny, liczący 28 artykułów, wpisał do swych Notatek o MI o. Alfons Kolbe, 31-33.

[ 6 ] Statut ułożyli prezes (o. Alfons Kolbe) i obydwaj sekretarze: I (br. Samuel Rosenbaiger) i II (br. Bonawentura Podhorodecki) - zob. Notatki o MI o. Alfonsa Kolbego, 28.

[ 7 ] Ognisko, czyli koło MI we Lwowie, zawiązało się tam formalnie 17 I 1920 - zob. Notatki o MI o. Alfonsa Kolbego, 35.

[ 8 ] Statut Milicji Niepokalanej zorganizowanej wśród kapłanów Zakonu OO. Franciszkanów - zob. Pisma, 886a.

[ 9 ] Dyplomiki MI

[ 10 ] Br. Girolamo Biasi.

[ 11 ] O. Cyryl Kita.

[ 12 ] Tj. Amerykanów polskiego pochodzenia.

[ 13 ] Podręcznik teologii moralnej pt. Summarium Theologiae moralis, o który św. Maksymilian prosił jeszcze 5 VIII 1919 - zob. Pisma, 26a.

[ 14 ] O. Dominikowi Neculaesowi.

[ 15 ] W oryginale podkreślenie przerywane.