28

Do o. Alojzego Karwackiego

Oryg.: rkps Archiwum Prowincji OO. Franciszkanów (OFMConv) w Krakowie. Dwie karty dwustr. zapis. - Fotokop.: AN.
Kraków, 12 I 1920

P[ochwalony] J[ezus] Ch[rystus]

Najprzewielebniejszy Ojcze Prowincjale

Przepraszam, że Go tak często nudzę listami, ale cóż zrobić, i to Niepokalana Przew. Ojcu Prowincjałowi wynagrodzi.

Otóż 3 I 1920 odbyło się w celi Przew[ielebnego] O. M[agistra] Henryka pierwsze [ 1 ] posiedzenie "Milicji Niepokalanej" Księży Franciszkanów w Polsce (tj. 2 stopnia), na założenie czego N[ajprzewielebniejszy] O. Prowincjał mi pozwolił będąc tu w Krakowie [ 2 ]. - Obecni bylii Przew[ielebny] O. M[agister] Czesław Kellar, Przew[ielebny] O. M[agister] Henryk Górczany, W[ielebny] O. Jacek Wanatowicz i ja. Aż do obioru prezesa przewodniczył najstarszy wiekiem, tj. Przew[ielebny] O. M[magister] Czesław. Aż do ustalenia statutu partykularnego, którego opracowanie powierzono prezesowi i sekretarzowi, mnie nazwano prezesem, a Przew[ielebnego] O. M[magistra] Henryka wybrano jednomyślnie sekretarzem, co chętnie przyjął. - Po opracowaniu i uchwaleniu statutu na następnym posiedzeniu, poślemy go natychmiast N. O. Prowincjałowi do poprawy i potwierdzenia.

Wczoraj, tj. 11 I 1920, odbyło się w Sali Włoskiej [ 3 ] (za wiedzą N. O. Gwardiana) [ 4 ] inauguracyjne zebranie w celu poinformowania o duchu i istocie "Milicji Niepokalanej". Zebrało się wiele osób (sala była przepełniona), a Przew[ielebny] O. M[magister] Henryk miał mowę (referat); po czym rozdaliśmy przeszło 400 kartek druku [ 5 ] dla chcących należeć. Umieściwszy tam swe imię i nazwisko, zgłaszają się do zakrystii po podpis księdza (należącego do "Mil[icji]) i wpisanie do księgi.

Tego samego dnia rano przyniósł ks. sekretarz księcia biskupa następujące błogosławieństwo na piśmie:

"Z serca błogosławimy członkom Milicji Niepokalanej; walcząc pod sztandarem Matki Bożej, niech świat cały do stóp Jezusa prowadzić Kościołowi pomaga" [ 6 ]. † Adam Stefan

Ponieważ "Milicja" jest według kodeksu "pia unio" [ 7 ] i "sodalitas" [ 8 ], więc na mocy drugiej części kan. 708 wystarczy "approbatio" [ 9 ] biskupa; ja bym prosił, czyżby można o to postarać się u innych także biskupów polskich, a może i błogosławieństwo na piśmie (tak jak tu w Krakowie) dałoby się otrzymać, i czy N. O. Prowincjał sam by raczej o to się postarał, lub czy też ja mam rozpisać prośbę. Bez wątpienia kilka słów N. O. Prowincjała byłoby skuteczniejsze, niż mój cały list.

Prosiłbym o łaskawą odpowiedź, bo tak otworzy się droga do dalszego szerzenia "Milicji".

Z prośbą o serafickie błogosławieństwo nieg[odny] w św. O. Fr[anciszku]

br. Maksymilian M a Kolbe

[ 1 ] W rzeczywistości spotkanie to odbyło się 5 I 1920 - zob. Pisma, 27a, przyp. 11.

[ 2 ] Do 1933 Lwów był siedzibą Prowincjałatu OO. Franciszkanów w Polsce.

[ 3 ] Sala (kaplica) Włoska znajduje się w klasztorze franciszkańskim w Krakowie.

[ 4 ] O. Mariana Sobolewskiego.

[ 5 ] Były to dyplomiki Milicji Niepokalanej, wydrukowane w ilości 5000 egz. w Drukarni Uniwersyteckiej w Krakowie za cenę 650 koron. Zob. Notatki o MI o. Alfonsa Kolbego, 33-34.

[ 6 ] Oryginał zaginął.

[ 7 ] Pobożnym związkiem.

[ 8 ] Sodalicją, w znaczeniu: stowarzyszeniem.

[ 9 ] Zatwierdzenie